Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2021-09-09, 13:09


8 września odbyła się XLII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji. W obradach uczestniczyło 13 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia przez Wysoką Radę porządku obrad Sesji. Za przyjęciem głosowało 13 Radnych.

Następnym punktem było przyjęcie Protokołu Nr XLI z XLI Sesji Rady Miasta Łańcuta.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łańcuta, to kolejny punkt wczorajszego posiedzenia.

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Beata Kałamarz Tworek, Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mieniem.

Załącznikami do uchwały jest tekst jednolity oraz załączniki graficzne znajdujące się na stronie https://lancut.esesja.pl/posiedzenie/8359726b-0c53-4. Teren, który obejmuje 3 zmiana Studium położony jest w północno-zachodniej części miasta Łańcuta przy ul. Polnej i zajmuje pow. około 22,7 ha. Opracowanie 3 zmiany Studium wynikło z tego, że pojawiła się możliwość dofinansowania i wykonania strefy ekologicznej.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych. Jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Polnej w Łańcucie.

Tu również uzasadnienie przedstawiła Beata Kałamarz Tworek, Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mieniem.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi, drogi wewnętrzne i infrastruktury technicznej. Głównym celem realizowanym przy opracowywaniu planu jest uporządkowanie ładu przestrzennego w tym obszarze m.in. poprzez doprecyzowanie funkcji terenu oraz określenie form urbanistycznych dla przyszłych obiektów kubaturowych. Innym istotnym elementem opracowywanego planu jest odzwierciedlenie polityki przestrzennej Miasta Łańcuta, określonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

W dyskusji głos zabrał Radny Wrzesław Żurawski. Zwracając uwagę na brak podanej szerokości pasa zieleni znajdującego się w planie zagospodarowania przestrzennego przy ul. Polnej.

W planie jest wyznaczona zieleń jeżeli chodzi o tereny od strony południowej, czyli od terenów kolejowych, jak również teren od strony północnej w pobliżu starorzecza na działkach prywatnych, dlatego w projekcie uchwały jest tylko definicja zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć pas zwarty zieleni wielopiętrowej , w tym wysokiej złożonej z gatunków odpornej na zanieczyszczenia oddzielający funkcjonalnie i optycznie tereny od obiektów sąsiednich – wyjaśniła pani Kierownik.

Uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Radni podczas obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2021-2027, to kolejny punkt wczorajszego posiedzenia.

Z dokumentem Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta oraz z jego autopoprawką można zapoznać się TUTAJ.

Uzasadnienie do powyższej uchwały przedstawił Jarosław Reczek Sekretarz Miasta Łańcuta.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Ostatecznie uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Punkt siódmy to Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego.

Udziela się z budżetu Miasta Łańcuta pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego w roku 2021 w wysokości nie większej niż 347 314,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście złotych 00/100) na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu ul. Traugutta w Łańcucie” – czytamy w uchwale.

Droga ul. Traugutta w Łańcucie należy do kategorii dróg powiatowych, których właścicielem jest Powiat Łańcucki. Właściciel drogi zamierza wykonać chodnik dla pieszych przy ww. drodze na odcinku od budynku komendy policji do granic miasta. Całość zadania wynosi 694 627,85 zł. W ramach współpracy Miasto Łańcut przeznaczy na przedmiotowe zadanie 50% ww. wartości, tj. 347 314,00 zł. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego – uzasadnił Rafał Kumek Burmistrz Miasta Łańcuta.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych.

Kolejny punkt dotyczył uchwały również w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego. Tym razem dotyczy to wsparcia na wykonanie modernizacji nawierzchni ulicy Kopernika w Łańcucie.

Droga ul. Kopernika w Łańcucie należy do kategorii dróg powiatowych, których właścicielem jest Powiat Łańcucki. Właściciel drogi zamierza wykonać modernizację nawierzchni poprzez jej wymianę. Całość zadania wynosi 467 667,77 zł. W ramach współpracy Miasto Łańcut przeznaczy na przedmiotowe zadanie 50% ww. wartości, tj. 233 834,00 zł – uzasadnił Burmistrz.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Łańcut, w roku szkolnym 2021/2022, to kolejny punkt obrad.

Uzasadnienie przedstawił Grzegorz Paczocha Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia.

Obowiązkiem gminy jest zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru zamieszczonego w art. 39 ust 2 ustawy – Prawo oświatowe gdzie jednym z elementów wzoru jest – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu.

1) w przypadku oleju napędowego -5.45 zł za litr,
2) w przypadku benzyny bezołowiowej – 5.70 zł za litr,
3) w przypadku autogazu LPG – 2.70 zł za dm3.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Następny punkt posiedzenia to podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Przedmiotowa uchwała pierwszy raz podjęta była 29 stycznia 2020 r. (Uchwała Rady Miasta Łańcuta Nr XXII/147/2020) i zgodnie z §12 w niej zawartym, obowiązywała do dnia 30 czerwca 2021 r. Obecna uchwała wyznacza nowy termin obowiązywania, tj. do 31 grudnia 2023 r. Uaktualnione zostały podstawy prawne przytaczanych w uchwale przepisów – wyjaśnił Michał Mglej, zastępca Burmistrza.

W dyskusji głos zabrał Radny Andrzej Barnat pytając o to ilu przedsiębiorców skorzystało z możliwości zwolnień podatkowych z poprzedniej uchwały. Na to pytanie odpowiedzi udzielił zastępca Burmistrza: Nikt nie skorzystał z tej możliwości ale mamy nadzieję, że Strefa Aktywności Gospodarczej to zmieni i pozwoli nowym inwestorom z tej uchwały skorzystać.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021.

O zmianach poinformowała Alicja Helbin Skarbnik Miasta Łańcuta. Ze zmianami wprowadzonymi do budżetu można zapoznać się TUTAJ.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych.

Punkt dwunasty to informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym. Z informacją Radni zapoznali się wcześniej drogą elektroniczną. Kolejny punkt dotyczył informacji Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XL a XLII Sesją Rady Miasta Łańcuta. Tutaj również Radni otrzymali wcześniej informację.

W punkcie wolnych wniosków i oświadczeń padły m.in. słowa podziękowania oraz zaproszenia na zbliżające się wydarzenia: obchody 100. rocznicy utworzenia 10 Pułku Strzelców Konnych oraz piątkowy wernisaż w Galerii MDK Łańcut.

Głos zabrał także Burmistrz Miasta przypominając mieszkańcom o obowiązku Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

W niedzielę 12 września 2021 r. spisu będzie można dokonać w Urzędzie Miasta Łańcuta w godzinach 8:00 – 15:00.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenia przewodniczący Rady zakończył XLII Sesję Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji.

Tekst: S. Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Storczykarnia ponownie czynna

Od soboty 4 września 2021 r. do odwołania Muzeum-Zamek w Łańcucie zaprasza do zwiedzania Storczykarni. Ekspozycja dostępna w reżimie sanitarnym.

Czytaj więcej

Termin spisu mija 30 września!

Gminny Komisarz Spisowy – Burmistrz Miasta Łańcuta przypomina, że czas na dokonanie obowiązkowego spisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań upływa z dniem 30 września 2021 r.

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji – transmisja na żywo

8 września br. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Miasta Łańcuta. Tym razem Sesja rozpocznie się o godzinie 17:30.

Czytaj więcej