Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2023-01-18, 16:37


16 stycznia br. odbyła się LV Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. W obradach uczestniczyło 12 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Punkt pierwszy dotyczył przyjęcia porządku obrad Sesji. Do porządku wprowadzono trzy punkty:

– Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków na te świadczenia dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Za wprowadzeniem tego punktu głosowało 12 Radnych.

– Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 „Rokiem Kultury Miasta Łańcuta”. Za wprowadzeniem do porządku obrad było 12 Radnych.

– Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w dowozie uczniów do szkół i przedszkoli. Tutaj również za wprowadzeniem było 12 Radnych.

Punkt trzeci dotyczył podjęcia uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2023. Uzasadnienie przedstawiła Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały budżetowej, również 22 grudnia RIO wydała pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Miasto Łańcut w projekcie budżetu na rok 2023.  Budżet Miasta na rok 2023 z autopoprawką przedstawia się następująco: planuje się dochody budżetu Miasta Łańcuta w 2023 roku na kwotę 115 771 488,00 zł, wydatki budżetu zostały zaplanowane na kwotę 123 586 315,00 zł. Zaplanowany deficyt budżetu to kwota 7 814 827,00 zł. W 2023 roku Miasto dokona spłaty zobowiązań lub zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów w kwocie 2 202 173,00 zł. Zaplanowane przychody budżetu w wysokości 10 020 000,00 zł pochodzą z wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym z rozliczenia budżetu za 2022 rok. Środki te przeznacza się na finansowanie deficytu w kwocie 7 714 827,00 zł oraz na rozchody czyli spłatę kredytów w kwocie 2 205 173,00 zł. Dochody bieżące budżetu to kwota 82 645 513,00 zł i pochodzą m.in. z dotacji w kwocie ponad 8 mln zł, części oświatowej subwencji ogólnej ponad 20 mln, z podatków i opłat prawie 18 mln oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 20 mln. Dochody majątkowe o kwota 33 125 975,00 zł z tego ze sprzedaży mienia 11 mln, środki unijne to 1 874 694,00 zł oraz dotacje z Polskiego Ładu ponad 20 mln zł. Szczegółowy plan dochodów zawiera tabela nr 1 niniejszego projektu uchwały. Na wydatki budżetu w 2023 roku przeznacza się kwotę 123 586 315,00 zł, z tego na wydatki bieżące 90 460 340,00 zł, na wydatki majątkowe 33 125 975,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 49% to środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach budżetowych. Szczegółowy projekt uchwały budżetowej na rok 2023 znajduje się TUTAJ.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 12 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Radni podczas Sesji, fot. Piotr Dubiel

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta. Tu również uzasadnienie przedstawiła Pani Helbin:

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łańcuta wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2023 – 2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnia się również Burmistrza Miasta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łańcuta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Z dniem 31 grudnia 2022 traci moc Uchwała nr XLV/309/2021 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia WPF Miasta Łańcuta.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 12 Radnych.

Punkt piaty porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dostępu do opieki na odległość w 2023 r.”

W tamtym roku z rządowego programu pozyskaliśmy 50 sztuk opasek bezpieczeństwa dla seniorów. Pan Burmistrz zabezpieczył na ten rok środki aby kontynuować tego rodzaju opiekę, natomiast istnieje możliwość skorzystania dotacji w ramach rządowego programu. Warunkiem przystąpienia i ubiegania się o tę dotację jest przyjęcie Gminnego programu osłonowego w zakresie ostępu do opieki na odległość w 2023 r. Dlatego proszę o przyjęcie tego programu osłonowego – uzasadnił Marek Rupar, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków na te świadczenia dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – to kolejny punkt poniedziałkowych obrad. Szczegółowe uzasadnienie znajduje się TUTAJ. Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 12 Radnych.

Punkt siódmy dotyczył podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 „Rokiem Kultury Miasta Łańcuta”.

