Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2021-12-22, 15:25


21 grudnia odbyła się XLV Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. W obradach uczestniczyło 13 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia przez Wysoką Radę porządku obrad Sesji. Za przyjęciem porządku głosowało 12 Radnych.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021. Uzasadnienie przedstawiła pani skarbnik Alicja Helbin:

W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 3.300.503,00 zł.
  2. Dokonuje się przeniesień dochodów bieżących na kwotę 23.040,00 zł.
  3. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątków budżetu.

Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotowych dla sektora spoza sektora finansów publicznych. Z zestawieniem zmian można zapoznać się TUTAJ.

Uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Czwarty punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łańcuta. Uzasadnienie przedstawiła projektantka Beata Cichy.

Obszar objęty zmianą nr 4 Studium ograniczony został ulicami: od wschodu ul. Cetnarskiego, od północy ul. Matejki, od zachodu ul. 10 Pułku Strzelców Konnych i od południa ul. Piłsudskiego. Celem zmiany nr 4 jest umożliwienie budowy nowego kilkupoziomowego pawilonu handlowego oraz parkingu dla samochodów osobowych oraz autobusów z zachowaniem funkcji placu targowego, co wiąże się z dopuszczeniem realizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
Zgodnie ze wskazaniem zawartym w zał. nr 35 obszar, w którym zawiera się zmiana nr 4, to teren o najważniejszym znaczeniu. Jest to obszar strategiczny, dlatego powinien być objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w celu zapewnienia prawidłowej organizacji przestrzeni i powiązań z sąsiednimi obszarami, kształtujących strefę miejską. Zmiana ww. studium wynika z korzystnego położenia przedmiotowych terenów w ogólnej strukturze funkcjonalno – przestrzennej miasta i w obszarze centrum C-1. Wprowadzenie nowych ustaleń w Kierunkach zagospodarowania przestrzennego, pozwoli na możliwość opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gdzie przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czytamy w uzasadnieniu.

Uchwała została podjęta. Za  podjęciem głosowało 10 Radnych, 2 Radnych było przeciw, jeden Radny wstrzymał się.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego placu targowego przy ul. Cetnarskiego – Piłsudskiego w Łańcucie. Szczegółowe uzasadnienie podczas sesji przedstawiła Beata Cichy. Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ.

W głosowaniu tutaj również 10 Radnych bo za, przeciw dwóch, a jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Rady Miasta Łańcuta Nr XXII/141/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w mieście Łańcucie – to kolejny punkt wczorajszych obrad.

W uchwale Rady Miasta Łańcuta Nr XXII/141/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w mieście Łańcucie zmienia się załącznik graficzny określający granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w mieście Łańcucie, o którym mowa w § 2 uchwały Rady Miasta Łańcuta XXII/141/2020z dnia 29 stycznia 2020 r. nadając mu nową treść, zgodnie z załącznikiem graficznym załączonym do niniejszej uchwały – uzasadniła Beata Kałamarz-Tworek, kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mieniem. – Załącznik graficzny dostępny TUTAJ.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z Gminy Miasto Łańcut. Uzasadnienie przedstawił Grzegorz Paczocha, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia:

Niniejszy projekt uchwały jest kontynuacją dotychczasowej współpracy z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie partycypacji w kosztach związanych ze sprawowaniem opieki nad osobami nietrzeźwymi, dowiezionymi z terenu naszego miasta do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. Corocznie, na podstawie zawieranego porozumienia międzygminnego, udzielana jest Gminie Miasto Rzeszów dotacja celowa.
Środki finansowe na powyższe zadanie, zabezpieczone zostały w budżecie Miasta Łańcuta na 2022 rok, w dziale związanym z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowana kwota dotacji została wyliczona na podstawie iloczynu opłaty za pobyt w tej placówce (w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Rzeszowa) oraz średniej liczby osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu naszej gminy (tych którzy nie uiściły opłaty za pobyt) z okresu trzech ostatnich lat.

Uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Ósmy punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 rok, zwany dalej „Programem” stanowiący załącznik do niniejszego projektu uchwały, jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z powyższą ustawą prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Zaplanowane na 2022 rok zadania, są kontynuacją działań realizowanych w latach ubiegłych i nawiązują do celów operacyjnych dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Źródłem finansowania Programu będą dochody Miasta Łańcuta, uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, określone w budżecie Miasta na 2022 rok – uzasadnił kierownik Paczocha.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Radni podczas posiedzenia, fot. P. Dubiel

Następny punkt, nad którym obradowali wczoraj Radni to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego. Uzasadnienie przedstawił Piotr Skitał, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:

Rada Miasta Łańcuta w dniu 8 września 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XLII/277/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego na modernizację nawierzchni ulicy Kopernika Łańcucie. Zarząd Dróg Powiatowych jako zarządca drogi ul. Kopernika zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie miasta dodatkowych środków finansowych na powyższe zadanie w Łańcucie w wysokości: 15 569,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych). Przedmiotowa kwota związana jest z wystąpieniem robót zamiennych – dodatkowych w postaci zmiany wykonania technologii poboczy z uwagi na zalecenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wykonania nawierzchni asfaltowych na zjazdach do posesji.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenu lasu Bażantarnia w Łańcucie – to kolejny punkt obrad.

