Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2022-03-17, 08:21


9 marca br. miała miejsce XXXIV Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną obrady, tak jak wcześniejsze, odbywały się za pomocą platformy internetowej.

Sesja rozpoczęła się od ustalenia porządku obrad. Nikt z Radnych nie zgłosił uwag. Punkt trzeci dotyczył sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2021 r. Radni wcześniej otrzymali sprawozdania do wglądu.

Komisja w 2021 r. zebrała się 9 lipca . Podczas posiedzenia omówiono i zapoznano się z działaniami Komendy Powiatowej Policji z działań w 2020 r., również mówiono działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie w 2020 roku. Tematy te omówili komendanci tych instytucji. W sprawozdaniach wymieniono najważniejsze sprawy. Podsumowując Komendę Powiatową Policji w 2020 roku należy zwrócić uwagę na znaczny spadek ogólnej liczby przestępstw, od kilku lat jest to tendencja spadkowa, dokonując oceny przez pryzmat rozmiaru przestępczości i dynamiki można stwierdzić, że Powiat Łańcucki należy do jednych z bezpieczniejszych powiatów w województwie podkarpackim a tym samym w kraju. Na podstawie tego sprawozdania członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali pracę Komendy Powiatowej Policji. Również na podstawie sprawozdania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej członkowie komisji też pozytywnie zaopiniowali pracę komendy w 2020 roku – wyjaśniła Edyta Urban z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W dyskusji głos zabrał Radny Michał Mac pytając o to ile posiedzeń komisji odbyło się w roku ubiegłym oraz jaka jest aktywność przedstawicieli w komisji bezpieczeństwa, prosząc o przedstawienie swoich działań w imieniu Radnych w tym zakresie.

Odpowiedzi udzieliła Pani Urban: Podsumowanie przez KPP oraz KPP SP daje nam obraz całego bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Następnie Przewodniczący Rady Marek Uberman oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Janowi Pankowi.

Zrozumiałem, że Komisja zajmowała się problemami z roku 2020 jak mi wiadomo Komisja chyba zauważyła raport Pana Szubarta z Wydziału Komunikacji, który stwierdził na swojej kontroli, że drogi powiatowe na terenie naszego powiatu nie nadają się do użytku. Chciałbym wiedzieć jakie działania Komisja w tym temacie podjęła i czy Komisja w jakiś sposób monitoruje rozwój tej sytuacji, żeby ta sprawa się poprawiła. Bo Komisja rewizyjna dwukrotnie tę sprawę kontrolowała w zarządzie dróg publicznych ale żadnego „szału” Komisja nie stwierdziła. Ostatnia kontrola, która była prowadzona w grudniu ubiegłego roku stwierdziła, że około 50% dróg powiatowych ma uregulowany stan ruchu, stan oznakowania, itd. Takie zalecenie kieruję tutaj do Komisji, takie zalecenie kierowałem na posiedzeniu komisji bezpieczeństwa Rady Powiatu odnośnie przejścia na ul. Sikorskiego, na którym był wypadek. Mam nadzieję, że tutaj na ten temat się coś dowiemy, bo jak mi wiadomo ktoś to wizytował i chyba jakieś ustalenia zostały podjęte. Ja oraz mieszkańcy zdajemy sobie sprawę, że jest to droga wojewódzka ale to nie znaczy, że y wszyscy mamy być bezczynni i bezsilni. Interesuje mnie odpowiedź na temat organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie naszego powiatu – mówił Radny Panek.

Głos w tym temacie zabrał również Starosta Adam Krzysztoń:

Odpowiadając Panu Michałowi Macowi Komisja spotkała się jeden raz, natomiast Komendantami i szefami jednostek organizacyjnych, którzy są w Komisji współpracujemy na co dzień także różne cele są realizowane z tej codziennej współpracy. Natomiast odpowiadając Radnemu Pankowi: doskonale Pan wie, że przyjęliśmy harmonogram związany z organizacją ruchu na drogach powiatowych, który jest realizowany i monitorowany z każdym miesiącem, kwartałem i tutaj nie ma powodu by Komisja się tym zajmowała.

