Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2020-12-22, 13:56


W ubiegły piątek 18 grudnia 2020 r. odbyła się przedostatnia w tym roku XXXIII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji. Na posiedzeniu obecnych było 13 Radnych.

Na początku posiedzenia wprowadzono do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łańcut, projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 oraz projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Jedną z pierwszych uchwał jakie zostały podjęte i przegłosowane na piątkowym posiedzeniu była uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania na terenie Miasta Łańcuta.

Do zadań obowiązkowych gminy należą usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Uchwała ta mówi o szczegółowych zasadach przyznawania tych usług opiekuńczych, omawia szczegółowy sposób naliczania odpłatności za te usługi oraz mówi o możliwościach zwolnienia z odpłatności całkowitego bądź częściowego za te usługi – mówił Marek Rupar, dyrektor MOPS Łańcut.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, została podjęta jednogłośnie.

Następnie Rada Miasta przyjęła w zaproponowanym brzmieniu: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, który przedstawił Kierownik Wydziału Sportu, Promocji i Turystyki Michał Mac.

Dzięki programowi współpracy w przyszłym roku na wsparcie dla łańcuckich organizacji pozarządowych Miasto będzie mogło przekazać rekordowe 701 000 zł, co oznacza, że będziemy mogli m.in. kontynuować, a nawet nieco wzmocnić realizowaną od dwóch lat politykę wspierania łańcuckiego sportu – twierdzi Michał Mac, Kierownik Wydziału Sportu, Promocji i Turystyki. – W porównaniu z poprzednią kadencją notujemy wzrost środków już o 55%. W tak ambitnym podejściu nie przeszkodził nam również kryzys związany z pandemią – dodaje.

Za uchwaleniem głosowało 12 Radnych, jeden wstrzymał się.

W dyskusji jako pierwsza głos zabrała Radna Karolina Pill-Sowa pytając o to jak wygląda zakres współpracy i finansowanie klubów sportowych oraz czy wszystkie kluby mogą starać się o dotację.

O środki mogą ubiegać się kluby i stowarzyszenia sportowe, które prowadzą działalność na terenie Miasta Łańcuta, a nie muszą być zarejestrowane w Łańcucie. Równie dobrze można prowadzić klub z zupełnie innej części Polski, natomiast trzeba prowadzić tę działalność na terenie naszego Miasta – odpowiedział Kierownik Michał Mac.

Kolejny głos zabrał Radny Wrzesław Żurawski, który zwrócił uwagę na dysproporcję w środkach przeznaczonych na kulturę i na sport.

Wynikiem jest większe zainteresowanie ze strony klubów sportowych do pozyskania tych środków. Radny zwrócił się z apelem o aktywizację stowarzyszeń zajmujących się kulturą i dziedzictwem.

Program współpracy zarekomendował także Radny Piotr Grabowski, przedstawiciel środowiska sportowego.

Dyskusję kontynuował burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek:

Tak jak ze sportem, tak samo i z kulturą nie możemy zawsze patrzeć tylko przez pryzmat środków, które Miasto musi wyłożyć. Poprzez inne projekty i działania możemy też zyskać.
Jeżeli faktycznie jakieś stowarzyszenie chce wsparcia – oczywiście może ktoś by chciał więcej, a troszeczkę damy mniej – nie odmawiamy nikomu i jeżeli pojawią się jakieś kolejne inicjatywy, które Miasto Łańcut będzie mogło wesprzeć, na pewno usiądziemy do stołu i postaramy się te pieniążki znaleźć.

Na koniec dyskusji, za przyznanie środków na prowadzenie działalności m.in. tych mniejszych klubów sportowych, podziękował Radny Adam Bielecki, trener LUKS Zieloni Łańcut.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, którą przedstawił Kierownik Wydziału EKZ Grzegorz Paczocha.

Zaplanowane zadania na 2021 rok są kontynuacją działań realizowanych w latach ubiegłych i nawiązują do celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Źródłem finansowania Programu będą dochody Miasta Łańcuta, uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę. Za przyjęciem głosowało 13 Radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021- 2026 – to kolejny punkt posiedzenia Rady. Wspomniany program jest spójny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych i stanowi kontynuację działań prowadzonych w latach ubiegłych.

Podobnie jak poprzednie uchwały, Radni jednogłośnie podjęli kolejną dotyczącą projektu uchwały w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z Gminy Miasto Łańcut.

Niniejszy projekt uchwały jest kontynuacją dotychczasowej współpracy z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie partycypacji w kosztach związanych ze sprawowaniem opieki nad osobami nietrzeźwymi, dowiezionymi z terenu naszego miasta do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Oznacza to, że niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, jeden z nich wstrzymał się.

