Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2024-01-26, 14:31


18 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Miasta Łańcuta. Tego dnia w Sesji uczestniczyło 14 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z posiedzenia.

Posiedzenie Rady rozpoczęto od przyjęcia porządku obrad. Za przyjęciem głosowało 14 Radnych. Kolejny punkt to przyjęcie protokołu Nr LXVIII/2023 z LXVIII Sesji Rady Miasta Łańcuta. Punkt czwarty dotyczył podjęcia uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2024. Uzasadnienie przedstawiła Bernadeta Kiełbicka-Woś, główny księgowy UM Łańcut:

W budżecie na  2024 rok planuje się, że dochody budżetu Miasta Łańcuta wyniosą 129 400 514,00 zł. W tym dochody bieżące zostały zaplanowane na kwotę 105 905 526,00 zł, a dochody majątkowe na kwotę 23 494 988,00 zł. Wydatki budżetu zostały zaplanowane na kwotę 127 166 606,00 zł. W tym 102 058 282,00 zł to wydatki bieżące, a 25 108 324,00 zł to wydatki majątkowe. W 2024 roku Miasto Łańcut dokona spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 2 233 908,00 zł.

Więcej na temat planów budżetowych TUTAJ.

Za podjęciem uchwały budżetowej na rok 2024 głosowało 14 Radnych. Punkt piąty to podjęcie uchwały w sprawie podjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta. Z uzasadnieniem można zapoznać się TUTAJ. Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/355/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. Rady Miasta Łańcuta w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego – to kolejny punkt obrad.

Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację
zadania – „Modernizacja części ulicy Tadeusza Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Władysława Sikorskiego do skrzyżowania z DK 94 oraz części ulicy Jana Cetnarskiego od ulicy Juliusza Słowackiego do ulicy Józefa Piłsudskiego i części ul. Józefa Piłsudskiego od ulicy Jana Cetnarskiego do DK 94”. Miasto Łańcut zadeklarowało udzielenie pomocy finansowej w 2023 r. w wysokości 200 000,00 zł i w 2024 r. 200 000,00 zł. W miesiącu listopadzie 2023 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego poinformował, że na ogłoszone postępowanie przetargowe na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta, i ze względu na późną porę roku oraz warunki atmosferyczne Inwestor przystąpi do realizacji zadania w 2024 r. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie uchwały i przeznaczenie kwoty 400 000,00 zł w 2024 r. na pomoc finansową
– uzasadnił Piotr Skitał, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. Punkt siódmy dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków.

Udziela się dotacji celowej z budżetu Miasta Łańcuta na 2024 rok dla następujących beneficjentów: dla panów A. Jasiewicza i M. Witczak w kwocie 50 000 zł na wykonanie remontu budynku przy ul. Mickiewicza 12 w Łańcucie, wpisanego do rejestru zabytków oraz pani W. Wojtowicz-Tołpa i pana B. Tołpa w kwocie 30 000 zł na remont budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków miasta Łańcuta. (Więcej na ten temat TUTAJ).

Uchwałę podjęto, za podjęciem głosowało 14 Radnych.

Punkt ósmy to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Łańcuta. Projekt planu przedstawiła Beata Kałamarz-Tworek, kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mieniem:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Łańcuta został podjęty uchwałą Rady Miasta z 21 kwietnia 2022 r. Obejmuje on centralną część miasta. Obszar zlokalizowania planu obejmuje pow. około 268 ha. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym procedura planistyczna dla projektu planów objęła m.in. ogłoszenie prasowe, zawiadomienie mieszkańców i organów o przystąpieniu do sporządzenia planu, gdzie mieli możliwość składania wniosków, sporządzenie projektu planu, opiniowanie i uzgadnianie projektu planu było trzykrotne oraz dwukrotne wyłożenie planu do publicznego wglądu. Szczegóły dotyczące planu dostępne są TUTAJ.