Głos zabrała Radna Monika Roman: poprosiłam o głos, dlatego że w poprzedniej kadencji pracowałam w Komisji bezpieczeństwa o porządku publicznego i jednocześni w obu tych kadencjach pracuję w Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Porządku i Bezpieczeństwa a do zadań tej Komisji należy właśnie bezpieczeństwo na drogach, przejściach dla pieszych, budowa, rozbudowa, naprawa infrastruktury drogowej. Jednocześnie chciałam przypomnieć, że pracuję w samorządzie od 2006 roku. Dwukrotnie, przez dwie kadencji jako Radna Miasta  w chwili obecnej po raz drugi mam zaszczyt być Radną Powiatu. Obserwuję jak zmienia się praca naszej powiatowej Policji na przestrzeni tych kilkunastu lat. W I kadencji Rady Miasta rozpoczynaliśmy dyskusję na temat Policji i zakresu pracy i jej jakości, z udziałem mieszkańców. Przez te kilkanaście lat wizerunek Powiatowej Policji zmienił się  plus. Dzisiaj jeżeli rozmawiamy o Policji to rozmawiamy w 90% przypadków w kontekście pozytywnym. Ja dostrzegam te zmiany, które nastąpiły. Natomiast w sprawie tego przejścia, największe zagrożenie na drogach powiatowych, czy wojewódzkich stanowi staro drzewostan, który zasłania latarnie miejskie, światło, co ogranicza widoczność.

W dyskusję włączył się Radny Krzysztof Wawro: na posiedzeniu ocenialiśmy sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Państwowej Policji. Przedstawiciele przygotowują sprawozdania, które zostają ocenianie podczas tej komisji a następnie zostaje zaopiniowany projekt tego programu, w temacie którym mamy dziś też podejmować uchwałę. Projekt był również opiniowany na naszej komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego, której przewodniczę. Na tym też polega moja praca w tej komisji.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu Łańcuckiego na lata 2022 – 2024 – to kolejny punkt Sesji. Tutaj uzasadnienie również przedstawiła Pani Edyta Urban.

Komisja podjęła prace nad opracowaniem kolejnego programu. Prace rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku, polegały na zebraniu informacji od poszczególnych służb i instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem natomiast w miesiącu styczniu br. program został omówiony i przedstawiony na posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i porządku przez jej członków. Taki program został zaakceptowany przez komisję bezpieczeństwa i porządku i został przedstawiony państwu do uchwalenia i podjęcia stosownej uchwały.

W dyskusji głos zabrał Radny Mac uważając, że sprawozdań z wieloletniego Programu nie ma, a jak są to według Radnego nie można ich uznać za sprawozdania, gdyż brakuje w nich treści dotyczących realizacji poszczególnych punktów zawartych w Programie. Druga sprawa, którą poruszył Radny dotyczyła sytuacji bezpieczeństwa publicznego, która w ostatnich dniach czy miesiącach zmieniła się diametralnie. Przyjmujemy dzisiaj, mniej więcej 10, 11, 12 dni po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego u naszego sąsiada, problem bezpieczeństwa i porządku publicznego na trzy lata. Nie ma w tym programie ani słowa o obronie cywilnej, o tego typu zagadnieniach, związanych właśnie z zagrożeniem potencjalnym, konfliktem zbrojnym, czy jak się zachować w sytuacji tego typu. Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, przypomnę, że szefem obrony cywilnej w powiecie jest Pan Starosta i jest za to odpowiedzialny. W takim Programie wątki tego typu muszą się znaleźć. Proponuję aby temat ten powrócił pod obrady Komisji Bezpieczeństwa i został ponownie przeprocedowany z uwzględnieniem właśnie 1. Sprawozdania z realizacji Programu, 2. Uwzględnienia wątków dotyczących zagrożeń, które się w nowej przestrzeni ujawniły.

W ustawie nie ma zapisane co program powinien zawierać, jest to inicjatywa komisji i jak on wygląda. W różnych powiatach wygląda bardzo różnie. Uważam, że Program z naszego powiatu mówiąc nieskromnie bardzo dobry. Jeżeli chodzi o obronę cywilną każdy urząd na terenie powiatu ale również całej Polski zajmuje się zadaniami z obrony cywilnej. Zarówno szefem obrony cywilnej na terenie powiatu jest Starosta, na terenie miasta jest Burmistrz, na terenie gminy jest Wójt. Nie uważam, żeby zadania z obrony cywilnej miałyby się znaleźć w powiatowym programie zapobiegania przestępczości i porządku publicznego ponieważ te zadania na co dzień są realizowane przez dany urząd. Tak samo zadania z obronności. Mówiąc szeroko zagrożenia militarnego czy wojennego też w pewnym stopniu są realizowane przez urzędy gmin. W większości są to informacje niejawne, dlatego nie uważam, że te informacje powinny znaleźć się w programie ogólnodostępnym – wyjaśniła Pani Urban.

W głosowaniu za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu Łańcuckiego na lata 2022-2024, 13 Radnych było za, 7 Radnych wstrzymało się od głosu.

