Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Portalu Łańcut News

Urząd Miasta Łańcuta zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portalu Łancut News. 

 • Data publikacji strony internetowej (w wersji beta): 2020-08-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne 

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.
 • brak tłumaczenia na język migowy.

Wyłączenia

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Łańcut News i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści niedostępne cyfrowo będą udostępniane osobom zainteresowanym na wniosek zgodnie z procedurą.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-10
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontakt z Urzędem Miasta Łańcuta jest możliwy poprzez

 • osobiste stawiennictwo w siedzibie Urzędu przy ul. Plac Sobieskiego 18 w Łańcucie;
 • kontakt telefoniczny (centrala) pod numerem 17 225 22 02;
 • wysłanie faksu na numer 17 225 20 21;
 • pocztą elektroniczną na adres: urzad@um-lancut.pl 
 • listownie na adres: ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut;
 • wysłanie wiadomość przy użyciu systemu aPUAP, adres elektronicznej skrzynki podawczej: /gthpo5131d/SkrytkaESP  

Funkcję Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Łańcuta pełni Wojciech Regner.

Dane kontaktowe koordynatora:

Urząd Miasta Łańcuta ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

tel. 17 249 04 22

e-mail: w.regner@um-lancut.pl 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt tel. (17) 225 01 91, e-mail: lancutnews@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Ul. Moniuszki 2, pokój nr 8 – winda, podjazd do budynku

Redakcja Portalu Łancut News (Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie)

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie jest obiektem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to budynek dwupiętrowy.

1. Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • od ul. Stanisława Moniuszki 2- wejście główne bez barier architektonicznych: podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody z poręczą,
 • od ul. Stanisława Moniuszki 2– wejście boczne bez barier architektonicznych,
 • budynek posiada windę umożliwiającej dostęp z parteru na pierwsze i drugie piętro budynku.
 • wejście główne jest zabezpieczone bramkami.

2. Na parkingu przed wejściem bocznym do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

3. Na parterze budynku i drugim piętrze znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

4. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma również pochylni, platform i pętli indukcyjnych,

5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Portal Łancut News zawiera:

 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem na stronie głównej,
 • możliwość powiększenia lub zmniejszenia tekstu znajdującego się na stronie,
 • możliwość ustawienia skali szarości, jasnego tła,
 • możliwość podkreślenia linków,
 • czytelna czcionka.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Skip to content