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 3 sierpnia do 25 sierpnia 2023 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniu w tej sprawie upłynął z dniem do 8 września 2023 r., wpłynęło 77 uwag. Burmistrz Miasta Łańcuta rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu Zarządzeniem Nr 237/2023 z dnia 28 września 2023 r. Projekt zmiany planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 17 listopada do 8 grudnia 2023 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu zmiany planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniu w tej sprawie upłynął z dniem do 22 grudnia 2023 r., wpłynęły 32 uwagi. Burmistrz Miasta Łańcuta rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu Zarządzeniem Nr 7/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r.

Lista uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Łańcuta dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Łańcuta – dostępna TUTAJ.

Obszerna dyskusja dotycząca projektu jest dostępna w retransmisji Sesji (od 00:31:45).

Wyniki głosowań dotyczące poszczególnych uwag dostępne są TUTAJ.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Łańcuta, 9 Radnych głosowało za, a 4 Radnych było przeciw.

Po krótkiej przerwie wznowiono obrady. Dziewiąty punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łańcucie.

Obszar obejmuje około 205 ha i składa się z pięciu obszarów przy: ul. Zielonej, ul. Słonecznej, pomiędzy ul. Kraszewskiego a ul. 29 Listopada, ul. Piłsudskiego, pomiędzy ul. Kościuszki a granicą wschodnią Miasta Łańcuta. Celem planu było określenie zasad dotyczących kształtowania przestrzeni publicznych, zrównoważonego rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego z uwzględnieniem funkcji mieszkaniowej i usługowej, ochronę istniejących zasobów kulturowych oraz istniejącej zieleni, a także kształtowanie nowej zabudowy oraz stworzenie warunków dla uzupełnień zabudowy. Zgodnie z projektowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną obowiązującego dokumentu studium tereny w pięciu obszarach przeznaczone są do rozwoju terenów mieszkaniowych, a także mieszkaniowo-usługowych. W studium wskazano również obszary dla rehabilitacji, a także przekształceń oraz wskazano tereny o najwyższych wartościach zachowanej struktury przestrzennej.

Lista uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Łańcuta dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łańcucie – dostępna TUTAJ.

Dyskusja dotycząca projektu jest dostępna retransmisji Sesji (od 03:57:53).

Wyniki głosowań dotyczące poszczególnych uwag dostępne są TUTAJ.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łańcucie, 9 Radnych głosowało za. Natomiast od głosu wstrzymało się dwóch Radnych.

W kolejnym punkcie każda z Komisji Rady Miasta Łańcuta przedstawiła sprawozdania ze swojej działalności. Następnie podjęto uchwałę  w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2024. Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 10 Radnych.

Przyjęcie Planu Pracy Rady Miasta Łańcuta na rok 2024 – to kolejny punk obrad. Plan pracy przedstawił przewodniczący Rady Miasta Mirosław Rzeszótko. Za przyjęciem głosowało 10 Radnych. Punkt trzynasty to przyjęcie planów pracy wszystkich poszczególnych Komisji:

Ostatni punkt to wolne wnioski i oświadczenia. Tutaj nikt nie zabrał głosu, wobec tego Przewodniczący Rady Miasta zamknął LXIX Sesję Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji.

Retransmisja dostępna TUTAJ.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Bezpieczne ferie 2024

Czas wypoczynku zimowego w naszym województwie przypada na okres od 29 stycznia do 11 lutego. Sprawdź jak spędzić bezpiecznie tegoroczne ferie.

Czytaj więcej

Możliwe marznące opady!

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW – PIB w Krakowie ostrzega przed
zjawiskiem jakie może wystąpić na terenie powiatu łańcuckiego: marznące opady.

Czytaj więcej

Możesz już zastrzec swój numer PESEL! Jak to zrobić?

Od 17 listopada ubiegłego roku każdy obywatel może zastrzec swój numer PESEL. Natomiast od czerwca 2024 roku, zgodnie z ustawą, której celem jest ograniczanie skutków kradzieży tożsamości, banki będą musiały sprawdzać, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony, zanim np. udzielą kredytu.

Czytaj więcej