Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2021-05-06, 07:55


28 kwietnia odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego. Ze względu na sytuację epidemiczną obrady były prowadzone w formie wirtualnej.

Na wstępie nastąpiło otwarcie sesji oraz ustalenie porządku obrad.

Posiedzenie rozpoczęło sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie za rok 2020 dotyczącej bezpieczeństwa powiatu łańcuckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zostało ono zaprezentowane za pomocą prezentacji multimedialnej przez Komendanta Powiatowego PSP – st. bryg. Bogusława Golenię. Poinformował on, iż w ubiegłym roku notowano wzrost zdarzeń, przy których konieczna była interwencja straży pożarnej. W dużej mierze było to spowodowane sytuacją pandemiczną oraz powodzią z czerwca 2020r. Po prezentacji szczegółowych danych, na ręce Radnych Powiatu zostały złożone podziękowania za dotacje na zakup nowych pojazdów oraz sprzętu ratowniczego do łańcuckiej jednostki. Radni zgodnie podziękowali Komendantowi za wzorowe działania łańcuckiej jednostki PSP.

W kolejnym punkcie obrad Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie- Marek Kuźniar przedstawił sprawozdanie z działalności tej jednostki w roku 2020. Początkowo została nakreślona różnorodność działań PUP ze względu na wprowadzane przez rząd tarcze antykryzysowe, przy których realizacji pomaga powyższy urząd. Mimo rozprzestrzeniającej się pandemii nie została wstrzymana działalność tego organu i przez cały rok przyjmowano interesantów, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Główną przyczyna wzrostu bezrobocia do poziomu 3, 6 % na koniec roku 2020 było zamknięcie wielu gałęzi gospodarki. Podsumowując, dyrektor zwrócił uwagę na istotną współpracę PUP w Łańcucie z innymi jednostkami oraz samorządami. Na zakończenie podziękował swoim współpracownikom za ofiarną pracę i skuteczność działania. Podziękowania za płynną pracę urzędu w imieniu Rady Powiatu złożył Starosta Łańcucki, który poprosił o szczegółowe informacje dotyczące powołania nowej Rady Rynku Pracy.

W punkcie piątym obrad nastąpiło przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu Łańcuckiego z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020” przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych- Tadeusza Pasiecznego. Przedstawiona współpraca funkcjonuje w obrębie finansowym i pozafinansowym. Jednym z najważniejszych przeprowadzonych przez powiat działań był konkurs na zorganizowanie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej, którą wygrała fundacja „Pasieka” z Rzeszowa. W trybie „małych zleceń” PTG Sokół z siedzibą w Łańcucie złożyło ofertę polegającą na rozwoju zainteresowań sportowych oraz promocji sportu w Łańcucie. Przedstawione zadanie zostało dofinansowane kwotą 10 000 zł. Oprócz tego dofinansowano pomniejsze działania fundacji na terenie powiatu łańcuckiego. Radny Michał Mac w nawiązaniu do tematu sprawozdania zapytał o to czy Pan Tadeusz Pasieczny jako nowy naczelnik swojego wydziału jest zadowolony z kierunku działań podjętych przez powiat. Uzyskał odpowiedź potwierdzającą uzasadnioną kilkoma przykładami.

Następnym punktem była prezentacja projektu uchwały  w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Łańcucie z Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie, którą przedstawił Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych- Tadeusz Pasieczny. Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji- Józef Buk pozytywnie zaopiniował procedowany projekt uchwały. Rada Powiatu Łańcuckiego jednogłośnie podjęła uchwałę.

Kolejno nastąpiło podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Łańcucie z siedzibą przy ul. Farnej 10 w Łańcucie. Projekt pozytywnie opiniowała Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji. Za jej uchwaleniem głosowało 21 Radnych.

W ósmym punkcie obrad po pozytywnej opinii odpowiedniej komisji, jednogłośnie nastąpiło podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie z Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie.

Następnie po pozytywnej opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie z siedzibą przy ul. Farnej 10 w Łańcucie. Za jej uchwaleniem opowiedziało się 21 Radnych.

Punkt dziesiąty obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/158/2020 z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łańcuckiego w 2021 r. Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała procedowaną uchwałę, a za jej przyjęciem głosowało 21 Radnych.

Kolejno Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- Krzysztof Ozga przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Gminy Czarna. Propozycja została uzasadniona chęcią przekazania tej działki przez Gminę Czarna, ponieważ została ona wydzielona na potrzeby poszerzenia drogi powiatowej nr 382M. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywnie zaopiniowała prezentowany projekt. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie Starosta Łańcucki- Adam Krzysztoń zaprezentował projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Markowa zadania publicznego polegającego na „letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Markowa z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników”. Radny Jan Magoń podkreślił, iż jest bardzo wdzięczny ościennym gminom za przejmowanie tych obowiązków powiatu, których nie jest w stanie sam sfinalizować. Radna Monika Roman podziękowała za inicjatywę przekazywania obowiązków związanych z utrzymaniem chodników, ościennym gminom. Radny Michał Mac poprosił o wskazanie różnic we współpracy z Gminą Łańcut w tym zakresie, a innymi gminami. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała prezentowany projekt. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych, 5 Radnych wstrzymało się od głosu, jeden Radny nie wziął udziału w głosowaniu.