Kolejny punkt posiedzenia to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uzasadnienie do tej uchwały przedstawiła również Pani Edyta Urban. Ostatecznie uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 20 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Punkt szósty obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (VIII) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Z uzasadnienia wynika, że projekt ten przeznaczony jest dla powiatowych urzędów pracy. Jest to projekt poza konkursowy. Na realizację tego projektu otrzymano kwotę 3 088 800,17 zł. Głównym celem tego projektu jest podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w Łańcucie. Zakładana liczba uczestników projektu to 164 osoby bezrobotne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci usług rynku pracy a mianowicie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego a także w pewnym sensie skorzystania ze wsparcia takiego jak prace interwencyjne, czyli osoby te będą kierowane w ramach podpisywanych umów z przedsiębiorcami, z pracodawcami w ramach środków przeznaczonych na prace interwencyjne, staże, refundacje kosztów doposażenia stanowiska pracy jak również dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – uzasadnił Dyrektor PUP w Łańcucie Wojciech Wydrzyński.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 20 Radnych.

Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Białobrzegi na realizację zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej”.

Uzasadnienie przedstawił naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Drożdż: mieszkańcy Woli Dalszej, Woli Małej i Miasta Łańcuta zwrócili się w poprzednim roku o dokonanie remontu kładki, która łączy miejscowość Miasto Łańcut i Wolę Dalszą. Jest to kładka położona na starym Wisłoczysku. W związku z tym podjęliśmy kroki zbadania stanu technicznego i w sierpniu ubiegłego roku dokonaliśmy oględzin w obecności powiatowego inspektora nadzoru geodezyjnego. Z protokołu wynika, że kładka jest skorodowana, konstrukcja częściowo zalana, kładka nie nadaje się do użytku i należy ją zdemontować. Kładka stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa jej użytkowników. Wystąpiliśmy do wydziału architektury i budownictwa i została wydana decyzja o jej rozbiórce. Rady sołeckie z Woli Małej i Woli Dalszej zwróciły się o jej niezwłoczne odbudowanie. W związku z tym wystąpiliśmy do samorządów gminy Białobrzegi, gminy Czarna oraz gminy Miasto Łańcut w celu uzgodnienia dalszej odbudowy tej kładki. W bieżącym roku odbyły się dwa spotkania na których została podjęta decyzja o odbudowie kładki dlatego wyżej wymienione gminy oraz Powiat Łańcucki wyraziły wolę współfinansowania zadania publicznego pn. „Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej”. Wstępna wartość została oszacowana na kwotę około 400 tys. zł.

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały Radni przystąpili do głosowania. 20 Radnych głosowało za podjęciem uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki – to kolejny punkt obrad.

Uzasadnienie przedstawił naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Tadeusz Pasieczny: przedkładany obecnie projekt uchwały zmienia dotychczasowe zasady wspierania edukacji uzdolnionych uczniów wprowadzając precyzyjnie jedną formę pomocy. Przypomnijmy, że w poprzednich zasadach oprócz stypendium powiatu łańcuckiego występowała także nagroda edukacyjna, w tej chwili proponowane jest tylko stypendium powiatu łańcuckiego. Druga zmiana dotyczy mieszanych i obiektywnych kryteriów uznawania stypendiów, jest to punktowa lista rankingowa w oparciu o średnią ocen, z udziałów w olimpiadach i turniejach z listy Ministra Edukacji Narodowej a także w konkursach międzyszkolnych. W ten sposób wyeliminowano subiektywne kryteria wniosków stypendialnych. Kolejna zmiana to jednakowe dla wszystkich uczniów terminy składania wniosków stypendialnych, proponujemy jednolity termin do 10 lipca składanie wniosków do dyrektora, a do 31 lipca po potwierdzeniu przez dyrektora, składanie wniosków do starostwa. Projekt określa konkretną liczbę przyznawanych stypendiów rocznie (30), proponowana kwota to 1000 zł, a także zapewnienie możliwości przyznania stypendiów dla każdego typu szkoły.

W dyskusji głos zabrał Radny Jan Magoń pytając o proporcje ustalania stypendium dla poszczególnych szkół.

Konkretne dane na bieżący rok szkolny mamy 2375 uczniów łącznie w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach przy czym w branżowych szkołach mamy odpowiednio 203, w liceach 1265 i 907 w technikach, więc proporcjonalne podziały jeżeli uchwała zostanie podjęta to limit stypendium dla uczniów szkół branżowych wynosi 3, liceów 16 oraz techników 11 – odpowiedział naczelnik Pasieczny.

