Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2022-11-25, 10:08


23 listopada br. odbyła się LIII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. W obradach uczestniczyło 13 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Punkt pierwszy dotyczył przyjęcia porządku obrad Sesji. Propozycję wprowadzenia nowego punktu zmian zgłosił Burmistrz Miasta Rafał Kumek. Punkt dotyczył projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 Radnych.

Kolejny punkt to przyjęcie Protokołu nr LII/2022 z LII Sesji Rady Miasta Łańcuta. Radni w obowiązującym terminie nie zgłosili żadnych wniosków do Protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2022 – to kolejny punkt środowych obrad. Uzasadnienie do uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta:

Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 3 837 706,59 zł i zwiększenia wydatków o taką samą kwotę, przesunięcia wydatków bieżących i majątkowych na kwotę 601 425,00 zł, zmiany dotyczą także dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i zmian wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek oświaty. Jeśli chodzi o zmiany w budżecie to przede wszystkim dochody: zwiększenie dochodów pochodzi z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 2 888 418,57 zł, a także dofinansowanie dla projektu poprawa dostępności usług publicznych Miasta Łańcuta, która ma zabezpieczyć lepszą obsługę dla osób niewidomych czy niedowidzących, tj. 39 949,00 zł, a także wpływy z różnych rozliczeń na kwotę 6 500,00 zł. Te dochody zostaną przeznaczone na nagrody dla uczniów szkół podstawowych oraz sportowe mikołajki również dla uczniów szkół podstawowych – uzasadniła Pani Helbin. – Jeśli chodzi o główne wydatki to wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, które polega na modernizacji sufitów w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3, na kwotę 29 000,00 zł, przesunięcia wydatków w różnych paragrafach, a także zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Zwiększa się również wydatki na obsługę długu, tj. 200 000,00 zł i również przekazuje się dotację dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 300 000,00 zł i dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 30 000,00 zł. W dziale 85395 wprowadza się i dochody i wydatki związane z zakupem węgla na kwotę 750 000,00 zł.

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały, został ona podjęta. Za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Punkt piąty dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta.

Zmiany dotyczące WPF dotyczą przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa dostępności usług publicznych Miasta Łańcuta”. Na rok 2023 przyjmuje się wydatki w kwocie 9 841,00 zł – uzasadniła Alicja Helbin.

Uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 12 Radnych, nikt nie był przeciwny, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwał w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Łańcuta do zaciągania zobowiązań w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Tutaj również uzasadnienie przedstawiła Pani skarbnik:

Podjęcie uchwały, która upoważnia Burmistrza Miasta Łańcuta do zaciągania zobowiązań w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych jest konieczna ze względu na prawdopodobieństwo zapłaty za zakupiony węgiel dopiero w roku 2023. Natomiast planowane dochody i wydatki są w roku 2022.

Uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – to kolejny punkt obrad.

Projekt uchwały zmian stawek podatku od nieruchomości zakłada wzrost o 14%. Stawki, które zostaną podniesione nie przekraczają górnych stawek, są dużo niższe od górnych stawek kwot podatków ogłoszonych na 2023 rok. Analizując podstawę opodatkowania przeciętnego mieszkańca naszego miasta posiadającego dom o powierzchni 120 m2, 10-sięcio arową działkę oraz garaż o powierzchni 15 m2 stwierdzić należy, że podatek według nowych stawek wzrośnie o około 30 zł na cały rok. Natomiast mieszkańcy bloków posiadający mieszkanie o pow. 63 m2 oraz udział w gruncie pod blokiem zapłacą o 7 zł więcej od podatku za cały rok. Dochód z tytułu podniesienia stawek podatku od nieruchomości wyniesie 1 000 700,00 zł, które będą stanowić dochód budżetu miasta i jest związany z rosnącą inflacją w roku 2022 i 2023 – uzasadniła podczas Sesji Alicja Helbin.

Ostatecznie uchwała została podjęta, za podjęciem głosowo 12 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Ósmy punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Łańcuckiego. Uzasadnienie przedstawił Piotr Skitał, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:

Udziela się dotacji celowej dla Powiatu Łańcuckiego w roku 2022 w wysokości 30 136,42 zł na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich”. W związku z zakończeniem postępowań przetargowych na przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego Starostwo Powiatowe zwróciło się do Burmistrza Miasta Łańcuta o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” dla linii autobusowych przebiegających przez teren miasta Łańcuta. Dotacja poprawi dostęp do komunikacji zbiorowej mieszkańcom Łańcuta.

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu, uchwałą została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Łańcuta do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka. Ze szczegółowym uzasadnieniem możemy zapoznać się TUTAJ. W dyskusji nikt nie zabrał głosu i uchwała została podjęta. Za było 13 Radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych  – w tym punkcie uzasadnienie przedstawił Grzegorz Paczocha, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia:

Zmianie uległ sposób obliczania kosztów zwrotu przysługującego rodzicom. W świetle nowych regulacji, rada gminy ma ustalić stawkę za 1 km przebiegu pojazdu. I tak ustala się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w wysokości:

1) dla pojazdów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,54 zł,

2) dla pojazdów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,85 zł.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Ostatecznie uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Dalszy punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. O zmianach poinformował Michał Mac, kierownik Wydziału Sportu, Promocji i Turystyki:

Posiedzenie Rady Miasta Łańcuta, fot. Piotr Dubiel

W paragrafie 3 nastąpiła zmiana, a mianowicie uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Zawarliśmy również w treści programu rozdział dotyczący trybu powoływania i zasad komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Oczywiście te zasady obowiązywały już wcześniej, są one przyjmowane zarządzeniem Burmistrza, natomiast najważniejsza treść zasad została również zawarta w programie. Zasadnicza część tego programu czyli zmiany w części finansowej – określenia zadań, a dokładniej środków przekazywanych na zadania publiczne, które zamierzamy jako Miasto realizować w przyszłym roku i te zmiany w stosunku do programu ubiegłorocznego są większe. Przekroczyliśmy w tym programie przyszłorocznym, po raz pierwszy kwotę 1 mln zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jest wzrost około 10% na poszczególnych zadaniach.

