Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2022-12-30, 12:09


29 grudnia br. odbyła się LIV Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. W obradach uczestniczyło 13 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Punkt pierwszy dotyczył przyjęcia porządku obrad Sesji. Za przyjęciem porządku obrad było 13 Radnych. Kolejny to przyjęcie Protokołu nr LIII/2022 z LIII Sesji Rady Miasta Łańcuta. Radni w obowiązującym terminie nie zgłosili żadnych wniosków do Protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2022 – to kolejny punkt czwartkowych obrad. Uzasadnienie do uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta: zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 20 000,00 zł.

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały, została ona podjęta. Za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Punkt piąty dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta.

W związku z przyznaniem dofinansowania dla projektu „Dostępny samorząd-granty” w ramach którego realizowane będzie przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności usług publicznych Miasta Łańcuta” oraz w związku z brakiem możliwości realizacji zadania dotyczącego wydatków bieżących w 2022 r. środki zostają przesunięte do realizacji na rok 2023 – wyjaśniła Alicja Helbin podczas wczorajszej Sesji.

Uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 12 Radnych, nikt nie był przeciwny, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Radni podczas posiedzenia, fot. Piotr Dubiel

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Z uzasadnienia wraz z autopoprawką wynika, że zmiana dotyczy wprowadzenia do projektu uchwały wydatku niewygasającego w kwocie 29 040,00 zł na zadaniu pn. „Rewitalizacja Rynku w Łańcucie”. Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z Gminy Miasto Łańcut.

Niniejszy projekt uchwały jest kontynuacją dotychczasowej współpracy z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie partycypacji w kosztach związanych ze sprawowaniem opieki nad osobami nietrzeźwymi, dowiezionymi z terenu naszego miasta do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. Corocznie, na podstawie zawieranego porozumienia międzygminnego, udzielana jest Gminie Miasto Rzeszów dotacja celowa. Środki finansowe na powyższe zadanie, zabezpieczone zostały w budżecie Miasta Łańcuta na 2023 rok, w dziale związanym z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniem Narkomanii. Proponowana kwota dotacji na 2023 rok, w wysokości 15 tysięcy złotych, została wyliczona na podstawie iloczynu opłaty za pobyt w tej placówce (w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Rzeszowa) oraz średniej liczby osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu naszej gminy (tych którzy nie uiściły opłaty za pobyt) z okresu trzech ostatnich lat – uzasadniła Ewa Wolińska, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia UM.

Po pozytywnym zaopiniowaniu, uchwała została podjęta. Za było 13 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Punkt ósmy to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/191/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składniki wynagrodzenia, zmienionej uchwałą Nr XV/103/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/191/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. Uzasadnienie do uchwały również przedstawiła kierownik Wolińska. Z uzasadnieniem można zapoznać się TUTAJ. W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Uchwała ostatecznie została podjęta. Za podjęciem głosowało 12 Radnych, nikt nie był przeciwny, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Punkt dziewiąty to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości położonej przy zbiegu ulicy Józefa Piłsudskiego i Jana Cetnarskiego.

PTG „SOKÓŁ” wystąpił z wnioskiem o dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 2950/9 oraz działki nr 2950/11 i 2948/8 o łącznej pow. 0.2939 ha od dnia 1.03.2023 r. w trybie bezprzetargowym, za ustaloną odpłatnością wynikającą z Zarządzenia Burmistrza Miasta Łańcuta. Ww. nieruchomości położone są przy zbiegu ul. J. Piłsudskiego i ul. J.Cetnarskiego i przeznaczone są na miejsca postojowe dla samochodów osobowych i autobusów. Stowarzyszenie chce zarządzać tym obszarem, by z uzyskanych przychodów móc realizować zadania statutowe towarzystwa. Dzierżawa placu przy zbiegu ulic Piłsudskiego i Cetnarskiego w Łańcucie umożliwi Towarzystwu pozyskanie środków na działalność statutową, przede wszystkim organizowanie imprez sportowych, sokolich drużyn młodzieżowych, organizowanie szkoleń sokolich, kursów, zlotów, obozów letnich i pokazów, tworzenie w zależności od zainteresowań członków odpowiednich grup sportowych, zespołów, sekcji i kółek kulturalno-oświatowych (koszty transportu, wyżywienia, usług sędziowskich) – uzasadniła Beata Kałamarz-Tworek, kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mieniem UM.

Uchwała została podjęta, za podjęciem było 11 Radnych, dwóch Radnych wstrzymało się od głosu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr LII/361/2022 Rady Miasta Łańcuta z dnia 5 października 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łańcut, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – to kolejny punkt obrad. Uzasadnienie przedstawił zastępca burmistrza Michał Mglej:

Jest to zmiana załącznika nr 1 do uchwały podjętej w październiku. Związana jest z podjęciem uchwały przez Sejmik Województwa gdzie wprowadzono nową numerację przystanków zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Łańcuta przy ulicach: Kraszewskiego, Kolejowej, Podzwierzyniec, Sikorskiego, Kościuszki, Mościckiego oraz wprowadzono nową lokalizację przystanków przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie, przy ulicach Wyszyńskiego oraz Kolejowej.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych.

Radni podczas Sesji, fot. Piotr Dubiel

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – to przedostatni punkt wczorajszych obrad.

24 października 2022 r. do Rady Miasta wpłynęła petycja od Think Thank-Genesis Poloniae z Poznania w przedmiocie uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji z 1921/22. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrując podkreśliła, że uchwalenie Konstytucji w marcu 1921 roku było jednym z ważnych wydarzeń politycznych, które niewątpliwie wpłynęły na proces kształtowania się wolnego i suwerennego państwa i pozostaje jednym z najważniejszych filarów polskiej demokracji. Jednakże Komisja, mając na względzie, że w Polsce uroczyście obchodzi się rocznice uchwalenia ważnych dokumentów uznała, że uroczyste uczczenie 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej powinno się było odbyć w marcu 2021 roku, a nie w grudniu 2022, o co wnioskują składający petycję. Stanowisko Komisji utwierdził fakt, że zarówno Sejm jak i Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjęły uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy Konstytucji Marcowej w marcu 2021 r. – czytamy w uzasadnienia.

Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych, dwóch Radnych wstrzymało się od głosu.

Ostatni punkt dotyczył wolnych wniosków i oświadczeń. Tutaj padły podziękowania za miniony rok w stronę burmistrza miasta jak również Radnych. Życzenia złożył również sam burmistrz miasta Rafał Kumek oraz w imieniu Radnych wiceprzewodniczący Adam Opałka. Wobec wyczerpania punktów porządku obrad zamknięto posiedzenie LIV Sesji Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Bezpieczne fajerwerki

Fajerwerki są popularnym sposobem na uświetnienie różnych okazji, m.in. takich jak Sylwester. Jednak należy pamiętać, że fajerwerki mogą być niebezpieczne, jeśli nie są używane prawidłowo. Oto kilka zasad bezpiecznego korzystania z fajerwerków:

Czytaj więcej

Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Łańcucie – co warto wiedzieć?

Jak wyglądać będzie wywóz odpadów komunalnych w nadchodzącym roku? Pamiętajcie, żeby ustawić swoje pojemniki z odpadami przed domem, przed godziną 7:00 rano w dniu wywozu. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru oraz harmonogram na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku znajdziecie poniżej.

Czytaj więcej

W najbliższy czwartek ostatnie tegoroczne posiedzenie Rady Miasta

LIV Sesja Rady Miasta Łańcuta odbędzie się w najbliższy czwartek (29 grudnia) o godzinie 16:00. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Czytaj więcej