Kolejno głos zabrał Radny Janusz Bester: ujednolicenie kryteriów to jest dobre pójście w bardzo dobrą stronę, natomiast mnie osobiście brakuje tutaj kryterium zachowania. Oceny są bardzo ważne, trzeba doceniać pilnych uczniów, ale szczególnie w dzisiejszych czasach przyznając stypendia powinniśmy promować właściwe postawy, mam tu na myśli zaangażowanie uczniów w życie szkoły, działalność społeczną, czy reprezentowanie szkoły na zewnątrz. To co zaproponowałem na komisji to zamiast podawania średnich, które były warunkowaniem zdobycia stypendium, zapisać, że warunkiem jest zdobycie świadectwa z wyróżnieniem, a wiadomo by zdobyć świadectwo z wyróżnieniem trzeba mieć minimum dobre zachowanie.

Swoje pytanie do naczelnika skierował Radny Zbigniew Grad: czy osoba ucząca się bardzo dobrze i spełniająca kryteria uchwały a jednocześnie osoba, która się dopuszcza spraw karalnych typu kradzieże, rozboje, groźby karalne otrzyma nagrodę starosty.

Następnie swoje zdanie wyraził Radny Mariusz Rejman: cieszę się, że uchwała została w końcu zmieniona, jednak mam wątpliwości i popieram głos Radnego Janusza, gdyż zdarzają się osoby, które mają wysokie oceny a frekwencja wynosi poniżej 50%. Druga sprawa to proponowałbym nie ograniczać tej liczby do 30 uczniów i czy ten limit do poszczególnych szkół to dobre rozwiązanie.

Głos zabrał również Jan Panek proponując swoje rozwiązanie: proponuję by to stypendium było przyznawane w połączeniu z rodzajem świadectwa, żeby były uznawane świadectwa z paskiem.

Odpowiedzi udzielił naczelnik wydziału wyjaśniając, że nie zostały podważone zasadności uwag co do zachowania. Procedując uchwały i nasze akty prawne i miejscowe, musimy też opierać się na zasadzie legalności a delegacja ustawowa jest taka, że do stypendium bierze się tylko kryteria za wyniki w nauce, za osiągnięcia edukacyjne.

Dyskusja w całości dostępna tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=V5ntrucjBuc&t=2692s

W głosowaniu 12 Radnych było za, 1 Radny był przeciw, 7 Radnych wstrzymało się od głosu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/2019 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki – to kolejny punkt, nad którym obradowali Radni.

W głosowaniu 14 Radnych było za, 6 Radnych wstrzymało się od głosu.

Sześć kolejnych uchwał dotyczyły likwidacji szkół. Pierwsza dotyczyła wyłączenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie z Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie. Uchwałą została podjęta, za podjęciem głosowało 19 radnych, 1 Radny wstrzymał się od głosu. Kolejna uchwałą dotyczyła likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 51A w Łańcucie. Tutaj również uchwała została podjęta i przegłosowana. Za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych, nikt nie był przeciwny, 1 Radny wstrzymał się od głosu. Kolejna dotyczyła wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 2 w Łańcucie z Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie. Uchwałę podjęto, za głosowało 20 Radnych. Następna uchwała dotyczyła likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 2 w Łańcucie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 51A w Łańcucie. Za podjęciem głosowało 20 Radnych. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Łańcucie z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie – to kolejny punkt obrad i tutaj również uchwałą została podjęta, za głosowało 20 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Następnie podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Łańcucie z siedzibą przy ul. Podzwierzyniec 41 w Łańcucie. Uchwała została podjęta, 20 Radnych było za.

Punkt szesnasty to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska. Projekt uchwały przedstawił sekretarz Robert Kochman. Petycja dotyczyła podjęcia przez Radę Powiatu Łańcuckiego uchwał o przeciwstawieniu się wszelkim działaniom dyskryminującym ze względu na odmowę poddania się szczepieniu przeciwko Covid-19 w ramach narodowego programu szczepień […].

Ostatecznie uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 14 Radnych, 2 Radnych było przeciw, 4 Radnych wstrzymało się od głosu. Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022.

Uchwała została jednogłośnie podjęta, za podjęciem głosowało 20 Radnych.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego. Tutaj również jednogłośnie przegłosowano, za podjęciem głosowało 20 Radnych. O zmianach poinformował skarbnik Powiatu Łańcuckiego Stanisław Barnat.

