Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2023-06-21, 09:02


W dniu 14 czerwca br. odbyło się jedno z najważniejszych w roku posiedzeń Rady Miasta – sesja absolutoryjna. Radni Rady Miasta udzielili Burmistrzowi Miasta Rafałowi Kumkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. W Sesji uczestniczyło 14 Radnych.

W czasie środowej Sesji Rady Miasta Łańcuta, po przyjęciu porządku obrad i Protokołu Nr LIX/2023 z LIX oraz Nr LX/2023 z LX Sesji Rady Miasta Łańcuta ocenie poddany został Raport o stanie Gminy Miasto Łańcut. Prezentując ten dokument, sekretarz Miasta Jarosław Reczek podkreślał m.in., że w roku 2022 Urząd Miasta pozyskał wiele dotacji do realizowanych zadań. W ubiegłym roku zostało również wdrożonych wiele programów osłonowych dla mieszkańców. Stwierdził również, że Raport o stanie Gminy Miasto Łańcut pozytywnie wyróżnia się na tle podobnych dokumentów prezentowanych w wielu innych gminach. Z Raportem można zapoznać się TUTAJ.

Podczas Sesji odczytana została uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za rok 2022 z informacją o stanie mienia. Przedstawiono opinię i wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Wreszcie zaprezentowano uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Bardzo serdecznie dziękuję za udzielenie wotum zaufania i absolutorium za ostatni rok. Patrząc z perspektywy już czwartego wotum zaufania i absolutorium i tego co się dzieje w naszym mieście, jestem zbudowany tym ile udało nam się zrobić. Na podsumowania przyjdzie czas za rok, natomiast ilość inwestycji, które wykonaliśmy bez zaciągania kredytów jest ogromna. Nie zaciągnęliśmy ani złotówki kredytu. Do końca roku spłacimy w sumie 20 mln zł plus odsetki z zaciągniętych kredytów w poprzednich latach. Dzięki temu polepszyły się wskaźniki w wieloletniej prognozie finansowej, ale również jesteśmy bardziej wiarygodni dla naszych partnerów i firm, które wykonują inwestycje dla naszego miasta – mówił Burmistrz podczas wczorajszej Sesji. 

Podczas przemówienia gospodarz miasta zapewnił, że samorząd będzie dalej z zaangażowaniem i troską dążył do skutecznego wdrażania kolejnych działań inwestycyjnych oraz budował dobry wizerunek miasta.

fot. Julia Kułak

Następnie podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2023. Uzasadnienie wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Miasta Alicja Helbin:

Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie wraz z autopoprawką to dotyczą one zwiększenia dochodów na kwotę 87 862,44 zł, m.in. na te dochody składa się dotacja celowa przeznaczona przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie 25 000,00 zł. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, które są planowane w projekcie to dotyczą one wykonania prac konserwatorskich przy zabytkowych grobowcach Cetnarskich na cmentarzu komunalnym to jest 87 000,00 zł, zwiększa się także wydatki na budowę boiska sportowego przy SP3 oraz wprowadza się zadanie przebudowa placu zabaw przy SP4 na kwotę 96 508,00 zł. W budżecie wprowadza się także zmiany w dotacjach celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, m.in. dotyczy to przedszkoli niepublicznych.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 14 Radnych.

Przedmiotem kolejnej uchwały był raport monitoringu stanu zjawisk kryzysowych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2023.

Jednym z etapów wdrażania w/w Programu jest jego monitoring, który zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji, nakłada obowiązek, przeprowadzenia monitoringu w zakresie zjawisk kryzysowych. Z przeprowadzonego badania sporządzany zostaje Raport, który poddawany jest opiniowaniu przez Zespół ds. wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Monitoring jest obowiązkowym mechanizmem, który wspomaga zarządzanie realizacją Programu rewitalizacji. Proces ten pozwala ocenić skuteczność oraz korzyści jakie płyną z realizacji wskazanych w nim celów. Ponadto jest dokumentem niezbędnym przy planowaniu nowych działań na kolejne lata. W związku z kończącą się perspektywą Lokalnego Programu Rewitalizacji jest to ostatni raport stanu zjawisk kryzysowych, co nie oznacza zakończenia realizacji wizji i celów w nim zawartych. Kontynuacja ich realizacji odbywać się będzie w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2023-2030, który jest obecnie na etapie opracowania – czytamy w uzasadnieniu. Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. „Księżych Górek” w Łańcucie.

Obszar objęty planem położony jest po północno-zachodniej stronie ulicy Kardynała Wyszyńskiego. Stanowi własność osób prywatnych. Ww. plan określa przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługową, komunikację i infrastrukturę techniczną. Obecnie teren ten jest zabudowany zabudową mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Właściciele terenów, których działki położone są w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej zawnioskowali o zmianę planu w zakresie wskaźnika powierzchni zabudowy, wskaźnika intensywności zabudowy, udziału powierzchni biologicznie czynnej, szerokości elewacji frontowej, kąta nachylenia dachu, ilości miejsc postojowych na lokal mieszkalny. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Łańcuta teren ten znajduje się w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W związku z powyższym zachodzi uzasadniona konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uzasadniła podczas Sesji Kierownik Beata Kałamarz-Tworek. Dyskusja dotycząca tej uchwały dostępna jest w retransmisji TUTAJ.

Kolejny punkt dotyczyły Informacji Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym (z informacją można zapoznać się TUTAJ) oraz Informacji Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy LVIII a LXI Sesją Rady Miasta Łańcuta (z informacją można zapoznać się TUTAJ).

Ostatni punkt dotyczył wolnych wniosków i oświadczeń. Tutaj Burmistrz na prośbę Radnego Adama Bieleckiego przedstawił etap prac przy przebudowie ulicy Kazimierza Wielkiego. Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, przewodniczący Rady Miasta zakończył LXI Sesję Rady Miasta Łańcuta.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Retransmisja z posiedzenia Rady Miasta dostępna TUTAJ.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Małe Miasto Łańcut – kończą się zapisy na warsztaty edukacyjne!

Miasto Łańcut wspólnie z Fundacją Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS organizuje bezpłatną półkolonię edukacyjną polegającą na praktycznej nauce podstaw ekonomii w unikalnej formule Małego Miasta. Zapisy kończą się 21 czerwca!

Czytaj więcej

Zmiana organizacji ruchu

Ze względu na rozpoczynające się dzisiaj Dni Miasta Łańcuta, w centralnym obszarze miasta wprowadzona została zmiana organizacji ruchu.

Czytaj więcej

Utrudnienia na drodze wojewódzkiej 877

Po godzinie 8:00 na ul. Sikorskiego w Łańcucie miało miejsce zdarzenie drogowe, w wyniku, którego droga wojewódzka nr 877, w kierunku Leżajska, jest zablokowana.

Czytaj więcej