Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2022-03-30, 11:39


24 marca odbyła się XLVII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. W obradach uczestniczyło 14 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Posiedzenie Rady Miasta rozpoczęło się od przyjęcia porządku obrad. Propozycję zmian zgłosił Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek. „Prosiłbym o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Łańcucie”. Za wprowadzeniem zmian w porządku obrad głosowało 14 Radnych. Projekt uchwały został wprowadzony jako punkt siódmy.

Kolejny punkt dotyczył wręczenia statuetek w konkursie „Aktywny Senior im. Adama Hadława”. Wyniki ogłosił podczas Sesji Kierownik Wydziału Sportu, Promocji i Turystyki Michał Mac. Natomiast statuetki laureatom wręczyli Burmistrz Miasta Rafał Kumek, wiceprzewodniczący Rady Adam Opałka oraz syn ś.p. Adama, Michał Hadław. O konkursie pisaliśmy TUTAJ.

Zanim Radni przeszli do punktu czwartego, Radny Sławomir Rejman odczytał oświadczenie w sprawie agresji Rosji na Ukrainę, złożone przez wszystkich Radnych: Rada Miasta Łańcuta z całą mocą potępia haniebną niczym nie uzasadnioną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Ukraina jest państwem suwerennym, wolnym i demokratycznym. Integralność jej terytorium, nienaruszalność jej granic i prawo samostanowienia narodu ukraińskiego nie mogą być w żaden sposób łamane. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za śmierć ludzi i zniszczenia, które będą skutkami tego bezsensownego konfliktu zbrojnego. Działania wojenne prowadzone przez Rosję naruszają prawo międzynarodowe, wymierzone są często przeciwko bezbronnej ludności cywilnej i niewątpliwie noszą znamiona ludobójstwa. Na to nigdy nie będzie naszej zgody. Jesteśmy pełni podziwu dla walczących Ukraińców, ich odwagi, którzy dziś w obronie swojej wolności poświęcają zdrowie i to co najważniejsze – swoje życie, walcząc też w obronie naszej wolności. My wiemy, że chcecie pokoju, nie chcecie wojny, ale też wiemy, że nie macie wyboru. Całym sercem jesteśmy mieszkańcami Ukrainy , a szczególnie z naszymi przyjaciółmi z miasta partnerskiego Humań, które również zostało zaatakowane  przesyłamy wam szczere wyrazy współczucia. Chcemy wam powiedzieć, że jesteśmy z wami i udzielamy wam wszelkiej niezbędnej pomocy. Ukraina musi być wolna, nigdy więcej wojny.

Punkt czwarty to przyjęcie Protokołu nr XLVI/2022 z XLVI Sesji Rady Miasta Łańcuta. Radni w obowiązującym terminie nie zgłosili żadnych wniosków do Protokołu.

Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2022. O zmianach poinformowała Skarbnik Miasta Łańcuta Alicja Helbin.

Projekt uchwały wraz z autopoprawką, która dotyczy załącznika 2 w związku ze zwiększeniem dochodów na wydzielonym rachunku przedstawia się następująco. Zwiększa się w budżecie Miasta dochody o kwotę 655.949,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5.019.460,00 zł. Jeśli chodzi o zmiany wydatków to zwiększa się wydatki kwotę 6.062.810,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.074.430,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 3.988.380,00 zł. Zwiększa się planowany deficyt o 5.406.861,00 zł. Informacje o wydatkowaniu środków dostępne są TUTAJ.

W dyskusji głos zabrał Radny Damian Szubart prosząc Burmistrza Miasta m.in. o omówienie inwestycji drogowych, i z jakiego powodu wynikają zwiększenia, szczególnie interesuje Radnego etap postępowania na przebudowie skrzyżowania ulic 10. PSK i Matejki, czy został już wykonany projekt.

W kwestii przebudowy skrzyżowania kwota wynosi około 400 tys. zł, projekt został już wykonany z całą organizacją ruchu, drzewo, które tam rośnie – zostaje, dodatkowo dosadzona zostanie zieleń – słyszymy w odpowiedzi.

W głosowaniu 13 Radnych było za, 1 Radny wstrzymał się od głosu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta – to kolejny punkt czwartkowych obrad.

Zmiana dotyczy przeniesienia środków na przedsięwzięcie budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łańcucie” – limit wydatków w 2022 r. wynosi – 3.531.119,00 zł, limit wydatków w 2023 r. wynosi – 7.169.241,00 zł – uzasadniła pani skarbnik.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 Radnych, 1 Radny wstrzymał się od głosu.

Punkt siódmy dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka Z o.o. w Łańcucie.

