Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2022-10-11, 08:49


5 października odbyła się LII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. W obradach uczestniczyło 14 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Punkt pierwszy dotyczył przyjęcia porządku obrad Sesji. W głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 Radnych.

Kolejny punkt to przyjęcie Protokołu nr LI/2022 z LI Sesji Rady Miasta Łańcuta. Radni w obowiązującym terminie nie zgłosili żadnych wniosków do Protokołu.

Punkt czwarty dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2022. O zmianach poinformowała skarbnik Miasta Łańcuta Alicja Helbin:

Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 274 782,00 zł, na taką samą kwotę zwiększa się też wydatki bieżące, dokonuje się przeniesień wydatków bieżących na kwotę 443 295,00 zł i dokonuje się też zmian w planie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek sektora publicznego. Jeśli chodzi o dochody to one w głównej mierze pochodzą z wpływu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących podatku vat to jest kwota 784 000,00 zł. Pozostałe dochody bieżące to są dochody zrealizowane ponad założony plan w projekcie budżetu, w budżecie na 2022 rok. Dodatkowo dochody zwiększa się o kwotę z programu II edycja Poznaj Polskę to jest 85 000,00 zł i wkład własny rodziców to jest 57 000,00 zł. Zmniejsza się środki na dotację celową dla Starostwa – dopłata do transportów – w kwocie 88 000,00 zł. Jeśli chodzi o wydatki to tutaj dokonuje się przeniesień i zmiany zwiększa się wydatki na zadaniu pod nazwą przebudowa ul. Kąty do 94 000,00 zł, wykup działek pod budowę dróg to jest 110 000,00 zł, również dokonuje się przeniesień i zwiększa się dochody w Miejskim Zarządzie Budynków to jest o kwotę 29 500,00 zł środki przeznaczone są przede wszystkim na zabezpieczenie zakupu energii elektrycznej i ogrzewania. Jeśli chodzi o zadanie inwestycyjne to zwiększa się zadanie pod nazwą przebudowa przyłącza gazowego i wykonanie instalacji CO to jest przy budynkach mieszkalnych przy ul. Żardeckiego 5 i 7 oraz osiedla Trześnik 2/2 i Rynek 1/7. Jeśli chodzi o wydatki bieżące to tutaj zwiększa się wydatki o kwotę 28 000,00 zł na obsługę prawną związaną z odzyskaniem podatku vat, na promocję Miasta Łańcuta poprzez działalność klubów sportowych przeznacza się kwotę 200 000,00 zł oraz na zwiększenie środków na odsetki od kredytów kwotę 415 000,00 zł. Również z takich głównych wydatków to jest zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury 200 000,00 zł i dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 137 000,00 zł również planuje się wydanie środków na przewodnik ilustrowany Miasto Łańcut to jest 28 500,00 zł oraz dotację wsparcie działalności klubów sportowych to jest 120 000,00 zł.

W dyskusji głos zabrał Radny Wrzesław Żurawski nie zgadzając się ze zmniejszeniem środków na dotację celową dla Starostwa (na transport publiczny). W odpowiedzi, którą udzielił Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek usłyszeliśmy, że Radny Żurawski jako Radny Miasta powinien dbać w pierwszej kolejności o miasto a później o budżet powiatu, państwa, itd. Tłumacząc też, że Radny miał największe obiekcje do tego, że środki są przekazywane na kluby sportowe, a nie na transport publiczny. Budżet miasta to jest zbiór różnych potrzeb i na ten moment zaspokajamy akurat kluby sportowe, rok ma jeszcze trzy miesiące więc może uda się jeszcze przekazać środki na inne cele.

Całość dyskusji dostępna TUTAJ.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 11 Radnych, trzech Radnych wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta – to kolejny punkt obrad. Uzasadnienie przedstawiła Alicja Helbin:

Zmiany dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują zwiększenie limitu wydatków na rok 2023 na zadaniu rozbudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Łańcucie, w 2023 roku limit wydatków będzie wynosił na dzień dzisiejszy 2 100 000,00 zł, środki zostały pozyskane z rządowego funduszu Polski Ład. Następna zmiana dotyczy poprawy dostępności terenów inwestycyjnych w Łańcucie poprzez budowę ulicy Przemysłowej, limit wydatków na 2023 rok wynosi 2 650 000,00 zł środki również pochodzą z rządowego programu funduszu inwestycji Polski Ład.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych.