W punkcie trzynastym procedowano uchwałę podobną do powyższej, odnoszącą się do Gminy Czarna. Odpowiednia komisja pozytywnie zaopiniowała projekt, a za przyjęciem uchwały głosowało 16 Radnych, 4 wstrzymało się od głosu, jeden Radny nie wziął udziału w głosowaniu.

W kolejnym punkcie obradowano nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym na drodze wojewódzkiej 877 (relacja Łańcut- Leżajsk) w Dąbrówkach. W tym miejscu droga wojewódzka przecina się z drogą powiatową (Czarna- Dąbrówki). Starosta nakreślił istotę budowy takiego skrzyżowania ze względu na niebezpieczne ukształtowanie aktualnego skrzyżowania. Wójt Gminy Czarna wniósł wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego o budowę ronda w tym miejscu.
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała procedowaną uchwałę popierającą stanowisko Wójta Gminy Czarna. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Mariusz Rejman w imieniu własnym oraz mieszkańców tego terenu podziękował za jej przegłosowanie.

Następny punkt obrad również dotyczył projektu uchwały w sprawie podjęcia stanowiska. W tym przypadku przeciwko unijnej strategii ws. bioróżnorodności. Radni Jan Magoń oraz Monika Roman wyrazili swoje wątpliwości dotyczące procedowanej uchwały oraz zdeklarowali wstrzymanie się od głosu. Starosta podkreślił, że jego zdanie w tym temacie jest całkowicie przeciwne, deklarując zadowolenie ze sposobu gospodarowania mieniem przez Lasy Państwowe. Zaznaczył również, że zwiększanie terenów objętych ochroną może wpłynąć na redukcję miejsc pracy. Głos zabrał również przedstawiciel Nadleśnictwa Leżajsk podkreślając, iż ochrona ścisła lasów oraz całkowite ograniczenie działań leśników wpływa niekorzystnie na tereny zalesione oraz ich bioróżnorodność. Radny Janusz Bester wyraził poparcie dla stanowisk zaprezentowanych przez przedstawiciela Nadleśnictwa oraz Starostę Łańcuckiego odwołując się do własnych doświadczeń związanych ze współpracą z Lasami Państwowymi. Za wyrażeniem sprzeciwu oraz zaniepokojenia europejską strategią dotyczącą bioróżnorodności do 2030 r. (opublikowana przez Komisję Europejską w maju 2020), skierowanego do Andrzeja Dudy, Elżbiety Witek, Tomasza Grodzkiego, Matusza Morawieckiego, Michała Kurtyki, Grzegorza Pudy, Konrada Szymańskiego oraz Kazimierza Gołojucha opowiedziało się 16 Radnych, od głosu wstrzymało się 4 Radnych, jeden Radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Punkt szesnasty obrad obejmował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021. Wynikał on z faktu, iż środki pozyskane na przebudowę budynku CM w Łańcucie (oddziałów chirurgicznego oraz ginekologii i położnictwa) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( 7 mln zł) są przyznane na dwuletnie działania. Z tego względu środki, które nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym (5 mln) muszą być przekazane na przyszły rok. Aby można było podjąć działania w zakresie realizacji powyższego działania obowiązkowa jest zgoda Rady Powiatu na zaciągnięcie zobowiązania finansowego. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. Radna Monika Roman negatywnie wypowiedziała się w temacie procedowanej uchwały wskazując na niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą funkcjonowanie w centrum miasta oddziału zakaźnego, który kilka lat wcześniej dofinansowała Rada Powiatu. Radny Michał Mac wyraził stanowisko opozycyjne do swojej przedmówczyni podkreślając wagę i istotę dofinansowanego i sprawnie działającego Centrum Medycznego na terenie powiatu. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 Radnych, 2 Radnych wstrzymało się od głosu.

Kolejno obradowano nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021. Wraz z prezentowanym projektem następuje zwiększenie dochodów o ponad 3 mln zł, wydatków o ponad 14 mln (z czego bieżących o ponad 3 mln), zmniejszenie wydatków majątkowych o 38 tys. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o ponad 11 mln. W związku z powyższym zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę ponad 10 mln, zostanie on sfinansowany przychodami w wysokości ponad 10 mln zł. Uzyskano pomoc finansową z pobliskich gmin (na budowę dróg), co również wpłynie na zmianę kształtu budżetu. Oprócz tego następują zmiany w planowanych przychodach DPS oraz wydatkach na terenie TMR. Kolejno przedstawiono bieżące wydatki wpływające na kształt budżetu. Po zaprezentowaniu wszystkich planowanych wydatków na pytania Radnych w tym zakresie odpowiadał Skarbnik- Stanisław Barnat. Odpowiednia komisja pozytywnie zaopiniowała prezentowany projekt uchwały. Za jej przyjęciem głosowało 20 Radnych, jeden wstrzymał się od głosu.

