Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2021-05-21, 11:26


W dniu 19 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miasta Łańcuta.W obradach uczestniczyło 15 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Na początku posiedzenia, do porządku obrad wprowadzono dodatkowe dwa punkty: pierwszy dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021, drugi natomiast podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta.

Za wprowadzeniem zmian w porządku obrad, w jednym jak i w drugim przypadku, głosowało 15 Radnych.

Informacja o rozpatrzeniu to kolejny punkt obrad.

Dokumenty objęte przedmiotowym punktem obrad zostały dostarczone wszystkim Radnym. Informacja o ich rozpatrzeniu kształtowała się następująco: Komisja Kultury rozpatrzyła sprawozdanie z działalności MBP za rok 2020 oraz sprawozdanie z działalności MDK za rok 2020. Powyższe sprawozdania zostały pozytywnie przyjęte przez Komisję Kultury oraz przez Komisję Spraw Społecznych. Sprawozdanie z działalności MOPS za rok 2020 – ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2020 dla Gminy Miasto Łańcut, sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań w Gminie Miasto Łańcut za rok 2020, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020, sprawozdanie za 2020 r. z Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – powyższe sprawozdania zostały pozytywnie rozpatrzone przez Komisję Spraw Społecznych – przedstawił podczas Sesji Przewodniczący Rady Mirosław Rzeszótko.

Kolejnym punktem Sesji było rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Łańcut za rok 2020. Jak poinformował Sekretarz Miasta Łańcuta Jarosław Reczek raport dostępny jest na stronie internetowej: http://www.lancut.esesja.pl/zalaczniki/131700/raport-za-2020-r_1226524.pdf.

Debatę nad stanem Miasta rozpoczął swoim wystąpieniem Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek.

Burmistrz Miasta przy mównicy podczas wystąpienia

[…] W drugiej połowie roku rozpoczynamy sprzedaż działek, każda nowa inwestycja to stały dochód dla miasta z tytułu udziału samorządów w podatku dochodowym od osób prawnych, również temu ma służyć tworzenie klimatu miasta przyjaznego i otwartego na inwestycje oraz nowych mieszkańców. Jeszcze w 2019 roku przygotowaliśmy pakiet uchwał gospodarczych dotyczących zmian w podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, a także pomocy de minimis. Ta kadencja to również czas niespotykanego dotąd rozwoju na rynku mieszkaniowym. W Łańcucie dużo się buduje, a wymiernym tego wskaźnikiem jest wydanie warunków zabudowy na ponad 1400 mieszkań w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej. […] – Tylko w ciągu dwóch pełnych lat tej kadencji w roku 2019 i w roku 2020 miasto pozyskało 27 milionów środków zewnętrznych. Złożyły się na to pieniądze pochodzące głównie z Unii Europejskiej ale również z budżetu państwa. Przy zewnętrznym dofinansowaniu udało nam się dla przykładu podjąć takie działania inwestycyjne jak rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na zapomnianych od lat osiedlach Trześnik, Armii Krajowej oraz przy bloku na rogu Słowackiego, Cetnarskiego, czy zagospodarowanie oraz nadanie nowych funkcji dla miejskiego lasu Bażantarnia. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Piłsudskiego 70 z przeznaczeniem na filie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz miejsce spotkań mieszkańców którego otwarcie już niebawem nastąpi na przełomie maja i czerwca. Przebudowa głównego budynku Miejskiej Biblioteki, która jest w trakcie realizacji możemy obserwować na bieżąco nawet dzisiaj, budowa czterech boisk typu orlik przy szkołach podstawowych nr 2 oraz numer 4, etapowa przebudowa stadionu miejskiego, która dla wielu dotychczas była nie do przeskoczenia.

Wystąpienie Burmistrza Miasta w całości dostępne TUTAJ.

W debacie głos zabrał Radny Andrzej Barnat poruszając temat wspomnianych przez Burmistrza zaciągniętych kredytów przez poprzednie władze. Tłumacząc również, że większość inwestycji została rozpoczęta za poprzednich kadencji.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Miasto Łańcut za 2020 rok postanawia się udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, trzech Radnych wstrzymało się od głosu.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Łańcuta za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za 2020 rok – to kolejny punkt obrad.