Podwyższenie kapitału zakładowego Łańcuckiego Zakładu Komunalnego wynika z konieczności wykonania modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Daszyńskiego w Łańcucie. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową Spółki (kredyt inwestycyjny na kwotę 2.706.436,95 zł) nie jest możliwe bez zaciągnięcia kredytu zrealizowanie powyższego zadania – czytamy w uzasadnieniu.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu, uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 14 Radnych.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia oku 2022 „Rokiem Historii Miasta Łańcuta”. Uzasadnienie przedstawił kierownik Michał Mac:

Przedmiotowa propozycja ma na celu objęcie jednolitym patronatem wszystkich wydarzeń związanych w większym lub mniejszym stopniu z historią Łańcuta, a zaplanowanych do realizacji w roku 2022. Ponadto, na mocy Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza (M.P.2021 poz. 1050), obchodzimy ogólnopolski rok Ignacego Łukasiewicza, którego związki z Łańcutem w tym wyjątkowym czasie planuje się upamiętnić w sposób szczególny. Kontynuowane będą wykłady upowszechniające wiedzę o historii Łańcuta oraz wprowadzone nowe formy edukacji historycznej, na przykład za pośrednictwem mediów społecznościowych, czy poprzez murale. W przygotowaniu jest audio przewodnik, który będzie propozycją zwiedzania centrum Miasta w oparciu o historię Łańcuta. Stworzony zostanie również specjalny materiał Telewizji Łańcut. Ramowy plan wydarzeń „Roku Historii Miasta Łańcuta” jest planem otwartym, który będzie ewoluował stosownie do miejskich wydarzeń kulturalnych w ciągu roku oraz m.in. propozycji Radnych Miasta.

Obszerna dyskusja, w której brali udział m.in. Radny Wrzesław Żurawski, kierownik Michał Mac oraz Burmistrz Miasta Rafał Kumek, dostępna jest TUTAJ. Ostatecznie uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 14 Radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 – to kolejny punkt obrad.

Przedstawiony projekt uchwały jest wynikiem zmian przepisów prawa, konkretnie chodzi o ustawę o zdrowiu publicznym. Dotychczas w mieście Łańcucie funkcjonują dwa odrębne programy: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – uzasadnił kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia Grzegorz Paczocha. – Zmiana ustawy zobowiązała gminy do uchwalenia wspólnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Uchwalone dla miasta Łańcuta oba oddzielne programy z wolą ustawodawcy tracą moc z dniem 31 marca 2022 r., stąd potrzeba przyjęcia nowego dokumentu. Nowy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do niniejszego projektu uchwały, będzie finansowany na tych samych zasadach jak dotychczas tzn. ze środków uzyskanych z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Zaplanowane na lata 2022-2023 zadania, są kontynuacją działań realizowanych w latach ubiegłych, nawiązują do celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, uwzględniając profilaktykę uzależnień od alkoholu i narkomanii, rozszerzając o profilaktykę uzależnień behawioralnych – dodał kierownik Paczocha.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, brak głosu ze strony jednego Radnego.

Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łańcut na rok 2022.

Program ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych, kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy Miasto Łańcut. W Programie znajdują się informacje dotyczące zadań jakie Miasto Łańcut będzie realizować. Rada Miasta Łańcuta uchwalając Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zachęca mieszkańców miasta Łańcuta do adopcji zwierząt bezdomnych oraz do dokonywania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, jako najskuteczniejszej metody ograniczającej niekontrolowane rozmnażanie się zwierząt. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu w roku 2022, wynosi ogółem 98 000,00 zł.

W dyskusji głos zabrał Radny Damian Szubart pytając czy zostało sporządzone sprawozdanie z wykonania Programu za poprzedni rok. W odpowiedzi słyszymy, że takie sprawozdanie nie zostało sporządzone. Dlatego Radny twierdzi, że przedstawiony Program jest bardzo minimalistyczny, z którego nic nie wynika, nie ma podanych danych na których można się oprzeć i porównać. Dalej w odpowiedzi na zapytanie Radnego słyszymy, że jeżeli chodzi o ilości zwierząt, które były odłowione, które były przedmiotem adopcji była rozmowa na komisji gdzie zostały przedstawione dane. Jeżeli chodzi o porównanie programu za lata ubiegłe, ilości zwierząt adoptowanych itd. też te rzeczy były sporządzone w zestawieniu.

Uchwała została podjęta, za przyjęciem głosowało 11 Radnych, 2 Radnych wstrzymało się od głosu, nikt był przeciwny.

fot. J. Kułak

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dostępu do opieki na odległość w 2022 r.” – to jedenasty punkt obrad. Uzasadnienie do powyższej uchwały przedstawił Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie Marek Rupar. Ze  szczegółowym uzasadnieniem oraz Programem można zapoznać się TUTAJ.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu, uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Kolejny punkt czwartkowych obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budowli położonej w Łańcucie przy ul. Polnej. Uzasadnienie przedstawiła Beata Kałamarz-Tworek z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mieniem.

Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały to nieruchomość zabudowana będąca własnością Skarbu Państwa w użytkowniku wieczystym Gminy Miasto Łańcut, położona w Łańcucie przy ul. Polnej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1665/2 o pow. 0.8006 ha, objęta księgą wieczysta Nr RZ1A/00006222/8. Sklasyfikowana jako tereny przemysłowe „Ba”. Pozostaje w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 r. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budowla – wiata stanowiąca odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka jest przedmiotem dzierżawy od kilkunastu lat do chwili obecnej przez dwóch przedsiębiorców prowadzących tam działalność gospodarczą skład węgla i skup złomu. Dla terenu, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łańcuta wynika, że działka znajduje się w obszarze przemysłowym.

W głosowaniu za podjęciem uchwały było 11 Radnych, 2 Radnych wstrzymało się od głosu.

Punkt przedostatni dotyczył podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łańcucie. Projekt Uchwały jest wynikiem nowych zadań, związanych z turystyką, które zostały nałożone na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie. Od maja br. MOSiR będzie organizatorem Centrum Informacji Turystycznej, które będzie się mieścić w nowym obiekcie, przekazanym przez Gminę Miasto Łańcut na rzecz MOSiR, mieszczącym się przy ul. 3 Maja 15. W związku z powyższym, aktualizacja Statutu poprzez dodanie nowego zadania oraz obiektu, na bazie którego MOSiR będzie je realizował jest zasadne.

W dyskusji głos zabrał Radny Wrzesław Żurawski: pomysł stworzenia Centrum Informacji Turystycznej uważam za dobry, ponieważ ta forma w jakiej do tej pory to funkcjonowało czyli wynajmowanie przez Miasto niedużego lokalu  schowanego za kasami biletowymi w Maneżu, nie dawało tego rezultatu, który byłby oczekiwany. Oczywiście taka niezależność tego Centrum Informacji Turystycznej, czyli możliwość dowolnych godzin otwarcia, nieuzależnionych od godzin otwarcia Maneżu. Jest to główny argument. Lokalizacja obiektu jest też o tyle dobra, że obiekt jest tuż przy Zamku, w ścisłym węźle, w którym znajdują się turyści. Natomiast ja wciąż ubolewam, że tutaj została podjęta decyzja remontu tego strasznego budynku zamiast budowy pawilonu na nowo. Miasto tutaj ma dosyć spory teren, na którym można by ten pawilon zbudować na nowo, odsunąć go od synagogi i wtedy ten budynek nadawałby się do obejścia na około, stanowiłby wizytówkę miasta.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta: kolejny raz słyszymy „robicie, ale po co?”. Mówiliśmy o tym już od dawana, nie chodzi mi tylko o ten budynek Informacji Turystycznej ale o wiele spraw, które wielkim wysiłkiem staramy się w tej kadencji zrealizować. Biorąc pod uwagę możliwości, środki finansowe i zaplecze do realizacji, dawać konkretne rozwiązania różnych działań, które są realizowane, zaproponować coś co można by wdrożyć, a nie tylko dawać jakieś uwagi, że wszystko jest źle, czy częściowo jest źle. Myślę, że większa byłaby waga tych wypowiedzi, gdyby one coś konstruktywnego wnosiły. Miasto Łańcut nie posiada innego budynku, który mogło by wykorzystać, ten budynek jest w samym centrum, zaraz przy kasach biletowych. Chcemy by nasze miasto piękniało, dlatego starajmy się robić coś razem, a nie sobie przeszkadzać, bo wszyscy działamy na rzecz mieszkańców.

W głosowaniu 12 Radnych było za, 1 Radny wstrzymał się od głosu.

Ostatni punkt to wolne wnioski i oświadczenia. Tutaj ponownie głos zabrał burmistrz: 23 marca Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg na budowę wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 Łańcut do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie. Kolejna inwestycja bardzo ważna dla naszego miasta staje się faktem.

Cała dyskusja, która miała miejsce w ostatnim punkcie obrad dostępna TUTAJ.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, wiceprzewodniczący zamknął XLVII Sesję Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji.

Retransmisja z Sesji dostępna TUTAJ.

Tekst: S. Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Przyznano nagrody w konkursie „Aktywny Senior im. Adama Hadława”

W dniu 24 marca, podczas XLVII Sesji Rady Miasta Łańcuta, odbyło się uroczyste wręczenie statuetek przyznanych w konkursie „Aktywny Senior im. Adama Hadława”. Uhonorowano dwie osoby.

Czytaj więcej

Zajęcia i atrakcje dla dzieci z Ukrainy

W związku z agresją rosyjską na Ukrainę do Polski przybyło wielu ukraińców szukających schronienia przed wojną.

Czytaj więcej

24 marca kolejne posiedzenie Rady Miasta Łańcuta

XLVII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji odbędzie się 24 marca o godz. 15:00 w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie.

Czytaj więcej