Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2021-11-09, 07:37


27 października miała miejsce XXIX Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną obrady, tak jak wcześniejsze odbywały się za pomocą platformy internetowej.

Na początku obrad, na wniosek Starosty zmieniono porządek obrad.
Do porządku obrad większością głosów włączono punkt 5 dotyczący wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.


Następnie Informację Zarządu Powiatu Łańcuckiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łańcuckiego za rok szkolny 2020/2021, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przedstawił naczelnik wydziału edukacji- Tadeusz Pasieczny. Zaprezentował on zakres działania placówek oświatowych
w okresie pandemicznym oraz podkreślił dobrą współpracę na linii dyrektorów placówek oraz Rady Powiatu. Radny Michał Mac odnosząc się do wypowiedzi naczelnika złożył prośbę o szersze omówienie pojęcia zjawiska “edukacyjnej wartości dodanej”, w celu zwiększenia w tym zakresie świadomości Radnych. Dodatkowo Radny skierował zapytanie dotyczące budowy boiska sportowego przy I LO oraz konsekwencji z tym związanych, np. pracami archeologicznymi we wspomnianym miejscu. Następnie Radny wystosował pytanie dotyczące aktualnego etapu pracy nad utworzeniem Młodzieżowej Rady Powiatu. Naczelnik w rozbudowany sposób odpowiedział na wszystkie zadane mu pytania. Starosta udzielił również skróconej informacji dotyczącej prac przy boisku I LO, a Pani Wicestarosta przedstawiła aktualny etap prac przy Młodzieżowej Radzie Powiatu. Radny Jan Magoń wyraził swoje zadowolenie i wdzięczność
w związku z przyszłym powstaniem rzeczonej Rady.


W kolejnym punkcie procedowano uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawił,
iż projekt pierwotnie opiewał na kwotę 20 000 zł. Przewodniczący Komisji Finansów- Mariusz Rejman zaprezentował złożoną przez komisję poprawkę (zwiększenie kwoty do 35 000 zł) oraz pozytywnie zaopiniował projekt uchwały z uwzględnioną zmianą. Radni przegłosowali zarówno wprowadzoną poprawkę, jak i finalnie całą uchwałę.


W punkcie 5. obrad, podjęto dyskusję nad uchwałą dotyczącą wyrażenia zgody na zakup nieruchomości- działki o pow. 53 m ², której nabycie ma skutkować poszerzeniem wjazdu na teren Zespołu Szkół Nr 1 w Łańcucie, przy ul. Grunwaldzkiej. Jest to warunek konieczny, aby rozpocząć inwestycję w halę sportową przy owej szkole, na która środki Powiat już otrzymał. Radny Mariusz Rejman zapytał o kwotę za jaką jest planowany zakup omawianej działki. Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego Krzysztof Ozga poinformował, iż jest to kwota 80 000 zł.
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. Rada Powiatu jednogłośnie podjęła tę uchwałę.


Następnie miało miejsce jednogłośne podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/158/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2021 r. Uchwała miała miejsce ze względu na zmianę godzin pracy jednej z aptek, która była podyktowana brakami kadrowymi.


Kolejno głos zabrała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, skrótowo przedstawiając Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochronę Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
Na prośbę Radnego Jana Magonia skrótowo została przedstawiona aktualna sytuacja dotycząca przemocy rodzinnej na terenie Powiatu oraz zakres podejmowanych przez PCPR działań. W swojej odpowiedzi Dyrektor podkreśliła wpływ pandemii na rozszerzenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz wieloaspektowego zakresu działań prowadzonej przez siebie placówki. Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały, przyjmujący wyżej omówiony program. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


W punkcie 8 procedowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Powiecie Łańcuckim na lata 2021 – 2025. Odpowiednia komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez wyżej wspomnianą Dyrektor projekt. Uchwała została jednogłośnie podjęta przez Radę Powiatu.


Kolejno analizowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Naczelnik Wydziału Komunikacji- Damian Szubart w skrócie przedstawił czego dotyczyć ma wyrażona zgoda. Odpowiednia komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.


Następnie Naczelnik Wydziału Organizacyjnego- Danuta Ozga przedstawiła skargę dotyczącą naruszenia interesów osób skarżących w związku z realizacją inwestycji drogowej przy rozbudowie drogi powiatowej 1542 RL w miejscowości Wysoka. Właściciele działek leżących przy rozbudowywanej drodze, złożyli pod koniec czerwca br wniosek o zmianę decyzji Starosty o rozbudowie rzeczonej drogi. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych- działający w imieniu Zarządu Powiatu, nie wyraził zgody na zmianę decyzji, ponieważ większość inwestycji była zakończona. Na tej podstawie Starosta wydał decyzję odmawiającą zmiany pozwolenia na budowę. Od odmowy złożono odwołanie. Na tym etapie sprawa została przekazana do Wojewody Podkarpackiej (wraz z całą dokumentacją), jako organu wyższej instancji. Na tą chwilę nie zapadła żadna decyzja w sprawie odwołania. Skarga, która była rozpatrywana w bieżącym punkcie dotyczyła nienależytego wykonywania zadań przez dyrektora ZDP- Janusza Wolskiego. Komisja Skarg Wniosków i Petycji zbierała się w tej sprawie dwukrotnie- 15 i 22 października. Spotkania zawierały również wizję lokalną oraz spotkania ze stronami skarżącymi. Komisja uznała, iż zarzuty wobec Dyrektora ZDP są bezzasadne. Po zrozumieniu argumentów pojawiających się w dyskusji komisja zaproponowała ustabilizowanie sytuacji wodnej na działkach sąsiadujących z pasem drogowym. Następnie wywiązała się dyskusja Radnych: Zbigniewa Grada, Mariusza Rejmana, Michała Maca, Józefa Buk, Jana Magonia, Moniki Roman, Marka Ubermana oraz przedstawicielki osób poszkodowanych. Radni debatowali nad rzeczoną winą wyżej wspomnianego Dyrektora oraz nakreśleniem przyczyn i skutków krytycznej sytuacji poszkodowanych mieszkańców. Po trwającej kilka godzin debacie, Starosta wraz z Dyrektorem ZDP zapewnili, iż problem mieszkańców zostanie jak najszybciej rozwiązany. Za uchwaleniem projektu głosowało 12 Radnych, przeciw 0, 8 wstrzymało się od głosów.


