Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2024-01-05, 08:57


28 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Miasta Łańcuta. Tego dnia w Sesji uczestniczyło 13 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z posiedzenia.

Tradycyjnie posiedzenie Rady rozpoczęto od przyjęcia porządku obrad. Za przyjęciem głosowało 13 Radnych. Zanim wiceprzewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu, Burmistrz oraz zastępca Burmistrza złożyli podziękowania Pani Katarzynie Strzępce za pracę i bezinteresowną pomoc niesioną na rzecz zwierząt w mieście.

fot. Piotr Dubiel

Kolejny punkt to przyjęcie protokołu Nr LXVII/2023 z LXVII Sesji Rady Miasta Łańcuta. Punkt czwarty dotyczył wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2023. Uzasadnienie przedstawiła Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta:

Zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia dochodów bieżących budżetu o kwotę 172 514,42 zł te środki m.in. to 44 914 zł środków z programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej na zadanie realizowane w szkole podstawowej nr 2 „Ekopracownia przyrodnicza”. Również w budżecie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 372 514,42 zł te środki to m.in. zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 200 000 zł, środki pochodzą z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Dokonuje się również przeniesień wydatków budżetu, wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Jeśli chodzi o nowe zadania, które się wprowadza do budżetu to m.in. zadanie realizowane przez szkołę podstawową nr 2, tj. Ekopracownia – to są środki w wysokości 44 914 zł. Zwiększa się także dotację podmiotową dla MBP w wysokości 1500 zł, tj. kwota na zakup czasopisma „Podkarpacka Historia” i książek „Klisze z przeszłości”.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał. Kolejny punk to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta.

Jeśli chodzi o zmiany WPF to chodzi o dostosowanie tych zmian polegających na zwiększeniu budżetu o kwotę 200 000 zł w kwestii przychodów co za tym idzie zwiększenie również wyniku budżetu – wyjaśniła pani skarbnik.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Łańcuta – to następny punkt obrad. 

Konieczność powołania Komitetu Rewitalizacji wynika z art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Komitet jest najwyższą formą włączenia społecznego w rewitalizację, umożliwiając aktywny udział interesariuszy w zarządzaniu procesem. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu w procesie rewitalizacji, pełni także funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Łańcuta. Zgodnie z art. 7 ust. 2-3 ww. ustawy, zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa w drodze uchwały Rada Miasta przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji albo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia jego uchwalenia. Proces opracowania niniejszej uchwały przebiegał z zachowaniem wymagań w zakresie partycypacji społecznej, wskazanych w rozdziale 2 ustawy o rewitalizacji. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Łańcuta został poddany konsultacjom społecznym, które trwały w dniach od 20 października 2023 do 19 listopada 2023 r. W ramach konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi – czytam w uzasadnieniu.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych. Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2023-2030.

Uchwałą Rady Miasta Łańcuta Nr LV/338/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. wyznaczono na terenie Miasta Łańcuta obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Następnie Uchwałą Nr LVI/395/2023 Rady Miasta Łańcuta z dnia 16 lutego 2023 r. przystąpiono do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2023-2030. Projekt programu został poddany konsultacjom społecznym, które trwały w dniach od 09.08.2023 r. do 08.09.2023 r., a następnie w okresie od dnia 18.09.20323 r. do dnia 03.11.2023 r. podlegał opiniowaniu przez podmioty wymienione w art. 17 ust. 2 ustawy o rewitalizacji. Zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2023-2030 dostosowano do zmian wynikających z procesu konsultacji oraz opiniowania – uzasadniono podczas Sesji.

Uchwałę podjęto – za podjęciem było 13 Radnych.

Ósmy punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie ustalenia kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Łańcucie w 2024 r.

Działalność Centrum Integracji Społecznej finansowana jest z dotacji pochodzącej z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a kwota dotacji w przypadku, gdy instytucją tworzącą Centrum Integracji Społecznej jest organizacja pozarządowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej uchwałą rady gminy oraz sumy liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca, i wypłacana co miesiąc, przez okres działalności Centrum, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana dotacja. Proponuje się, aby kwota jednostkowa służąca do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Łańcucie w 2024 r. wynosiła 720 zł brutto – słyszymy uzasadnieniu podczas obrad.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Punkt dziewiąty to podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Uzasadnienie przedstawiła Beata Kałamarz-Tworek, kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mieniem. Z uzasadnieniem można zapoznać się TUTAJ. Uchwała została podjęta, a za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego to kolejny punkt czwartkowych obrad.

W dniu 31 października 2023 r. Rada Miasta Łańcuta podjęła Uchwałę Nr LXV/440/2023 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników. Podjęcie tej uchwały poprzedzało wybór ławników przez organ kolegialny jakim jest Rada Miasta w głosowaniu tajnym. Uchwała była niezbędnym aktem dookreślającym techniczny sposób w jaki dojdzie do podjęcia uchwały w sprawie wyboru ławników, jako, że Statut Miasta Łańcuta nie zawiera uregulowań w tym zakresie, w przeciwieństwie do tego co twierdzi organ nadzoru. Zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Podkarpacki stwierdził nieważność powyższej Uchwały stwierdzając, że Rada Miasta uprawniona była jedynie do wyboru Ławników, a nie do przyjęcia regulaminu wyboru, a jeżeli rada chciała przyjąć regulamin głosowania winna to zrobić przez odpowiedni zapis w protokole, nie zaś regulować tę kwestię w odrębnej uchwale. Nadmienia się że w obrocie prawnym funkcjonują uchwały innych Rad Gmin w tej materii. Z tych względów zasadne jest wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie i poddanie ocenie Sądu zaistniałych w tej sprawie różnic stanowisk natury prawnej – czytamy w uzasadnieniu.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 Radnych.