Prezes Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Wincenty Szylar przedstawił kolejny projekt dotyczący „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023”.

Niniejszy plan opiera się o inwestycje zadań związanych z dostarczeniem odbiorcom wody o odpowiedniej jakości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (m.in. studnie głębinowe, sieci wodociągowe, poprawa gospodarki ściekowej, sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie, wykup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków i budowa wydzielonej komory fermentacji (WKF) na oczyszczalni ścieków. A także druga nitka magistrali.

W tym tygodniu Spółka złożyła pełną dokumentację w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę – poinformował Wincenty Szylar Prezes ŁZK.

Kolejna uchwała dotyczyła wyznaczenia nowej aglomeracji Łańcut. Aglomeracja składa się z kilku gmin.

Rada Miasta Łańcuta wyznacza nową aglomerację Łańcut zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji. Aglomerację ustanawia się na podstawie przeglądu aglomeracji dokonanego przez burmistrza Miasta Łańcuta, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Wodne – mówiła Genowefa Babiarz-Mędrala z Łańcuckiego Zakładu Komunalnego.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 Radnych.

Natomiast za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 zagłosowało 12 Radnych, jeden wstrzymał się. Oprócz tego za podjęciem uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 głosowało 13 Radnych.

Podczas sesji kluczowym punktem było podjęcie uchwały budżetowej na przyszły rok.

Planujemy uzyskać dochody o łącznej wysokości 109 711 393,00 zł oraz realizować wydatki w wysokości 112 060 828,00 zł – mówiła Alicja Helbin, skarbnik UM Łańcut. Jak dodała na wydatki bieżące przeznaczono 93 674 046,00 zł, i przewyższają one planowane dochody bieżące budżetu w 2021 r. o 2,03%. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 18 386 782,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 349 435,00 zł. Planowane rozchody budżetu w kwocie 2 205 173,00 zł obejmują spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Za przyjęciem budżetu głosowało 11 z obecnych Radnych, nikt nie był przeciw, dwóch się wstrzymało.

Podczas głosowania za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta trzech Radnych wstrzymało się od głosu.

W punkcie wolnych wniosków i oświadczeń słowa podziękowań padły ze strony Radnych, jak również burmistrza Miasta Łańcuta. Poruszono sprawę dotyczącą Polmosu (więcej na ten temat już niebawem na naszej stronie www.lancutnews.pl), planów dotyczących palcu targowego przy ul. Cetnarskiego (aktualnie jest plan zagospodarowania przestrzennego tego miejsca), a także o budżecie Miasta i jego zadłużeniu. W dyskusji zabrał głos Radny Andrzej Barnat oraz burmistrz Miasta Rafał Kumek. Sprawę opłat w łańcuckim Parku poruszyła Radna Karolina Pill-Sowa. Rada podjęła decyzję, że tym tematem zajmie się na najbliższych Komisjach.

Po dyskusji zakończono XXXIII Sesję Rady Miasta Łańcuta.

Wkrótce do obejrzenia retransmisja z całej Sesji Rady Miasta z dnia 18 grudnia.

Tekst: S. Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Łańcucka biblioteka jako trzecia na Podkarpaciu w ogólnopolskim rankingu bibliotek!

Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek 2020 zajęła 29 miejsce na 835 zgłoszonych placówek. W województwie podkarpackim wyższe pozycje w rankingu zajęły tylko biblioteki z Boguchwały i Jasła.

Czytaj więcej

Radni uchwalili budżet na przyszły rok

W trakcie dzisiejszej Sesji Rady Miasta Łańcuta, Radni podjęli uchwałę budżetową na przyszły rok.

Czytaj więcej

Przypadkowe zatrzymanie

Policjant w czasie wolnym od służby dokonał zatrzymania.

Przedwczoraj ok. godz. 10 w Łańcucie, uwagę funkcjonariusza w jego czasie wolnym od służby zwrócił pewien mężczyzna. Był to 50 – cio latek , którego poszukiwała łańcucka policja, w celu odbycia kary pozbawienia wolności.

Poszukiwany próbując zatrzymać samochód na tzw. „stopa” wydał się znajomy funkcjonariuszowi. Pomimo, że miał ubraną maseczkę i czapkę, został rozpoznany jako osoba poszukiwana.

Przypuszczenia policjanta zostały potwierdzone i doprowadziły do zatrzymania i oddelegowania do zakładu karnego mieszkańca gminy Białobrzegi.

Źródło: KPP Łańcut