Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2023-07-28, 09:01


W dniu 19 lipca br. odbyła się LXII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. W obradach uczestniczyło 12 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z posiedzenia.

Sesja rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad. Propozycję zmian zgłosił burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek:

Proszę o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego. Dofinansowanie dotyczy projektu archeologicznego pod tytułem Dzieje Starego Zamku w Łańcucie – zapomniane dziedzictwo, który będzie zrealizowany przez Muzeum-Zamek w Łańcucie.

Za przyjęciem głosowało 12 Radnych. Punkt został wprowadzony do porządku obrad. Kolejny punkt dotyczył przyjęcia Protokołu Nr LXI/2023 z LXI Sesji Rady Miasta Łańcuta. Radni w obowiązującym terminie nie zgłosili, żadnych wniosków do Protokołu. Punkt czwarty to podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2023. O zmianach poinformowała Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta:

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 313 600 zł, kwota 300 000 zł to wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota 300 000 zł zostaje przeznaczona na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Natomiast kwota 13 600 zł pochodzi z odsetek i zostaje przekazane jako dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem dla Muzeum-Zamku w Łańcucie, na projekt archeologiczny pod nazwą Dzieje Starego Zamku Łańcut – zapomniane dziedzictwo. Jeśli chodzi o zmiany w budżecie to one opiewają na kwotę 394 000 zł i dotyczą przeniesień wydatków między poszczególnymi działami. Główne zadania, które są wprowadzone do budżetu to jest montaż systemu nagłośnienia w budynku hali sportowej przy SP3 oraz dostosowanie szaletów miejskich przy Placu Sobieskiego i ulicy Cetnarskiego na elektroniczny pobór opłat. Ponadto w uchwale Miasta Łańcuta dokonuje się zmiany planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora publicznego i dotacji celowych dla jednostek sektora publicznego.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 12 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Punkt piąty dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta.

Jeśli chodzi o zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej to wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcie pod nazwą: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. Księże Górki. I tutaj limit wydatków na rok 2023 to kwota 1000 zł, na rok 2024 kwota 10 000 zł – uzasadniła Pani Helbin.

Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego to kolejny punkt środowych obrad. W uzasadnieniu słyszymy, że zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy wymaga wprowadzenia nowego trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, który w naszym mieście będzie zajmował się przeciwdziałaniem przemocy domowej. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję, uchwała została podjęta. Za podjęciem zagłosowało 12 Radnych.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut. Tutaj uzasadnienie przedstawiła Radnym Ewa Wolińska, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia:

Zobowiązuje się organ prowadzący szkołę do określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. W obecnie obowiązującej uchwale określono dla wszystkich wyżej wymienionych nauczycieli tygodniowy wymiar zajęć w wysokości 20 godzin tygodniowo. Mając na uwadze zmiany legislacyjne w zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby specjalistów oraz chęć zapewnienia uczniom i rodzicom jak największej dostępności do wyżej wymienionych specjalistów, zasadnym jest zwiększenie pensum nauczycieli specjalistów z 20 do 22 godzin tygodniowo. Ponadto organ prowadzący został zobligowany do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin. W obecnie obowiązującej uchwale tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli prowadzących zajęcia z grupami dzieci sześcioletnich i dzieci młodszych wynosi 22 godziny. Proponuje się, aby od 1 września 2023 roku wymiar ten wynosił 25 godzin. Proponowana liczba godzin w pełni zaspokoi potrzeby kadrowe w naszych przedszkolach.

Po pozytywnym zaopiniowaniu procedowanej uchwały, została ona podjęta. Za podjęciem głosowało 10 Radnych, dwóch Radnych było przeciw.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut – to ósmy punkt obrad.

Maksymalna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega waloryzacji. Waloryzacja wysokości opłaty polega na pomnożeniu kwoty opłaty z roku, w którym była dokonywana ostatnia waloryzacja przez wskaźnik waloryzacji i zaokrągleniu w dół do pełnych groszy zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wyżej wymieniony wskaźnik wynosi 1,144, a maksymalna kwota za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1,30 zł. Mając na uwadze powyższe konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 roku i zwiększenie stawki z jednej złotówki na 1,14 zł za każdą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego przekraczającego 5 godzin bezpłatnego nauczania – uzasadniła kierownik Wolińska.