Następnie Starosta Łańcucki przedstawił informacje odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji. Starosta poinformował, iż w okresie międzysesyjnym m.in: uchwalono budżet na rok 2022, uchwalono zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, jeżeli chodzi o sprawy, którymi Zarząd się zajmował to m.in. budowa nowej stacji paliw przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego, Zarząd pozytywnie opiniował decyzję drogową czyli tunel pod torami kolejowymi na drodze 877, rozszerzono także klasę sportową o kolejną dyscyplinę – piłkę siatkową oraz zostanie otworzony kierunek taneczno-akrobatyczny. Starosta poinformował także o pomocy niesionej przez Powiat w stronę Ukrainy. To tylko niektóre sprawy, którymi zajmował się Zarząd.

Pytanie odnośnie psychiatrii dziecięcej w Łańcucie skierował Radny Michał Mac. Odpowiedzi udzielił Starosta informując, że od lat z psychiatrią są problemy, które wynikają z małej ilości psychiatrów dziecięcych. Jest brak specjalistów jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą. Jest to praca bardzo obciążająca i często lekarze odchodzą. Nasz oddział w związku z tym, że jest jedyny w województwie jest bardzo mocno obciążony. Ta sytuacja będzie się utrzymywać dopóki nie zwiększy się liczba specjalistów – tłumaczył Starosta.

Swoje pytanie dotyczące tunelu pod torami kolejowymi skierowała Radna Monika Roman. Pytając o postęp prac związanych z tą ważną inwestycją. W odpowiedzi słyszymy, że sprawa jest na dobrej drodze jednak projektowanie zajmuje dużo czasu, jest wiele stron postępowania.

Głos zabrała także obecna na sesji Radna Miasta Łańcuta Karolina Pill-Sowa. Swoją petycję skierowała do Starosty, przewodniczącego Rady Powiatu a także Komisji Bezpieczeństwa. Zdaję sobie sprawę, że droga oraz skrzyżowanie, o których mowa nie jest w Państwa zarządzie, jednak kierowałam po to, by zwrócić Państwa uwagę na ten problem. Ponieważ tych wypadków w tym miejscu jest bardzo wiele. Chciałam zapytać przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa czy zainteresował się ile było wypadków drogowych związanych z pieszymi w Łańcucie, a szczególnie w tym miejscu (mowa o przejściu dla pieszych z osiedla Trześnik na ul. Jagiellońską). Chciałabym, aby Państwo podjęli jakieś realne działania. Myślę, że moglibyśmy ten problem rozwiązać wspólnie – mówiła podczas sesji Radna Pill-Sowa.  

Głos w tej sprawie zabrał naczelnik Wydziału Komunikacji Damian Szubart: jest to droga wojewódzka 877, ul. Sikorskiego, trzeba zauważyć, że zarządzającym ruchem na tej drodze czyli organem decydującym o tym jakie oznakowanie będzie, czy tam będzie przejście, jakiego rodzaju, jest Marszałek Wojewódzki. Po tym wypadku z 3 grudnia tak jak i Radna Karolina wystąpiłem z petycją  Marszałka jako organu właściwego i do zarządu dróg. Zarząd dróg odpisał, że nie widzi potrzeby, przy czym Marszałek bardzo świadomie do tego podszedł […]. Zaproponowałem Marszałkowi by to przejście przesunąć o parę metrów w kierunku dworca autobusowego. Wtedy będzie bardziej widoczne i będzie go można doświetlić. Organem właściwym do oświetlenia jest Burmistrz. Problem jedyny jest taki, że tam nie ma już miejsca na zamontowanie dodatkowej lampy. Tam nie tyle problemem jest widoczność co schody, które znajdują się zaraz przy przejściu.

Ostatni punkt to przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Uchwała została podjęta za podjęciem głosowało 17 Radnych, 2 Radnych wstrzymało się oraz brak głosu ze strony jednego Radnego.

Po ponad trzygodzinnej sesji nastąpiło zakończenie XXXIV Sesji Rady Powiatu Łańcuckiego. Sesja w całości dostępna jest TUTAJ.

Tekst: S. Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2022 r.

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Pomoże Ci bezpłatnie prawnik z nieodpłatnej pomocy prawnej i doradca z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Czytaj więcej

System nadawania nr PESEL uchodźcom z Ukrainy uruchomiony

Polski rząd tak jak zapewniał, uruchomił system rejestracji oraz nadawania nr PESEL uciekającym przed wojną do Polski obywatelom Ukrainy.

Czytaj więcej

Transport z Łańcuta dotarł do Humania (Ukraina)

W ostatnim czasie jednostki miejskie w Łańcucie zaangażowały się w zbiórkę produktów niezbędnych dla mieszkańców Ukrainy.

Czytaj więcej