Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2023-03-31, 13:55


30 marca br. odbyła się LVIII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. W obradach uczestniczyło 14 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Punkt pierwszy dotyczył przyjęcia porządku obrad Sesji. Do porządku wprowadzono następujące zmiany:

– Zastąpienie treści punktu 11 brzmieniem Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/405/2023 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W głosowaniu 14 Radnych było za.

– Wprowadzenie punktu o treści Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Łańcucie w 2023 r. Za wprowadzeniem tego punktu głosowało 14 Radnych.

– Wprowadzenie do porządku obrad punktu Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody dęby szypułkowe na terenie kompleksu leśnego „Dębnik” w Łańcucie. Tutaj również za wprowadzeniem powyższego punktu głosowało 14 Radnych.

Kolejny punkt to przyjęcie Protokołu nr LVI/2023 oraz Nr LVII/2023 z LVII Sesji Rady Miasta Łańcuta. Radni w obowiązującym terminie nie zgłosili żadnych wniosków do Protokołu.

Punkt czwarty to podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2023. O zmianach poinformowała Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta:

Jeśli chodzi o zmiany planu w budżecie miasta to dotyczą one zmniejszenia subwencji ogólnej na kwotę 150 552 zł, tym samym wiąże się to ze zmniejszeniem wydatków w dziale dotyczącym wychowania przedszkolnego. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 757 128 zł i również zwiększa się w związku z tym wydatki dotyczące zagospodarowania odpadami. Zwiększa się również przychody budżetu do kwoty 86 tys. i ta kwota będzie przeznaczona na dotację celową związaną z koniecznością zachowania trwałości projektu Centrum Integracji Społecznej. Ponad to w budżecie dokonuje się przeniesienia wydatków i dotyczą one m.in. zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 500 tys. zł. Wydatki te zostały zmniejszone na zadaniach dotyczących przebudowy dróg. Również zwiększa się wydatki na dotacjach na zadania wspieranie działalności klubów sportowych na kwotę 100 tys. zł. Również te wydatki zostaną zmniejszone ze środków promocji Miasta Łańcuta. (więcej TUTAJ)

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta – to kolejny punkt wczorajszych obrad.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zadania pod nazwą Rewitalizacja Rynku w Łańcucie. Zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatków na to zadanie na rok 2024 w kwocie 500 tys. zł.  – poinformowała pani Helbin.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Szósty punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF. Uzasadnienie podczas Sesji przedstawiła Beata Kałamarz-Tworek, kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mieniem.

Celem Strategii Przestrzennej ROF jest stworzenie wspólnej płaszczyzny dla wypracowania bardziej zrównoważonego rozwoju przestrzennego gmin tworzących Rzeszowski Obszar Funkcjonalny. Wspólnym mianownikiem planowania przestrzennego dla gmin jest kształtowanie ładu przestrzennego, który przyczyni się do podnoszenia jakości życia mieszkańców poprzez poprawę warunków przestrzenno-funkcjonalnych, gospodarczych, kulturalnych oraz rozwoju inwestycji. Zgodnie z ideą projektu partnerskiego w pierwszej kolejności uchwała w sprawie uchwalenia Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF została przyjęta przez Lidera Projektu tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisje, uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 14 Radnych.

fot. Julia Kułak, Radni podczas obrad

Następny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Łańcucie w 2023 r.

Działalność Centrum Integracji Społecznej finansowana jest z dotacji pochodzącej z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a kwota dotacji w przypadku, gdy instytucją tworzącą Centrum Integracji Społecznej jest organizacja pozarządowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej uchwałą rady gminy oraz sumy liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca, i wypłacana co miesiąc, przez okres działalności Centrum, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana dotacja. Proponuje się, aby kwota jednostkowa służąca do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Łańcucie w 2023 r. wynosiła 720 zł brutto – czytamy w uzasadnieniu.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Polnej w Łańcucie – to kolejny punkt obrad. Uzasadnienie przedstawiła ponownie Beata Kałamarz-Tworek.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Polnej w Łańcucie, zwanego dalej planem. Plan ten obejmuje obszar o powierzchni ok. 27,8 ha położony w północno-zachodniej części miasta Łańcuta, oznaczony w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, a w szczególności przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, infrastrukturę techniczną.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 12 Radnych, dwóch Radnych wstrzymało się od głosu.

Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łańcuta. Ze szczegółowym uzasadnieniem można zapoznać się TUTAJ. Ostatecznie uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 14 Radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego – to kolejny punkt czwartkowych obrad Rady Miasta.