Istotny wpływ na poziom wykonania budżetu 2020 roku miały ograniczenia działalności podmiotów oraz wprowadzone restrykcje w związku z wystąpieniem Covid-19. W tej sytuacji odnotowano niższy wpływ z usług miejskich jednostek budżetowych, mniejsze niż planowano wpływy z udziałów podatków dochodowych od osób fizycznych – tłumaczyła Alicja Helbin, Skarbnik Miasta Łańcuta.

Ze szczegółowym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za rok 2020 można zapoznać się TUTAJ.

Radni Miasta Łańcuta podczas posiedzenia

W dyskusji nad projektem uchwały nikt nie zabrał głosu. Uchwała została przegłosowana ilością 15 głosów.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta. Tutaj również za głosowało 15 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie” wystąpiło do Rady Miasta Łańcuta z petycją w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19 za eksperyment medyczny na ludziach.

Petycja została przekazana przez Przewodniczącego Rady Miasta do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Rada Miasta natomiast po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła odmówić uwzględnienia przedmiotowej petycji.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 14 Radnych, jeden Radny wstrzymał się.

Kolejna petycja, którą złożyło Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie” dotyczyła podjęcia uchwały o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19. Również odmówiono uwzględnienia petycji.

Za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji głosowało 14 Radnych, nikt nie był przeciwny, jeden Radny wstrzymał się.

Trzecia petycja, która została rozpatrzona przez Radę Miasta Łańcuta dotyczyła podjęcia uchwały o publikacji informacji dotyczących Covid-19. Wnioskodawcą jest również Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie”.

Rada Miasta po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła odmówić uwzględnienia przedmiotowej petycji.

Za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia głosowało 14 Radnych, jeden Radny wstrzymał się.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021 to kolejny punkt posiedzenia.

O zmianach w budżecie poinformowała Skarbnik Miasta Łańcuta Alicja Helbin.

Wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się wydatki w dziale 600 transport i łączność na kwotę 18 120,00 to są wydatki przeznaczone na działalność Miejskiego Zarządu Budynków. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki na kwotę 71 500,00 – wydatki związane z działalnością Miejskiego Zarządu Budynków. W dziale 750 administracja publiczna zwiększa się wydatki na kwotę 100 000,00, są to wydatki związane z organizacją Dni Miasta Łańcuta. W dziale 754 przekazuje się dotację w kwocie 314,00 na działalność OSP. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 65 000,00 na osuszanie budynku szkoły podstawowej nr 1. W dziale 801 przedszkola zwiększa się wydatki na kwotę 120 000,00 przeznaczone na modernizację kuchni w przedszkolu nr 5. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki na kwotę 37 000,00 dotyczą one wywozu zastępczego, który obsługuje Łańcucki Zakład Komunalny. W dziale 995 pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 25 800,00 środki te przeznaczone są na utrzymanie placu targowego. Natomiast zmniejsza się wydatki w dziale 600 drogi o kwotę 140 000,00 dotyczą one dokumentacji projektowej i budowy łącznika ulicy Dębnik wraz z Kochanowskiego oraz zmniejsza się wydatki w dziale 801 o kwotę 185 000,00. W dziale 926 kultura fizyczna na kwotę 112 734,00.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.

Następnym punktem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta. Ze zmianami można zapoznać się TUTAJ.

Uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 15 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

W ostatnim punkcie wolnych wniosków i oświadczeń nikt nie zabrał głosu, dlatego Przewodniczący Rady Miasta Łańcuta zakończył XXXIX Sesję Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji.

Tekst: S. Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Wystąpienie programowe Burmistrza Miasta Łańcuta podczas debaty nad stanem Miasta

Wystąpienie programowe Burmistrza Miasta Łańcuta podczas debaty nad stanem Miasta z dnia 19 maja 2021 r.

Czytaj więcej

Próba uruchomienia systemów alarmowych!

Jutro (20 maja br.), w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE/SAREX 21”, zostanie przeprowadzona na terenie województwa głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

Czytaj więcej

Już jutro posiedzenie Rady Miasta

XXXIX Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji odbędzie się 19 maja 2021 o godz. 15:00 w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie.

Czytaj więcej