Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2022-07-29, 09:52


27 lipca odbyła się L Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. W obradach uczestniczyło 12 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Posiedzenie Rady Miasta rozpoczęło się od przyjęcia porządku obrad. Propozycję zmian do porządku  zgłosił burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek. Dotyczyła ona podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Białobrzegi. Za wprowadzeniem zmian głosowało 12 Radnych.

Kolejny punkt to przyjęcie Protokołu nr XLIX/2022 Z XLIX Sesji Rady Miasta Łańcuta. Radni w obowiązującym terminie nie zgłosili żadnych wniosków do Protokołu.

Czwarty punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2022. Zmiany przedstawiła Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta:

Jeśli chodzi o zmiany w budżecie Miasta na 2022 rok dotyczą one zwiększenia dochodu budżetu o kwotę 241.134,00 zł, środki te pochodzą z wpływu z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i z wkładu własnego rodziców na program rządowy Poznaj Polskę. Jeśli chodzi o przychody budżetu to zwiększa się o kwotę 497.760,00 zł to są niewykorzystane środki z 2021 roku i przychody z wolnych środków również pochodzące z 2021 roku. Jeśli chodzi o wydatki budżetu to dokonuje się przeniesień wydatków budżetu na kwotę 507.000,00 zł i te środki będą wykorzystane na zwiększenie środków na zadanie „przebudowa ul. Głuchowskiej” o kwotę 6 000,00 zł, na zwiększenie planu wydatków na energię elektryczną, wodę i gaz w MZB, na nowe zadanie inwestycyjne pn. „budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych przy budynku na ul. Ottona z Pilczy 7”, zwiększenie wydatków na inwestycje rozbudowa infrastruktury sanitarnej przy budynku na Łysej Górze 6, również dokonuje się zmiany w planie wydatków i dochodów dotyczących wykonania umowy na opracowanie miejscowych planów gospodarowania przestrzennego, tutaj przesuwa się termin realizacji z 2022 na 2023 rok. Jeżeli chodzi o obsługę długu publicznego tutaj zwiększamy kwotę na odsetki od kredytów o 650.000,00 zł. Również w dziale kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 210.000,00 zł środki te są przeznaczone na zakup elektronicznej tablicy wyników w hali MOSiR oraz zakup trybun teleskopowych.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Następny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta.

Jeśli chodzi o zmiany dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej to dotyczą one przeniesienia środków na zadanie „budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej Gmina Białobrzegi”, tutaj przesuwa się wydatki w kwocie 100.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023 i także w związku z wprowadzeniem do zapisu w umowie na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zmiany w zakresie podziału płatności tutaj również dokonuje się przesunięć środków z 2022 na 2023 rok – uzasadniła Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 11 Radnych, nikt nie był przeciwny, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łańcuta na lata 2021-2030 – to kolejny punkt Sesji.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest podniesienie efektywności energetycznej Miasta Łańcuta dla realizacji poszczególnych zadań. W dokumencie określono działania inwestycyjne i nieinwestycyjne, których realizacja przyczyni się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmniejszenia zużycia energii finalnej oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska. W związku z zakończonym okresem obowiązywania dokumentu (pierwotnie dokument obejmował lata 2015-2020) uznano za właściwe dokonanie aktualizacji Planu oraz wydłużenia terminu jego obowiązywania do roku 2030. Dokument jest także niezbędnym elementem do pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie zadań w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. W dniu 5 lipca br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wydał wstępną, pozytywną opinię projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łańcuta na lata 2022-2030. Po przyjęciu dokumentu Uchwałą Rady Miasta Łańcuta, Plan zostanie poddany ponownej ostatecznej ocenie – uzasadnił Tomasz Ciąpała, zastępca kierownika Wydziału Funduszy i Zamówień Publicznych.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w mieście Łańcucie. Uzasadnienie uchwały przedstawiła Beata Kałamarz-Tworek, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Przystępuje się do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w mieście Łańcucie o powierzchni ok. 8 ha w granicach administracyjnych miasta Łańcuta. Plan został opracowany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miasta podjęła uchwałę 29 stycznia 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu, dokonano zawiadomień mieszkańców oraz organów, wypowiedziała się również gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna dla Miasta Łańcuta. Następnie w grudniu 2021 dokonano zmiany uchwały  sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwagi na to, że został wykonana eko fizjografia do projektu miejscowego planu, w której okazało się, że w części północnej jest obniżenie i wysoki poziom wód gruntowych, dlatego ten teren nie może być przeznaczony pod miejscowy plan. W związku z tym zmienił się załącznik i powierzchnia.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Następnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Łańcut w roku szkolnym 2022/2023. Tutaj uzasadnienie przedstawił kierownik Grzegorz Paczocha.

Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Miasto Łańcut, w roku szkolnym 2022/2023 określa się na:

1) w przypadku oleju napędowego -7.80 zł za litr,

2) w przypadku benzyny bezołowiowej – 7.90 zł za litr,

3) w przypadku autogazu LPG – 3.40 zł za dm3 – czytamy w uzasadnieniu.

Uchwała została podjęta za podjęciem głosowało 11 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Punktem dziewiątym obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/311/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut.