Po zakończeniu obchodów roku 2021, jako Łańcuckiego Roku Muzyki oraz roku 2022, jako Roku Historii Miasta Łańcuta, w związku z przypadającą w roku 2023 – 50. rocznicą powstania Domu Kultury w Łańcucie, proponuje się, aby rok bieżący uznać za: „Rok Kultury Miasta Łańcuta”. Przedmiotowa propozycja ma na celu objęcie jednolitym patronatem wszystkich kulturalnych wydarzeń, wśród których szczególne miejsce znajdą całoroczne obchody jubileuszowe Miejskiego Domu Kultury. Ramowy plan wydarzeń „Roku Kultury Miasta Łańcuta” zostanie opracowany przez MDK w Łańcucie oraz będzie uzupełniany przez wydarzenia organizowane przez Urząd Miasta Łańcuta czy Miejską Bibliotekę Publiczną w Łańcucie – czytamy w uzasadnieniu.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 12 Radnych.

Następny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w dowozie uczniów do szkół i przedszkoli.

Z dniem 16 stycznia 2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2023 poz. 5). W/w rozporządzenie wprowadza zmianę stawek za 1 km przebiegu pojazdu: tj. dla pojazdów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł ( było 0,5214 zł), – o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł (było 0,8358 zł) – uzasadniła Ewa Wolińska, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia.

Po pozytywnym zaopiniowaniu uchwałę podjęto. Za głosowało 12 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się o głosu.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łańcuta – to dziewiąty punkt obrad. Uzasadnienie przedstawił Radnym Tomasz Wojnar, kierownik Wydziału Funduszy i Zamówień Publicznych:

W dniu 2.11.2020 r. Rada Miasta Łańcuta przyjęła dokument pn. Lokalny program rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2023. Wszystkie zadania służące wyprowadzaniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego po 31 grudnia 2023 roku powinny wynikać z gminnego programu rewitalizacji uchwalonego na szczeblu Gminy. Mając na uwadze potrzebę kontynuowania procesu rewitalizacji na terenie Łańcuta, a także konieczność jego realizacji zgodnie z wyżej wymienioną ustawą należy wyznaczyć w drodze uchwały Rady Miasta obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Projekt podlegał konsultacjom społecznym, które trwały od 30 listopada 2022 do 31 grudnia 2022 na zasadach i formach określonych w art. 6 ustawy. Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łańcuta został dołączony do wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy.

Uchwała została podjęta, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 Radnych.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków.

Udziela się dotacji celowej z budżetu Miasta Łańcuta na 2023 r. dla następujących Beneficjentów:

1) Pana D. Guzy w kwocie 10 000 zł – na remont budynku w zakresie stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku (wymiana nadproży okiennych) oraz kwocie 30 000 zł – na odnowienie lub całkowite odtworzenie okien w tym ościeżnic i okiennic zewnętrznych oraz odrzwi i drzwi domu jednorodzinnego przy ul. Moniuszki 9 w Łańcucie zbudowanego w roku 1930, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków miasta Łańcuta pod numerem 293/1713 oraz w ramach układu urbanistycznego miasta Łańcuta decyzją nr A-320 z dnia 18.10.1968 r.

2) Panów A. Jasiewicza i M. Witczak w kwocie 40 000 zł na wykonanie remontu budynku w zakresie wymiany uszkodzonych elementów więźby dachu i wymiany pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, przemurowanie kominów ponad dachem budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Mickiewicza 12 w Łańcucie, wpisanego do rejestru zabytków Nr A-677 z dnia 27.10.2011 r. oraz wpisanego do rejestru zabytków w ramach układu urbanistycznego miasta Łańcuta decyzją nr A-320 z dnia 18.10.1968 r. – czytamy w uzasadnieniu. Za podjęciem głosowało 12 Radnych.

