Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2024-02-05, 11:43


Od stycznia 2024 r. zostały zmienione przepisy, które po raz kolejny wprowadzają dodatki osłonowe jako świadczenie finansowane z budżetu państwa, mające na celu zniwelowanie rosnących kosztów energii, gazu i żywności, będące wsparciem dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Obowiązuje kilka zmian w stosunku do dodatków osłonowych realizowanych w 2022 r., dlatego zachęcamy do zapoznania się z informacjami zaprezentowanymi poniżej.

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK OSŁONOWY?

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Dochód jest obliczany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu.

CZYM JEST GOSPODARSTWO DOMOWE WIELOOSOBOWE?

Aby móc stwierdzić, że wskazane we wniosku osoby prowadzą gospodarstwo domowe wieloosobowe, muszą one wspólnie zamieszkiwać, gospodarować (np. wykonywać wspólnie obowiązki domowe, ponosić wspólnie koszty utrzymania tego gospodarstwa, itd.) oraz pozostawać w faktycznym związku (współdziałać w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych).

JAKI JEST ROK BAZOWY DO OBLICZANIA DOCHODU?

Rokiem bazowym, z którego oblicza się powyższe kryterium dochodowe, jest 2022 rok.

CO W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA KRYTERIUM DOCHODOWEGO?

Dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej tej kwoty dodatek osłonowy nie przysługuje.

ZA JAKI OKRES PRZYSŁUGUJE DODATEK OSŁONOWY W 2024 R.?

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Jest to zmiana w stosunku do dodatków osłonowych realizowanych w 2022 r., kiedy to przysługiwały za cały rok, dlatego ma to obecnie wpływ na mniejszą kwotę wsparcia niż wtedy.

Dodatek osłonowy 2024 rok

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO?

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi łącznie:
228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), za okres od dnia 1 stycznia 2024 r.
do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi łącznie:
286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

JAKIE SĄ ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW?

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Informujemy, iż przebywać czasowo można w wielu miejscach – ale w danym okresie można mieć tylko jedno faktyczne miejsce zamieszkania, które wiąże się z zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych, stanowiące centrum życia domowego, a w szczególności nocowania, stołowania się i wypoczynku po pracy czy nauce. Wniosek składa się pod odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU?

Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i podpisy we wszystkich wymaganych miejscach. Formularz wniosku zawiera wiele wskazówek, z którymi warto się zapoznać. Prosimy o podanie numeru telefonu, który ułatwi nam kontakt – tylko w ważnych sytuacjach. Prosimy o uważne wpisanie numeru rachunku płatniczego – może to być rachunek dowolnie wskazanej osoby innej niż wnioskodawca. Część dotycząca głównego źródła ogrzewania dotyczy tylko tych gospodarstw, które zasilają go węglem lub paliwami węglopochodnymi i zostało to zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

GDZIE MIESZKAŃCY ŁAŃCUTA MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI?

Mieszkańcy Łańcuta mogą składać wnioski osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9 lub przez ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /MOPSLancut/SkrytkaESP (ale wtedy muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego).

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DODATKOWO Z WNIOSKIEM?

Wszystko zależy od indywidualnych okoliczności sprawy mających wpływ na prawo do dodatku osłonowego. Jeżeli wymagają one potwierdzenia innym dokumentem, konieczne może być dołączenie przykładowo: nakazu płatniczego potwierdzającego wielkość gospodarstwa rolnego, dokumentów potwierdzających alimenty świadczone na rzecz innych osób, itp. Natomiast w wielu przypadkach wystarczy tylko poprawnie i kompletnie uzupełniony wniosek.

JAKI JEST TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU?

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2024 r., a wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

W JAKI SPOSÓB BĘDZIE ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIE?

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przesyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę, a w przypadku braku podania adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość odebrania informacji osobiście. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego następuje w formie decyzji.

KIEDY NASTĄPI WYPŁATA?

Dodatek osłonowy będzie wypłacony jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. – pod warunkiem otrzymania środków z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

GDZIE ZNALEŹĆ WNIOSEK I AKTUALNE INFORMACJE?

Formularz wniosku o wypłatę dodatku osłonowego jest do pobrania na stronie internetowej MOPS w Łańcucie w zakładce: KARTY USŁUG, WNIOSKI O ŚWIADCZENIA – DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – pod pozycją nr 18: http://mops.lancut.biuletyn.net/?bip=1&cid=53&bsc=N

Pod powyższym adresem można znaleźć również bieżące informacje i ewentualne zmiany, tak samo jak na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy.

PODSUMOWANIE:

Mimo, iż dodatek osłonowy obowiązuje od początku bieżącego roku, to dopiero 18 stycznia został opublikowany przez Ministerstwo nowy wzór wniosku, który Mieszkańcy Łańcuta mogą składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9 lub przez ePUAP.
Pierwsza edycja dodatków osłonowych została zrealizowana w Dziale ŚR w 2022 r. – wtedy przez cały rok zostały złożone 1663 wnioski, w których zostało ujętych 4238 Mieszkańców Łańcuta. Po pozytywnym rozpatrzeniu wypłacono 1568 dodatków osłonowych w łącznej kwocie 988 368,56 zł, czyli średnia kwota dodatku wyniosła 630 zł.
Jednak obecnie wprowadzone dodatki osłonowe przysługują jedynie za połowę 2024 r., a zatem ich kwoty również zostały odpowiednio zmniejszone. Nie zmieniło się natomiast kryterium dochodowe, ale obecnie będzie ono badane w oparciu o 2022 r. jako rok bazowy – co również może wpływać na większą liczbę decyzji odmownych, nawet wobec osób, które poprzednio zakwalifikowały się do wypłaty dodatku.
Prosimy o wyrozumiałość dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, ponieważ wprowadzone dodatki osłonowe mogą spowodować podobną liczbę wniosków jak poprzednio, ale tym razem skumulowaną w ponad 2-krotnie krótszym okresie na ich przyjęcie i rozpatrzenie, a to wszystko równolegle ze wszystkimi dotychczasowymi obowiązkami. Natomiast tak jak zawsze dołożymy wszelkich starań, aby udzielana pomoc była świadczona terminowo i w jak najwyższym standardzie obsługi.

Opracował: Dominik Cebula, Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS Łańcut.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Sprawozdanie z LXIX Sesji Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji

18 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Miasta Łańcuta. Tego dnia w Sesji uczestniczyło 14 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z posiedzenia.

Czytaj więcej

Bezpieczne ferie 2024

Czas wypoczynku zimowego w naszym województwie przypada na okres od 29 stycznia do 11 lutego. Sprawdź jak spędzić bezpiecznie tegoroczne ferie.

Czytaj więcej

Możliwe marznące opady!

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW – PIB w Krakowie ostrzega przed
zjawiskiem jakie może wystąpić na terenie powiatu łańcuckiego: marznące opady.

Czytaj więcej