Dla pedagogów specjalnych tak jak dla dotychczasowych nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, proponuje się określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w wymiarze 20 godzin – przedstawił kierownik Paczocha.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu, za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – to kolejny punkt środowych obrad Rady Miasta. Uzasadnienie przedstawił Piotr Skitał, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. Zaliczenie to następuje w drodze uchwały Rady Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu. Proponuje się zaliczyć do kategorii dróg gminnych Miasta Łańcuta, odcinki dróg wojewódzkich tj.:

1) drogi wojewódzkiej nr 877 w Łańcucie:

a) część ulicy Tadeusza Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Władysława Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Rynek,

b) część ulicy Rynek od ulicy Tadeusza Kościuszki do ulicy Królowej Elżbiety,

c) ulica Królowej Elżbiety od ulicy Tadeusza Kościuszki do ulicy Józefa Piłsudskiego,

d) część ulicy Józefa Piłsudskiego od ulicy Królowej Elżbiety do ulicy Adama Mickiewicza,

e) ulica Adama Mickiewicza od ul. Józefa Piłsudskiego do drogi krajowej nr 94.

2) drogi wojewódzkiej nr 881 w Łańcucie, – ulicy Juliusza Słowackiego od ulicy Jana Cetnarskiego do ul. Królowej Elżbiety w Łańcucie.

W chwili obecnej ww. drogi zaliczone są do kategorii dróg wojewódzkich. W celu uporządkowania układu komunikacyjnego zasadnym jest zaliczenie przedmiotowych dróg do kategorii dróg gminnych. Zarząd Województwa Podkarpackiego rozpoczął procedurę związaną z pozbawieniem powyższych dróg kategorii drogi wojewódzkiej.

W dyskusji głos zabrał Radny Wrzesław Żurawski:

Projekt uchwały budzi mój niepokój, ponieważ już od wielu lat próbowałem i poprzedniego burmistrza i obecnego przekonać konieczności przejmowania kolejnych dróg powiatowych na stan Gminy Miasta Łańcut. Natomiast ta uchwała zupełnie z innej strony ten temat podejmuje ponieważ jeśli chodzi o drogi powiatowe zawsze była dyskusja i przypuszczam, że ona się nie skończy jeśli chodzi o utrzymywanie tych dróg, więc prostym rozwiązaniem było by gdyby drogi powiatowe były drogami miejskimi. Natomiast drogi wojewódzkie są utrzymywane w miarę dobrze i pod tym względem nie możemy mieć tutaj zastrzeżeń, że zarządca dróg czyli województwo, drogi które przelatują przez Łańcut, utrzymuje źle. Radny odwołując się do dyskusji podczas komisji przedstawił swoje zastrzeżenia i wątpliwości co do projektu uchwały.

Odpowiedzi Radnemu udzielił burmistrz Miasta Łańcuta:

Ilość insynuacji w sprawie Rynku i dróg wojewódzkich pada nieuzasadnionych jest porażająca. I przez stowarzyszenie Pani Danuty, która jest obecna na Sesji i  przez Pana Radnego. Proszę nie wprowadzać mieszkańców w błąd i mówić nieprawdę. W każdym cywilizowanym mieście, a niejednokrotnie i Pan Radny i inne osoby porównywały nas do Paryża i innych dużych aglomeracji miejskich, usuwa się jak w naszym przypadku drogi wojewódzkie z centrum. Usunięcie dróg wojewódzkich z centrum miasta spowoduje, że miasto w pełni będzie mogło sobie zarządzać, utrzymywać czystość, porządek, usuwać wszelkiego rodzaju usterki bo centrum miasta jest przede wszystkim naszą wizytówką. Tu najwięcej przyjeżdża turystów, czy chociażby osoby z całego powiatu.

Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych, nikt nie był przeciw, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Białobrzegi.

Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej w 2023 roku w wysokości 100 000,00 zł. W związku z koniecznością ogłoszenia nowego przetargu przez Gminę Białobrzegi i przedłużającym się terminem realizacji budowy kładki dla pieszych na przyszły rok, zasadne jest zabezpieczenie środków finansowych na 2023 r. Planowana do wykonania kładka dla pieszych zlokalizowana będzie nad Starym Wisłoczyskiem i połączy dwa obręby ewidencyjne: Wolę Dalszą, Gmina Białobrzegi i Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, nad działką oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 1282. Przedmiotowa kładka wykonana zostanie w miejscu poprzedniej kładki, zlikwidowanej ze względu na stan techniczny – czytamy w uzasadnieniu.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 12 Radnych.

Kolejnym punktem, który był realizowany podczas Sesji było podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Zarządu Budynków w Łańcucie. Uzasadnienie przedstawił przewodniczący Rady Miasta Łańcuta Mirosław Rzeszótko.

Dyskusja dotycząca wniesionej skargi dostępna jest TUTAJ. Ostatecznie uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 10 Radnych, dwóch Radnych wstrzymało się od głosu.

Ostatnim punktem środowych obrad były wolne wnioski i oświadczenia. Tutaj zostały poruszone m.in.  tematy dotyczące Rynku w Łańcucie, przystanków przy obwodnicy, skrzyżowania okrężnego na osiedlu Gen. Maczka, a także łańcuckiej ciepłowni.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, przewodniczący zakończył L Sesję Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji.

Retransmisja z Sesji dostępna TUTAJ.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Możliwe burze z gradem!

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW – PIB w Krakowie ostrzega przed zjawiskiem jakie może wystąpić na terenie powiatu łańcuckiego.

Czytaj więcej

W najbliższą środę posiedzenie Rady Miasta

27 lipca o godzinie 15:00 odbędzie się L Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Czytaj więcej

Wspólny przejazd z Burmistrzem szlakiem miejskich inwestycji

Jakiś czas temu na naszym Facebooku pokazywaliśmy, iż szykujemy nowy projekt, pokazujący miejskie inwestycje.

Czytaj więcej