W związku z zakończeniem „Rewitalizacji i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie dla potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji” w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w trosce o należyty wizerunek Lasu Bażantarnia, a także ze względu na ochronę osób oraz mienia znajdujących się w przedmiotowej przestrzeni publicznej, należy określić zasady korzystania poprzez wprowadzenie Regulaminu korzystania z terenu ww. lasu – czytamy w uzasadnieniu.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 12 Radnych.

Dziesiąty punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu niestrzeżonego, bezpłatnego parkingu przy ul. Żardeckiego w Łańcucie. Uzasadnienie przedstawił kierownik Skitał:

Parking zlokalizowany przy ul. Żardeckiego w Łańcucie ma charakter ogólnodostępny i niezbędne jest ustalenie Regulaminu, który określa na jakich zasadach mogą z niego korzystać użytkownicy. Doprecyzowane w tym zakresie przepisy pozwalają stworzyć Zarządcy parkingu i służbom porządkowym warunki do reagowania i egzekwowania przyjętych zapisów.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Regulaminie dotyczących uproszczenia i skrócenia o niektóre punkty, wystąpił Radny Wrzesław Żurawski. W głosowaniu w sprawie wniosku Radnego 2 Radnych było za, 8 Radnych było przeciw i 2 Radnych wstrzymało się od głosu. Natomiast w głosowaniu nad podjęciem uchwały 11 Radnych było za i jeden Radny wstrzymał się.

Punkt 12 to podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Uzasadnienie przedstawiła Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta.

Przedmiotowa uchwała przewiduje zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, stanowiących nowe inwestycje. Uzyskanie prawa do odpowiednio 2 letniego, 3-letniego, 5-letniego czy 10-letniego ww. zwolnienia, obwarowane jest poniesieniem określonych nakładów inwestycyjnych i utworzeniem określonej ilości nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Niniejsza uchwała ma wspomagać i promować przedmioty, które nie mają żadnych zaległości w podatkach i opłatach należnych Gminie Łańcut.

Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych, jeden Radny wstrzymał się.

Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2022 – to kolejny punkt wczorajszych obrad. Uzasadnienie do uchwały po dokonanej autokorekcie przedstawiła pani skarbnik:

W związku z negatywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożonego w dniu 15 listopada projektu uchwały budżetowej Miasta Łańcuta w zakresie sposobu finansowania wydatków bieżących budżetu w 2022 roku i uchybień formalnych w treści uchwały budżetowej dokonano autokorekty tej uchwały w sposób następujący: ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 106.336.134,00 zł, jak Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej w tym: a) dochody bieżące 83.006.917,00 zł; b) dochody majątkowe 23.329.217,00 zł.
Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 109.985.527,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące 88.861.482,00 zł; b) wydatki majątkowe 21.124.045,00 zł.
Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.649.393,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za rok 2020. Ustala się przychody budżetu pochodzące z wolnych środków budżetu na kwotę 5.854.565,00 zł.

Ze szczegółami dotyczącymi zmian w uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2022 można zapoznać się TUTAJ. Uchwałą została podjęta, za podjęciem głosowało 12 Radnych.

Punkt czternasty to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta.  

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2022 przyjęto w wysokości prognozy Ministra Finansów, a na kolejne lata przeszacowano wskaźnikami wzrostu średnich wartości tych dochodów za ostatnie lata (2023r. -4,9% 2024r.- 2,2 % lata 2025-2027- 1%). 2) Subwencja ogólna z budżetu państwa została wprowadzona do budżetu na rok 2022 na podstawie informacji Ministra Finansów. W związku ze zwiększeniem zadań oświatowych prognozuje się wzrost subwencji w 2023r. o12% w 2024 o 3% w latach 2025-2030 rocznie o 1%. 3) Dotacje z budżetu państwa oraz środki przeznaczone na cele bieżące w 2022r. przyjęto w wysokości określonej przez dotującego. W latach 2022-2023 wpływy z dotacji ulegają zmniejszeniu w związku z likwidacją Programu 500+ przez gminy. Na kolejne lata prognozy dochodów z dotacji pozostają na poziomie 9.243.527.00 zł. 4) Pozostałe dochody bieżące obejmują wpływy z podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości , dochody z usług świadczonych przez Miasto Łańcut oraz wpływy za korzystanie z majątku Miasta. Na rok 2022 przyjęto 7% wzrost tych dochodów. Na lata 2023 oraz 2024 założono 3 % wzrost wpływów z podatku od nieruchomości oraz mniejsze wpływy z pozostałych dochodów , co skutkuje 1% wzrostem pozostałych dochodów. Więcej TUTAJ.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 11 Radnych, nikt nie był przeciwny, jeden radny wstrzymał się.

W punkcie wolnych wniosków i oświadczeń przewodniczący w imieniu Wysokiej Rady złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Kilka słów podziękowania w stronę Radnych skierował także burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek, tym samym składając życzenia.

Retransmisja sesji dostępna TUTAJ.

Tekst: S. Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Sprawozdanie z XXX Sesji Rady Powiatu Łańcuckiego

6 grudnia miała miejsce XXX Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną obrady, tak jak wcześniejsze, odbywały się za pomocą platformy internetowej. 

Czytaj więcej

Wywiad z Roberto Merchan Baeza – współczesnym wędrowcem

Pod koniec listopada mieliśmy przyjemność spotkać się z Roberto, który od 6 podróżuje rowerem po całym świecie.

Czytaj więcej

21 grudnia kolejne posiedzenie Rady Miasta Łańcuta

XLV Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji odbędzie się 21 grudnia (wtorek) o godz. 15:00 w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie.

Czytaj więcej