Kolejny punkt dotyczył sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Łańcuta. Sprawozdań za rok 2022 można wysłuchać TUTAJ (czas: 0:40:35). Następnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2023. Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 11 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Trzynasty punkt dotyczył przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Łańcuta na rok 2023:

1) Rewitalizacja Rynku.
2) Informacja o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Łańcuta.
3) Przedstawienie stanu realizacji budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową tunelu oraz budowy drogi wojewódzkiej 877 – łącznik pomiędzy autostradą A 4 i DK 94.
4) Analiza sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za rok 2022 w aspekcie absolutorium oraz za pierwsze półrocze 2023 roku.
5) Raport o stanie Gminy Miasto Łańcut za 2022 r.
6) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2022.
7) Informacja z działalności jednostek miejskich.
8) Informacja na temat realizowanych inwestycji na terenie miasta.
9) Utrzymanie dróg i chodników zlokalizowanych na terenie miasta Łańcuta – współpraca z właścicielami dróg.
10) Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi.
11) Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łańcuta” za 2022 r.
12) Kluby i organizacje sportowe oraz zespoły artystyczne działające na terenie Łańcuta.

Plan pracy jest planem otwartym z możliwością bieżącego zgłaszania i wprowadzania nowych tematów oraz terminów w zależności od potrzeb. Za przyjęciem Planu Pracy głosowało 12 Radnych.

Kolejny punkt to przyjęcie Planów Pracy Komisji Rady Miasta Łańcuta na rok 2023. Plany Pracy przedstawili przewodniczący poszczególnych Komisji:

Komisja Budżetu i Finansów (za przyjęciem głosowało 12 Radnych)
Komisja Gospodarki Miejskiej (za przyjęciem głosowało 12 Radnych)
Komisja Kultury (za przyjęciem głosowało 12 Radnych)
Komisja Spraw Społecznych (za przyjęciem głosowało 12 Radnych)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (za przyjęciem głosowało 12 Radnych).

Rada Miasta Łańcuta, fot. Piotr Dubiel

Ostatni punkt dotyczył wolnych wniosków i oświadczeń. Tutaj padło m.in. zapytanie o ul. Wandy Rutkiewicz. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta Rafał Kumek: Po raz kolejny została przedłużona umowa na wykonanie projektu, mam nadzieję, że na przełomie I/II kwartału tego roku zostanie ten projekt dokończony. Jest tam bardzo duża ilość sieci, jeden z projektantów zrezygnował. Jest firma, która wygrała przetarg i przygotowuje ten projekt. W dniu dzisiejszym udało się uzyskać ostatnią zgodę dotyczącą drugiej nitki magistrali wodociągowej. Przypomnę tylko, że przy ul. W. Rutkiewicz znajdują się główne zbiorniki, które zasilają miasto w wodę. Myślę, że do końca lutego powinniśmy rozpocząć całą procedurę przetargową dotyczącą właśnie magistrali. Dlatego najpierw musimy wykonać tam prace dotyczące drugiej nitki magistrali, a dopiero później zająć się przebudową tej drogi.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad zamknięto posiedzenie LV Sesji Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji.

Retransmisja z Sesji dostępna TUTAJ.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Podsumowanie Programu Przebudowy Dróg Miejskich edycja 2022

Rok 2022 za nami, a co za tym idzie zakończył się już Program Przebudowy Dróg Miejskich edycja 2022. Teraz czas na analizę i podsumowanie co udało się w jego ramach wykonać, a jakie inwestycje zostaną zrealizowane w tym roku.

Czytaj więcej

Policjanci będą kontrolować autobusy

Rozpoczynające się ferie zimowe to okres wzmożonych działań funkcjonariuszy Policji. W całej Polsce przygotowano punkty kontroli autokarów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek.

Czytaj więcej

Jaki jest poziom zanieczyszczenia powietrza w Łańcucie?

Co roku w zimie pojawia się temat zanieczyszczenia powietrza związkami chemicznymi, fizycznymi lub biologicznymi czynnikami, które zmieniają skład atmosfery. Potocznie nazywamy je smogiem.

Czytaj więcej