W związku z podjętą wcześniej uchwałą następnie przedstawiono projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego, która jest sformalizowaniem przedstawionych wcześniej planów działań na najbliższe lata. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiany projekt. Za uchwaleniem uchwały głosowało 20 Radnych, jeden wstrzymał się od głosu.

Jako punkt dziewiętnasty obrad nastąpiła informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji. Starosta przedstawił działania ostatnio podjęte przez Zarząd Powiatu m.in. związane z PFRON, realizacją zadań wyznaczonych przez Wojewodę Podkarpackiego, przekazanie odpowiednim organom petycji dotyczącej szczepień, udzielenie pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na budowę tunelu przy przejeździe kolejowym, likwidację źródła zakażeń ptasią grypą na terenie Markowej i wiele innych. Istotnym punktem sprawozdania była relacja z przekazania silnika samolotowego przez firmę EME AERO dla Centrum Kształcenia Zawodowego.

W odniesieniu do tematów poruszanych przez Starostę Radny Michał Mac wystosował kilka pytań dotyczących stanu bieżących inwestycji, terminów ich realizacji oraz postępów wykonywanych prac.

Radny Dariusz Kuraś wyraził swoje podziękowania jako członek zarządu KS TKF w Rakszawie dla Zarządu Powiatu za pomoc finansową w realizacji siatkarskiego turnieju półfinałowego w Rakszawie.

Radna Monika Roman w imieniu mieszkańców Łańcuta zwróciła się z wnioskiem formalnym o przegląd drzewostanu przy ul. Kopernika w Łańcucie oraz wycięcia drzew szczególnie niebezpiecznych na tym obszarze.

Starosta odpowiadając na pytania poruszył m.in. temat budowy chodnika przy ul. Traugutta, rozmowach dotyczących przeglądu drzewostanu przy ul. Kopernika, nawiązał do podpisania umowy partnerskiej z niemieckim powiatem Saarpfalz (z którym już od ponad roku podejmowane są wspólne działania integrujące), przekazania środków na organizację bezpiecznej przestrzeni terapii zajęciowej,

Kolejny punkt obrad dotyczył wniosków, oświadczeń oraz zapytań Radnych. Jako pierwszy z możliwości zabrania głosu skorzystał Radny Mariusz Rejman pytając o sytuację gmin, które nie przejmą obowiązków powiatu związanych z letnim i zimowym utrzymaniem chodników na ich terenie. Starosta odpowiadając podkreślił, że obowiązek odśnieżania chodników leży po stronie mieszkańców działek z nim graniczących, działania podejmowane przez gminy w tym zakresie, odciążają mieszkańców. W formie ad vocem Radny Rejman poprosił o opinię w zakresie podejmowanej dyskusji Radcy Prawnego. Monika Roman włączając się do powyższej dysputy wskazała na prawną poprawność prezentowanych przez Starostę też, wskazując na kontrolę nad uchwałami Urzędu Wojewódzkiego, który zwraca uwagę na te, łamiące prawo.

Następnie głos zabrał Radny Paweł Skoczowski odnosząc się do remontu drogi powiatowej relacji Kraczkowa- Cierpisz wraz z budową chodników i modernizacją mostu. Zapytał on o zakres podjętych działań w tym obszarze. Starosta odpowiadając podkreślił, iż odbywają się w tym temacie rozmowy z Gminą Łańcut.

Później ilością 19 głosów za (2 Radnych nie wzięło udziału w głosowaniu) przyjęto protokół z obrad ostatniej Sesji Rady Powiatu.

W przedostatnim punkcie obrad Starosta poinformował mieszkańców o przebiegu obchodów Święta 3 Maja. Dodatkowo głos zabrał Radny Krzysztof Wawro zwracając uwagę na błąd w danych znajdujących się na stronie internetowej powiatu. Jako ostatni wypowiedział się Radny Jan Magoń, zapowiadając stworzenie projektu uchwały dotyczącej rolnictwa (w nawiązaniu do przyjęcia przez Polskę europejskiego planu odbudowy).

Finalnie zakończono obrady XXV Sesji Rady Powiatu VI Kadencji.

Tekst: Julia Kułak

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Sprawozdanie z XXXVIII Sesji Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji

W dniu 29 kwietnia br. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji. W posiedzeniu uczestniczyło 15 Radnych.

Czytaj więcej

Wiosenna akcja szczepienia lisów

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej od 1 do 11 maja wiosennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich).

Czytaj więcej

Kwitnący Łańcut

Od pewnego czasu w naszym mieście możemy podziwiać pięknie rozkwitające drzewa oraz krzewy.

Czytaj więcej