Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2021-12-07, 08:51


30 listopada odbyła się XLIV Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. W obradach uczestniczyło 14 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia przez Wysoką Radę porządku obrad Sesji.

Zmianę do porządku obrad jako pierwsza zgłosiła Radna Karolina Pill-Sowa. Zwracając się z propozycją zdjęcia punktu dziesiątego z porządku obrad. Jako drugi propozycję zmian zaproponował burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek:

Chciałbym wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta.

Za podjęciem wprowadzenia pierwszej zmiany zaproponowanej przez Radną głosowało 4 Radnych, tym samym wniosek o ściągnięcie punktu 10 z porządku obrad został odrzucony.

Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021 zgłoszony przez burmistrza został podjęty, za podjęciem głosowało 14 Radnych i rozpatrzony zostanie w punkcie 4.

Kolejny wniosek również został podjęty, za głosowało 14 Radnych i rozpatrzony zostanie w punkcie 5.

Następnym punktem było przyjęcie Protokołu Nr XLIII z XLIII Sesji Rady Miasta Łańcuta.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021 to kolejny punkt posiedzenia. Szczegółowe zmiany w budżecie przedstawiła podczas Sesji Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta.

Wprowadza się następujące zmiany do budżetu Miasta na rok 2021: zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 527.540,00 zł, zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 527.540,00 zł, dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątkowych budżetu, dokonuje się też zmian planu dotacji. Jeśli chodzi o plan dotacji zawiera je załącznik nr 1 (dostępny TUTAJ). Wprowadza się też autokorektę do budżetu: zmniejsza się wydatki w dziale 852 02, natomiast zmniejsza się wydatki w dziale 750 i dziale 801. Jeśli chodzi o uzasadnienie projektu budżetu to w większości przypadków dotyczą one zmian między działami czy rozdziałami, szczególnie chciałam zwrócić uwagę, że dochody dotyczą dotacji z Ministerstwa na program Poznaj Polskę to jest 33 540 zł, są one przeznaczone na wycieczki dla dzieci i projekt Laboratoria Przyszłości to jest kwota 474 000 zł i to jest zakup pomocy dydaktycznych. Jeśli chodzi o większe wydatki to w dziale 700 01 zakłady gospodarki mieszkaniowej tam zwiększa się kwotę 17 tys. na wydatek majątkowy polegający na wykonaniu nowej elewacji budynku Żardeckiego 5 i 7. Natomiast jeśli chodzi o oświatę to w Szkole Podstawowej nr 3 zaplanowano zakup mebli, zaplanowano również w przedszkolach miejskich zakup i montaż klimatyzacji, a także zakup i montaż urządzeń na plac zabaw. W Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano zakup piekarnika. Zmiany dotyczą również dotacji dla Domu Kultury w kwocie 164 tys.

W dyskusji nad projektem uchwały nikt nie zabrał głosu. Uchwała została podjęta. Za głosowało 14 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta to kolejny punkt obrad. O zmianach poinformowała pani skarbnik.

Zmiany obejmują zmiany limitu wydatków na przedsięwzięcia mianowicie w związku ze zmianami dokonanymi na wniosku o dofinansowanie do projektu pn. Aktywna Integracja Osób Zagrożonych Ubóstwem lub Wykluczeniem, wydatki bieżące: limit wydatków na 2021 rok to 217.185,00 zł, limit wydatków na 2022 rok to 609.635,00 zł, limit wydatków na 2023 rok t 101.475,00 zł. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe to limit wydatków w 2021 r. wynosi 15.000,00 zł, w 2022 r. 0,00 zł.

Więcej o zmianach TUTAJ.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, jeden Radny wstrzymał się.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem  zniesienie urzędowej nazwy Wierzbnik w miejscowości Łańcuta.

W uzasadnieniu czytamy: Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy Wierzbnik w miejscowości Łańcut – Gmina Miasto Łańcut. Pismem z dnia 6 czerwca 2021 r. Wojewoda Podkarpacki zwróciła się z prośbą w zakresie weryfikacji lokalizacji przestrzennej miejscowości, których nazwy figurują w Wykazie urzędowym nazw miejscowości i ich części, na terenie naszej gminy chodzi o nazwę Wierzbnik (część miasta), aby podjąć działania zmierzające do uregulowania formalnego statutu tej nazwy. Gmina Miasto Łańcut podjęła zamiar zniesienia nazwy urzędowej bez lokalizacji miejscowości Wierzbnik i złożenia wniosku o zniesienie urzędowej nazwy Wierzbnik. Nazwa Wierzbnik figuruje w Wykazie Urzędowym nazw miejscowości i ich części obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz.2360), nie ma ustalonej lokalizacji, a jednocześnie nazwa nie została zniesiona. Nazwa Wierzbnik określona jest w ww. wykazie jako część miasta Łańcuta w miejscowości Łańcut (gmina miejska), województwo podkarpackie, powiat łańcucki z identyfikatorem miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT 0974593. Powyższe zniesienie nazwy ulicy Wierzbnik nie niesie za sobą żadnych kosztów ani dla mieszkańców (brak), ani dla Gminy Miasto Łańcut. Ponadto w przypadku miejscowości niezamieszkałych gmina zwolniona jest z wymogu konsultacji społecznych.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 14 Radnych.

