Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Portalu Łańcut News

Urząd Miasta Łańcuta zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portalu Łancut News.

 • Data publikacji strony internetowej (w wersji beta): 2020-08-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.
 • brak tłumaczenia na język migowy.

Wyłączenia

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Łańcut News i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści niedostępne cyfrowo będą udostępniane osobom zainteresowanym na wniosek zgodnie z procedurą.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-10
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt tel. (17) 225 01 91, e-mail: lancutnews@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Ul. Kościuszki 15, pokój nr 16 – winda, podjazd do budynku

Redakcja Portalu Łancut News (Budynek Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie)

Budynek Miesjkiego Domu Kultury w Łańcucie jest obiektem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed wejściami do budynku znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika MDK, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim osoba niepełnosprawna może skorzystać z wejścia do MDK znajdującego się z przodu budynku. W budynku na schodach znajdują się windy przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich, umożliwia to dostanie się na pietro. W budynku znajduje się winda. Na parterze znajduje się sekretariat, gdzie można uzyskać pomoc i potrzebne informacje. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Portal Łancut News zawiera:

 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem na stronie głównej,
 • możliwość powiększenia lub zmniejszenia tekstu znajdującego się na stronie,
 • możliwość ustawienia skali szarości, jasnego tła,
 • możliwość podkreślenia linków,
 • czytelna czcionka.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Skip to content