W punkcie 11. nastąpiła dyskusja nad projektem ustawy o wyrażeniu stanowiska dotyczącym przywrócenia kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat. Stanowisko było motywowane niedoborem pielęgniarek oraz wydłużonym czasem kształcenia tej grupy zawodowej, ze względu na konieczność ukończenia edukacji wyższej w tym kierunku. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu
i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały,
a Radni wyrazili wobec niego swoje duże poparcie. Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska.


Następnie miała miejsce analiza dwóch następujących po sobie punktów związanych z projektami uchwał dotyczącymi zmiany budżetu Powiatu na rok 2021 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego. Oba projekty były związane m.in. ze zmianami wpływów
z subwencji oświatowej, dotacji dla Centrum Medycznego, wydatkami na cyfryzację państwowego zasobu geodezyjnego. Odpowiednia komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty, a Rada jednogłośnie podjęła obydwie uchwały.

Kolejno nastąpiła informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie
z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji. Starosta powiedział m.in. o: rozbudowanej skali działań dotyczących budowy obiektu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Łańcucie, uroczystej gali
z wręczeniem statuetek św. Michała Archanioła, posiedzeniem konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego i otrzymaniu środków z programu “Nowy ład”. Swoje pytania dotyczące poruszanych przez Starostę kwestii zadali Radni: Michał Mac, Jan Magoń.


W punkcie 15. nadszedł czas na wnioski, oświadczenia i zapytania radnych. Radna Monika Roman poruszyła temat współpracy między Powiatem,
a Gminą miejską Łańcut, dotyczącą utrzymania przez cały rok porządku na chodnikach znajdujących się na terenie miasta. W odpowiedzi, Starosta podkreślił, iż do tej pory nie wypracowano porozumienia pomiędzy Powiatem, a Miastem. Następnie Dyrektor ZDP przedstawił rozwiązanie wprowadzone na ul. Kopernika we współpracy obydwu samorządów. Radny Michał Mac nawiązując do wypowiedzi Radnej Moniki Roman podkreślił, iż propozycja współpracy dotycząca utrzymania dróg nie jest atrakcyjna dla Miasta. Dodatkowo, w odniesieniu do wcześniejszego tematu związanego z zalewaniem mieszkańców poruszono temat zabezpieczenia się w przyszłości przez Starostwo przed błędami projektantów inwestycji. Pojawił się również temat dotyczący przyszłości działki powiatowej znajdującej się w bliskim sąsiedztwie kościoła św. Michała Archanioła.
W odpowiedzi na pytanie Radnego Michała Maca Dyrektor Wolski skrótowo omówił temat wycieku danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz podjętych w tym zakresie działań naprawczych. Oprócz tego Radny Jan Magoń podkreślił istotę wystosowanego przez siebie pisma powstałego po zebraniu wiejskim na Wysokiej, skierowanego do Zarządu Powiatu.


Następnie przyjęto protokół z poprzedniej sesji.
Na koniec Starosta poinformował o śmierci zasłużonego dla Powiatu- Ryszarda Mędrali. W związku z tym zarządzono uhonorowanie zmarłego minutą ciszy.


Po ponad 5 godzinnych obradach, sesja została zakończona.

Tekst: Julia Kułak

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Ponad 26 tys. zł zebranych podczas kwesty w dniu Wszystkich Świętych

W minione, poniedziałkowe święto już po raz kolejny została przeprowadzona kwesta na kuchnię i łaźnię dla ubogich, działające w ramach łańcuckiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Czytaj więcej

Obchody 11 listopada w Łańcucie

Odzyskanie przez Polskę niepodległości stało się inspiracją do wspólnego świętowania oraz zaznaczenia, jak istotną rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej odgrywają wartości szczególnie ważne w życiu Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka.

Czytaj więcej

Nie bądź obojętny! Pomóż osobom bezdomnym w okresie zimowym

Niskie temperatury są poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia szczególnie dla osób bezdomnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie zwraca się do mieszkańców miasta z apelem o informowanie właściwych służb i pracowników ośrodka o wszystkich zauważonych przypadkach zagrażających życiu osób bezdomnych.

Czytaj więcej