Punkt siódmy to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Łańcucie przy ul. Polnej w trybie przetargu.

Miasto Łańcut jest właścicielem 12 działek o łącznej powierzchni 10.6479 ha, są to nieruchomości niezabudowane położone w Łańcucie przy ul. Polnej. Działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne i zielone. Obszar ten to teren inwestycyjny, który został utworzony z zadania pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF”, to jest Strefa Aktywności Gospodarczej. Uzyskane środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości będę wydatkowane na realizacje zadań gminnych tj. na inwestycje miejskie. Ww. nieruchomości Miasto zamierza zbyć w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem obowiązującej procedury, zaś cena wywoławcza uzależniona będzie od wartości określonej przez rzeczoznawcę – czytamy w uzasadnieniu.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu, uchwała została odjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych, jeden Radny wstrzymał się.

Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLI/267/2021 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Wola Dalsza to kolejny punkt porządku obrad.

W uchwale Nr XLI/267/2021 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Wola Dalsza, błędnie został wpisany numer działki, wpisano 1450/2 a winno być 1450/4, jak również błędnie został wpisany numer księgi wieczystej, wpisano Nr RZ1A/0001989/1, a winno być Nr RZ1A/00019898/1, które są zgodne z dokumentacją geodezyjną. Błędy są oczywistą pomyłką pisarską.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

Dziewiąty punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W 2022 r. podatek od nieruchomości może być wyższy nawet o kilka procent. Podniesione zostały górne stawki zarówno podatku od gruntów jak i od budynków. W przypadku gruntów może wynieść maksymalnie:

 • •             0,90 zł od 1 mkw. powierzchni w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • •             4,86 zł od 1 ha powierzchni w przypadku gruntów pod powierzchniowymi wodami stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi (chodzi o jeziora i sztuczne zbiorniki),
 • •             0,39 zł od 1 mkw. powierzchni pozostałych gruntów – także tych, które są zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP,
 • •             3,19 zł od 1 mkw. powierzchni gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji.
 • Dla większości osób znacznie bardziej interesujące będą jednak górne stawki podatku od budynku lub jego części. W 2022 r. maksymalne stawki będą wynosić:
 • •             0,80 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
 • •             24,08 zł od 1 mkw. powierzchni związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • •             11,33 zł od 1 mkw. powierzchni związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
 • •             4,93  zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
 • •             7,17 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej w przypadku pozostałych budynków, w tym także tych zajętych przez OPP.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciwny, jeden Radny wstrzymał się.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Łańcut to następny punkt obrad. Uzasadnienie dotyczące uchwały przedstawiła pani skarbnik Alicja Helbin.

Z ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości i podatku rolnego wynika, że na terenie Gminy Miasto Łańcut znajdują się drogi, będące drogami dojazdowymi do budynków mieszkalnych, które stanowią współwłasność, współużytkowanie wieczyste lub współposiadanie dwóch lub więcej podmiotów. Ww. grunty stanowią odrębny przedmiot opodatkowania, co powoduje, że przy zmianach w ciągu roku we współwłasnościach, we współużytkowaniu wieczystym lub współposiadaniu, niektórzy podatnicy otrzymują nawet kilka decyzji rocznie od tego samego obiektu. Należy wziąć pod uwagę również fakt, że część współwłaścicieli to osoby zmarłe, a postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone, co skutkuje narastaniem zaległości na przedmiotowych nieruchomościach. Koszty prowadzonego postępowania znacznie przewyższają kwoty naliczonego podatku. Sam koszt doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru to kwota – 8,50 zł. Wielu współwłaścicieli to osoby zamieszkałe poza granicami Polski gdzie koszt doręczeń urasta do kwoty 21,90 zł. Do tego kosztu należy jeszcze doliczyć koszt wydruku decyzji wymiarowej, potwierdzenia odbioru, koperty itp. Z powyższych względów zwolnienie od podatku od nieruchomości i podatku rolnego gruntów służących jako drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych jest uzasadnione ekonomicznie.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 12 Radnych, dwóch Radnych wstrzymało się od głosu.

Kolejna uchwałą dotyczyła Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Uzasadnienie przedstawił kierownik Michał Mac.