Województwo Podkarpackie realizuje zadanie pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową wiaduktu kolejowego w/c linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka oraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut” w ramach projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III. Nowy wiadukt kolejowy zastąpi przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Podzwierzyniec. To jedyny dojazd z autostrady do południowej części powiatu łańcuckiego. Natężenie ruchu na przejeździe jest bardzo duże, a bezkolizyjne skrzyżowanie pozwoli na swobodny przejazd pod torami, wyeliminuje korki i znacznie usprawni komunikację. Zadanie finansowane jest ze środków PKP Polskie Koleje Państwowe S.A., Województwo Podkarpackie przy współudziale Jednostek Samorządu Terytorialnego: Powiatu Łańcuckiego, Gminy Miasto Łańcut, Gminy Łańcut, Gminy Czarna, Gminy Żołynia, Gminy Białobrzegi, oraz Gminy Rakszawa. Udziela się pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w 2023 roku w wysokości 500 000,00 zł na realizację w/w zadania publicznego – uzasadniono podczas Sesji.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisje, podjęto uchwałę. Za przyjęciem głosowało 14 radnych.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Łańcut, część ul. Polnej.

W tej części miasta Łańcuta – koniec ulicy Polnej, do działek o numerach ewidencyjnych 112/1, 112/2, 88, Gmina Czarna dostarcza wodę do trzech nieruchomości i odbiera ścieki sanitarne. Sieć miejska wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej (wybudowana na terenie miejskiej strefy ekonomicznej) oddalona jest ok. 300 m od przedmiotowych nieruchomości. Na tą chwilę nie ma przesłanek ekonomicznych do przyłączenia tych nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej – uzasadnił Piotr Skitał, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody dęby szypułkowe na terenie kompleksu leśnego „Dębnik” w Łańcucie – to kolejny punkt porządku obrad.

W celu zapewnienia prawidłowej ochrony cennych przyrodniczo drzew Miasto Łańcut zleciło opracowanie opinii dendrologicznej pomników przyrody w kompleksie leśnym „Dębnik”. Na podstawie dokumentacji ustalono zasadność przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych części drzew będących pomnikami przyrody oznaczone numerami 2, 9, 12, 15, 16, 19, 33, 38. Pomnikiem przyrody w kompleksie leśnym „Dębnik” niewątpliwie stanowią cenny element środowiska naturalnego. Z uwagi jednak na obecny stan zdrowotny pomników przyrody wskazanych w niniejszej uchwale konieczne jest przeprowadzenie zabiegów, mających na celu jak najdłuższe zachowanie niniejszych obiektów. Powyższe prace zostaną wykonane przez firmę wyłonioną w drodze zapytania ofertowego – dowiadujemy się z uzasadnienia uchwały.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 14 Radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Trzynasty punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/405/2023 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lutego 2023 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Ustala się następującą podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku segregowania odpadów:

1) gdy na nieruchomości zamieszkuje od 1 do 5 osób – stawka opłaty wynosi 93,00 zł od mieszkańca miesięcznie;

2) gdy na nieruchomości zamieszkuje 6 i więcej osób – stawka opłaty wynosi 84,00 zł od mieszkańca miesięcznie.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Kolejny punkt dotyczyły Informacji Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym (z informacją można zapoznać się TUTAJ) oraz Informacji Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy LV a LVIII Sesją Rady Miasta Łańcuta (z informacją można zapoznać się TUTAJ).

Ostatni punkt to wolne wnioski i oświadczenia. Głos zabrał Burmistrz Miasta informując, że w najbliższym czasie zostanie zwołana kolejna Sesja z racji dużej ilości odbywających się w ostatnim czasie przetargów i konieczności zaplanowania i przełożenia środków finansowych na planowane zadania.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący Rady Miasta zakończył LVIII Sesję Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Retransmisja Sesji dostępna TUTAJ.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

W tym roku w Łańcucie nie pojeździmy na elektrycznych hulajnogach

Po zeszłorocznej premierze hulajnóg elektrycznych firmy Quick Ride, które użytkowali mieszkańcy, w tym roku nie skorzystamy z ów środka transportu.

Czytaj więcej

W najbliższy czwartek Sesja Rady Miasta Łańcuta

30 marca, w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie odbędzie się LVIII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Czytaj więcej

Obchody „Dnia Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką” w Markowej

24 marca obchodziliśmy ustanowiony przez parlament w 2018 r. Narodowy Dzień Polaków ratujących Żydów  pod okupacją niemiecką. Data ta jest symboliczna, gdyż właśnie tego dnia w 1944 r. za pomoc rodzinie żydowskiej, z rąk niemieckich okupantów zginęli Wiktora i Józef Ulma wraz 6 dzieci (oraz jednym w łonie matki).

Czytaj więcej