Procedowana uchwała została podjęta za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, nie było głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał.

Punkt dziesiąty to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.

Radni podczas obrad

W związku z tym, że Muzeum-Zamek w Łańcucie zwróciło się do Miasta Łańcuta o sfinansowanie wkładu własnego do takiego projektu, który Muzeum złożyło, a mianowicie Dzieje Starego Zamku w Łańcucie – zapomniane dziedzictwo. Uważam, że projekt ten, który stricte dotyczy prac archeologicznych i wykopaliskowych, które były prowadzone na dawnym wzgórzu zamkowym dzisiaj plebańskim, mają polegać na wykonaniu prac obejmujących konserwację, rekonstrukcje, opracowanie i poddanie materiałów wykopaliskowych analizom badawczym. Finalnie jeszcze ma powstać broszura opisująca te wszystkie działania, a jest w sumie około 20 tysięcy cennych obiektów archeologicznych, które zostały pozyskane z tych prac. Warto wspomnieć, że są to przedmioty z okresu XIV/XVII wiek. Uważam, że naszym wręcz obowiązkiem jest aby wesprzeć ten projekt, żeby dla kolejnych pokoleń powstał materiał, który będziemy mogli jako Miasto, czy Zamek prezentować przez kolejne pokolenia – uzasadnił podczas Sesji burmistrz Miasta.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych.

Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o kandydatach na ławników. 

Stosownie do regulacji wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w roku bieżącym odbędą się wybory na ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz do Sądu Rejonowego w Łańcucie na kadencję 2024-2027. Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie zgłosił Radzie Miasta Łańcuta następujące liczby ławników :

• 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie,

• 4 ławników do Sądu Rejonowego w Łańcucie.

Rada Miasta winna dokonać wyboru ławników do końca października 2023 r. spośród kandydatów zgłoszonych w terminie do 30 czerwca 2023 r. Przed przystąpieniem do wyborów, Rada powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. W przypisanym terminie tj. do 30 czerwca do Rady Miasta Łańcuta wpłynęła tylko 1 kandydatura na ławnika do Sądu Rejonowego w Łańcucie – czytamy w uzasadnieniu.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 12 Radnych.

Kolejny punkt obrad to podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Postanawia się zasięgnąć od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatce na ławnika pani Beacie Olbrycht zgłoszonej w wyborach na kadencję 2024-2027 w trybie artykułu 162 paragraf 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych. Upoważnia się przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta do przesłania wraz z uchwałą danych osobowych kandydatki na ławnika, o których mowa w ustępie pierwszym imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców wraz z nazwiskiem rodowym matki, data i miejsce urodzenia oraz numer PESEL – słyszymy w uzasadnieniu.

Na podstawie wyników głosowania procedowana uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 12 Radnych.

W punkcie wolnych wniosków i oświadczeń jeden z Radnych zapytał o termin przedstawienia mieszkańcom planów zagospodarowania przestrzennego, które są w końcowej fazie przygotowania. Termin jaki padł to początek sierpnia. Natomiast wszystko zależy od tego jak będą spływać opinie i uzgodnienia.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenia wiceprzewodniczący Rady zamknął LXII Sesję Rady Miasta Łańcuta 8 kadencji.

Retransmisja z Sesji dostępna TUTAJ.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Całkowite zamknięcie odcinka ulicy Kolejowej w Łańcucie

W związku z realizacją budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary, wraz z budową tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 pod torowiskiem linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka, informujemy, że w czwartek, 27 lipca br., o godz. 8:00 nastąpi całkowite zamknięcie odcinka ulicy Kolejowej w Łańcucie.

Czytaj więcej

Podsumowanie półkolonii Małe Miasto Łańcut [wideo]

W ubiegłym tygodniu mali mieszkańcy Łańcuta uczyli się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze. Biorąc udział w warsztatach edukacyjnych w formie półkolonii Małe Miasto Łańcut.

Czytaj więcej

Dziś wieczorem możliwe burze z gradem!

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW – PIB w Krakowie ostrzega przed zjawiskiem, które może wystąpić na terenie powiatu łańcuckiego: burze z gradem.

Czytaj więcej