Na ten moment plan zakłada przekazanie na ten cel kwoty: 918 000,00 zł. Wsparte zostaną zadania publiczne z zakresu: kultury fizycznej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz oświaty i wychowania. Porównując Program na rok 2022 do ostatniego uchwalonego w poprzedniej kadencji, zanotowaliśmy wzrost o 103% ogółu środków. Z najmocniej eksponowanych zadań z zakresu sportu i kultury, zanotowaliśmy odpowiednio wzrost o 100% – sport i 54% – kultura. Z programem można zapoznać się TUTAJ.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radny, jeden Radny wstrzymał się.

Dwunasty punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/69/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Łańcuta strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru. Uzasadnienie przedstawił dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Adam Zebzda.

SPP w Łańcucie funkcjonuje już 2 lata. Celem wprowadzenia możliwości wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 20 zł. było zachęcenie osób, które nie uiściły opłaty za postój pojazdu w SPP, do zapłaty naliczonej opłaty dodatkowej w dniu jej naliczenia. W efekcie miało to spowodować znaczne zmniejszenie ilości prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez biuro SPP. Praktyka pokazała, że niewiele osób korzysta z tej możliwości, a wnoszone opłaty przelewami elektronicznymi powodują, że kwoty te pojawiają się na koncie MZB dopiero w następnym dniu. Pracownicy biura SPP nie mają wówczas podstaw do zaliczenia takiej wpłaty jako prawidłowej ponieważ w następnym dniu po wystawieniu zawiadomienia opłata ta wynosi już 30 zł.

Uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 14 Radnych.

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Łańcuta.

Wynagrodzenie brutto będzie składało się z następujących składników: wynagrodzenie zasadnicze – 9300 zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – 1860 zł, dodatek funkcyjny – 3100 zł, dodatek specjalny – 3720 zł.

Zgodnie z ustawą, minimalna pensja wójta czy burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców nie może być niższa niż 13 tys. 936 zł. W przypadku gmin powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, ustawowo pensja minimalna dla burmistrza została ustalona na poziomie 14 tys. 788,80 zł. Częściami składowymi pensji włodarzy są wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny. Podwyżka dla Burmistrza Miasta Łańcuta ma wynosić 90% maksymalnej pensji dla przedziału, w którym znajduje się Miasto Łańcut.

Uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 12 Radnych, dwóch Radnych wstrzymało się od głosu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/137/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 czerwca 2016 r – to kolejny punkt obrad. Uzasadnienie przedstawił Sekretarz Miasta Jarosław Reczek:

W uchwale Nr XVIII/137/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad ustalania diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Miasta Łańcuta, wprowadza się następującą zmianę:

 • 1. Każdy Radny za udział w Sesji Rady Miasta otrzymuje dietę w wysokości 15% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
 • 2. Każdy Radny za udział w posiedzeniu Komisji Rady Miasta otrzymuje dietę w wysokości 7% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
 • 3. Każdy Radny za udział w czynnościach zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miasta otrzymuje dietę w wysokości 7% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Uchwała została podjęta, za głosowało 8 Radnych, 1 Radny był przeciwny i 5 Radnych wstrzymało się od głosu.

Piętnasty punkt to informacje w zakresie działań objętych uregulowaniem art. 24 h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym. Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przedstawił przewodniczący Rady Miasta Mirosław Rzeszótko.

Informacja burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym dostępna jest TUTAJ.

Informacja burmistrza Miasta z realizacji uchwały Rady Miasta pomiędzy XLII a XLIV Sesją Rady Miasta Łańcuta dostępna TUTAJ.

W punkcie wolnych wniosków i oświadczeń głos zabrał Radny Wrzesław Żurawski pytając o to czy postęp prac przy Miejskiej Bibliotece Publicznej idą zgodnie z harmonogramem. Odpowiedzi udzielił burmistrz Rafał Kumek informując, że wszelkie informacje dotyczące projektu przebudowy Biblioteki zostaną udzielone 10 grudnia podczas Komisji.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący Rady Miasta zakończył XLIV Sesję Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji.

Tekst: S. Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

XLIV Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji – transmisja na żywo

We wtorek 30 listopada odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Czytaj więcej

Wielka, grecka przygoda uczniów z SP4

Nauka przez podróże jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów. Uczniowie SP4 z Łańcuta mieli okazję się o tym przekonać.

Czytaj więcej

W mieście powstała Łańcucka Trasa Turystyczna

Końcem października oficjalnie otwarto Łańcucką Trasę Turystyczną. Do jej ukończenia doprowadzili pracownicy Urzędu Miasta: Michał Mac oraz Agnieszka Kuźniar. Zawiera ona 21 miejsc szczególnie związanych z Miastem Łańcut. Ich historię podczas pierwszego zwiedzania przedstawili nam Ryszard Kucha oraz Teresa Bagińska-Żurawska.

Czytaj więcej