Sprzedaż mieszkań komunalnych jest uprawnieniem Gminy, a kupić je można jedynie wtedy, gdy gmina przeznaczy je do sprzedaży (zgodnie z ww. uchwałami). Najemcom przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym, gdy najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Warunki sprzedaży lokali mieszkalnych wynikają z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021 poz.1899 ze zm.), które m.in. upoważniają radę gminy do przyznania w drodze uchwały pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych (budynków mieszkalnych) ich najemcom (art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 6, i 6a, art. 37 ust. 2 pkt 1), uprawniają radę gminy do udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży takich lokali (art. 68 ust. 1 pkt 1 i 7) oraz przyznają organowi stanowiącemu kompetencję do wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż wskazana w art. 70 ust. 3 stopy procentowej, której podlega rozłożona na raty niespłacona część ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej (art. 70 ust. 4). Z uwagi na trwającą ciągłą sprzedaż lokali mieszkalnych z przysługującą najemcom bonifikatą, zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Łańcuta uległ znacznemu zmniejszeniu. Natomiast jednym z głównych zadań własnych gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Najistotniejszym spośród zadań Gminy w zakresie polityki mieszkaniowej jest obowiązek zapewnienia lokali socjalnych dla osób z przyznanym wyrokiem sądu prawem do lokalu socjalnego oraz osobom ubogim, które nie mogą zaspokoić potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie. Brak możliwości zaspokojenia na bieżąco potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych wynika z niewystarczającego w stosunku do potrzeb zasobu mieszkaniowego gminy – uzasadnił Adam Zebzda, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków w Łańcucie.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu, uchwała została podjęta, za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łańcut, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – to siódmy punkt obrad Sesji. Tutaj uzasadnienie przedstawił Piotr Skitał, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

W związku z przebudową drogi krajowej nr 94 nastąpiła zmiana lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz powstały dwie nowe zatoki komunikacyjne przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie. Zmianie lokalizacji uległy również przystanki komunikacyjne na terenie ul. Wyszyńskiego, Polna oraz Kąty w Łańcucie. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1343) o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych, których są właścicielami lub zarządzającymi, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Rada Gminy zobowiązana jest do podjęcia uchwały w zakresie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, które są własnością jednostki samorządu terytorialnego lub którymi ta jednostka zarządza, bez względu na kategorię drogi, przy której są usytuowane.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych, nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał.

Ostatni punkt obrad to wolne wnioski i oświadczenia. Jako pierwszy głos zabrał Radny Wrzesław Żurawski poruszając tematy dotyczące planów rewitalizacji stawu browarnego oraz Rynku w Łańcucie. Jasko drugi głos zabrał Radny Marek Strzępka dziękując w imieniu mieszkańców dzielnicy Podzwierzyniec-Kąty, za remont ul. Kąty, pan Radny zadał również pytanie skierowane w stronę Burmistrza: jak wygląda sytuacja z uzupełnieniem oświetlenia na ul. Kąty oraz jak wygląda sytuacja z ul. Wiejską.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta Łańcuta: projekt dotyczący rewitalizacji stawu browarnego został wykonany jeszcze za poprzedniej kadencji, natomiast projekt dotyczący organizacji ruchu wokół Rynku jeszcze nie powstał. Co do oświetlenia na ulicy Kąty Burmistrz Miasta zapowiedział, że w tym roku prace zostaną skończone. Natomiast co do ul. Wiejskiej to kosztorys wykonany jeszcze wiosną opiewał na ponad 10 mln zł, w naszym budżecie takich pieniędzy nie znajdziemy więc tak jak na inne inwestycje będę chciał pozyskać środki zewnętrzne na ten cel.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, wiceprzewodniczący Rady Miasta Adam Opałka zamknął LII Sesję Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji.

Retransmisja z Sesji dostępna TUTAJ.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Można składać wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Czytaj więcej

Sukces uczniów z Łańcuta

Czterech uczniów ZS nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie zaprezentowało swoje wybitne umiejętności podczas konkursu Subcarpathian Space App Challenge 2022 Hackathon.

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady Miasta w najbliższą środę

LII Sesja Rady Miasta Łańcuta VII kadencji odbędzie się 5 października o godzinie 15:00. Posiedzenie zwołane jest w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie.

Czytaj więcej