Program współpracy Miasta Łańcuta dostępny TUTAJ.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu, uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Punkt dwunasty porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasto Łańcut, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania statutowe. Uzasadnienie przedstawił Jerzy Hałka, dyrektor MOSiR Łańcut:

Ostatnia regulacja – podwyżka miała miejsce 9 września 2020 roku Uchwałą Rady Miasta Łańcuta nr XXX/189/2020. W uchwale tej ustalono opłaty za wszystkie rodzaje usług realizowanych przez MOSiR w poszczególnych obiektach: kryta pływania, basen otwarty, hala sportowo – widowiskowa, stadion miejski, korty tenisowe, lodowisko.

W ostatnim okresie znacząco wzrosły koszty energii elektrycznej, gazu, środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, innych materiałów, wzrost najniższego wynagrodzenia itp. Wszystkie okoliczne obiekty dokonywały już korekt lub dokonują je w bieżącym okresie. Obecnie ceny w MOSiR są jednymi z niższych w okolicy, pomimo że oferowane usługi są na wysokim poziomie. Świadczą o tym opinie klientów oraz wysoka frekwencja na wszystkich obiektach. W cenę biletu krytej pływalni wliczone są koszty usług za które na innych pływalniach trzeba płacić oddzielnie (sauna, jacuzzi). Biorąc pod uwagę również prognozowany wzrost kosztów w najbliższym okresie ustalenie nowych cen od 1 stycznia 2023 roku jest konieczne – czytamy w uzasadnieniu.

Po głosowaniu uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry. Głos zabrał Burmistrz Miasta:

Do UM wpłynęły trzy wnioski, od trzech firm odnośnie podjęcia uchwały o ustalenie lokalizacji kasyna gry. Pozwoliliśmy sobie zaprosić przedstawiciela firmy, który reprezentuje te trzy złożone wnioski. Dlatego proszę o przedstawienie uwarunkowań.

Aby móc otworzyć legalne kasyno w Polsce niezbędna jest koncesja Ministra Finansów, która udzielana jest w drodze konkursu. By móc wystąpić w takim konkursie niezbędna jest pozytywna opinia Rady o lokalizacji tego kasyna. Ilość kasyn w Polsce jest limitowana i ściśle powiązana  liczbą ludności. W województwie podkarpackim takich koncesji może być trzy. Aktualnie są w miastach Rzeszów, Krosno, Stalowa Wola. W tych dwóch ostatnich wkrótce wygasa taka koncesja stąd nasza prośba o udzielenie zgody na lokalizację. Legalne kasyno utrudnia otwarcie w mieście nielegalnych kasyn i punktów gier – wyjaśnił przedstawiciel firm ubiegających się o pozwolenie na lokalizację.

Po wydaniu opinii przez Komisje wynika, że dwa głosy wydano pozytywne, dwa negatywne i jeden wstrzymujący.

W pierwszym, drugim i trzecim głosowaniu uchwały nie zostały podjęte. Za podjęciem było dwóch Radnych, dziewięciu Radnych było przeciw i dwóch Radnych wstrzymało się od głosu.

Punkt szesnasty to informacje w zakresie działań objętych uregulowaniem art. 24 h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym. Informacje dotyczą oświadczeń majątkowych złożonych w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Wszyscy Radni Miasta w obowiązującym terminie złożyli oświadczenie majątkowe. Do oświadczenia Radni dołączyli wymagane kopie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2021. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach – poinformował wiceprzewodniczący Rady Adam Opałka.

Kolejne punkty to informacja burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Łańcuta pomiędzy LI a LIII Sesją Rady Miasta Łańcuta, które dostępne są TUTAJ.

Ostatni punkt dotyczył wolnych wniosków i oświadczeń. Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, wiceprzewodniczący zamknął posiedzenie LIII Sesji Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Retransmisja z Sesji dostępna TUTAJ.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

W Łańcucie ruszyła sprzedaż węgla

Plac przy PKP – to tu składowany jest węgiel, który od dzisiaj sprzedawany jest mieszkańcom Łańcuta. Przyjmowanie wniosków ruszyło 7 listopada. W Łańcucie za tonę trzeba zapłacić 1950 zł.

Czytaj więcej

Podwyżki cen usług MOSiR Łańcut

Wszyscy obserwujemy stały wzrost cen związany z inflacją oraz wojną za wschodnią granicą, również w Łańcucie musimy się na to przygotować.

Czytaj więcej

Rusza kolejna edycja Szlachetnej Paczki. Najbardziej potrzebujące rodziny czekają na swoich darczyńców

12 listopada Szlachetna Paczka udostępniła internetową Bazę Rodzin, które czekają na pomoc w tym roku. Od tego dnia, przez kolejne cztery tygodnie, każdy może wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę i wspólnie z bliskimi, przyjaciółmi, współpracownikami czy kolegami ze szkoły przygotować Paczkę ze wsparciem skrojonym na miarę potrzeb. Internetowa baza wciąż się powiększa – każdego dnia trafia do niej blisko 1000 nowych historii.

Czytaj więcej