Kolejny punkt to podjęcie uchy w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2024-2026”.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 marca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie jest zobowiązany co 3 lata opracować Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych został zaopiniowany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w dniu 28.11.2023 r. – słyszymy w uzasadnieniu.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisje uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 Radnych.

fot. Piotr Dubiel

Dwunasty punkt to podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Uzasadnienie przedstawił dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Marek Rupar:

Rada Ministrów uchwaliła nowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program ten daje możliwość przyznania posiłków dzieciom i młodzieży raz zasiłku na zakup posiłku wszystkim osobom potrzebującym przy podwyższonym kryterium do 200%. Warunkiem przyznania takich posiłków jest uchwalenie przez Radę Miasta uchwały o podwyższeniu kryterium, uchwała daje możliwość przyznania większej ilości mieszkańców naszego miasta potrzebującym zasiłku na posiłek bądź pokrycie kosztów posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole. 

Uchwała została podjęta, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 Radnych.

Kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Łańcut w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028.

Ten sam program rządowy daje możliwość na wniosek dyrektora szkoły bądź przedszkola przyznać posiłki dzieciom lub młodzieży, którym dochód przekracza 200% kryterium na wniosek dyrektora. Warunkiem przyznania takiej pomocy jest uchwalenie przez Radę Miasta programu osłonowego – wyjaśnił dyrektor MOPS-u.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych. Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Zmiana kosztów opłat za schroniska dla osób bezdomnych wnosi konieczność uchwalenia nowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt – słyszymy w uzasadnieniu.

Za  podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Następny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Szczegółowe warunki dostępne są TUTAJ.

Ta uchwała bardzo ważna dla naszych mieszkańców, daje możliwość dzięki konsultacjom z panem burmistrzem, zawsze dochód i koszty usług były naliczane od kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, ponieważ to kryterium od trzech lat nie było zmieniane i w stosunku do wysokości najniższej krajowej ono w tej chwili jest bardzo niskie i koszt tych usług naszych mieszkańców byłby bardzo wysoki. W tym roku przyjmujemy w uchwale, że w przyszłym roku naliczany on będzie od kosztów najniższej emerytury co znacznie ułatwi życie naszym mieszkańcom, którzy z tych usług będą korzystać. Koszt tych usług będzie mniej więcej takim poziomie jak do tej pory – uzasadnił dyrektor Rupar.

Po pozytywnym zaopiniowaniu uchwała została podjęta. Za głosowało 13 Radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Miasto Łańcut na lata 2024-2026 – to szesnasty punkt obrad.

Program wspierania rodziny dla Gminy Miasto Łańcut na lata 2024-2026, zwany dalej „Programem” stanowi załącznik do projektu uchwały. Zakłada realizację zadań przez Gminę Miasto Łańcut na lata 2024-2026 z zakresu zadań wpierających rodzinę. Podstawowym celem tej ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania rodziny. System wspierania rodziny ma za zadanie wzmocnić wsparcie rodzin dysfunkcyjnych, a w konsekwencji ograniczyć liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą lub innymi formami opieki. Celem szczególnym jest praca z rodziną naturalną, która powinna zapewnić dziecku stabilny rozwój w rodzinnym środowisku. Ustawa zakłada rozwój działań mających na celu wzmocnienie rodzin z grupy ryzyka – czytamy w uzasadnieniu.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 Radnych. Kolejny punkt to  podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dostępu do opieki na odległość w 2024 r.” Tutaj również uzasadnienie wyjaśnił dyrektor Marek Rupar:

Przez ostatnie dwa lata pięćdziesięciu naszych mieszkańców korzystało z opasek bezpieczeństwa. Te opaski przez te dwa lata się zużyły. Chcemy napisać wnioski o środki na nowe opaski, ale żeby móc wystąpić o te środki Gmina musi posiadać osłonowy program.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych.

Na zakończenie obrad Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek podziękował za dotychczasową współpracę Radnym, Dyrektorom oraz Kierownikom, a także złożył najserdeczniejsze życzenia na nadchodzący Nowy Rok.

Retransmisja z Sesji dostępna TUTAJ.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Uwaga! Przerwa w dostawie wody!

Łańcucki Zakład Komunalny informuje o przerwie w dostawie wody! Sprawdź czy Ciebie dotyczy komunikat!

Czytaj więcej

Nowy rok i ważne zmiany dla kierowców!

Uwaga kierowcy! Nowy rok przynosi ważne zmiany, a kto nie sprawdzi ich na czas, zorientuje się po stanie konta. Na czele stawki: brak ważnego ubezpieczenia OC, ale nie tylko, bo zmian jest więcej.

Czytaj więcej

Jutro ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Miasta

LXVIII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji odbędzie się jutro (tj. 28 grudnia) w Galerii Miejskiego Domu Kultury o godzinie 15:00.

Czytaj więcej