Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2023-12-01, 18:18


W dniu 29 listopada odbyła się kolejna Sesja Rady Miasta Łańcuta. W obradach uczestniczyło 10 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem.

Na początku przyjęto porządek obrad. Za przyjęciem głosowało 10 Radnych. Następny punkt to przyjęcie protokołu Nr LXV/2023 z LXV oraz Nr LVXI/2023 z LXVI Sesji rady Miasta Łańcuta. W obowiązującym terminie nie zgłoszono żadnych wniosków.

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2023. O zmianach poinformowała Skarbnik Alicja Helbin:

Jeśli chodzi o zmiany w budżecie to dotyczą one zwiększenia dochodów o kwotę 197 tys. zł oraz przeniesienia wydatków na kwotę ponad 700 tys. zł, te przeniesienia w działach i rozdziałach Urzędu Miasta Łańcuta. Natomiast jeśli chodzi o nowe zadania, które wprowadza się do budżetu to są zadania na remont drogi gminnej ul. 3 Maja w Łańcucie. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z rządowego funduszu rozwoju dróg w kwocie 58 080,00 zł, a całe zadanie będzie wynosić 158 tys. zł. Również przeznacza się kwotę 50 tys. zł na montaż pieca centralnego ogrzewania i przebudowę instalacji ciepłej wody w budynku przedszkola nr 4. Planuje się zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Urzędu Miasta na kwotę 22 tys. zł oraz zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na kwotę 65 tys. zł. Ponadto przewiduje się modernizację układu solarnego w przedszkolu miejskim nr 1 na kwotę 21 500 zł oraz zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 170 600 zł i dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na kwotę 32 735 zł.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 10 Radnych. Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta.

Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych wieloletnich przedsięwzięć tj. zmiana nr 5 studium Miasta Łańcuta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Polnej. Limit wydatków, który się przewiduje na 2023 rok to 1000 zł, a na 2024 rok to 28 tys. zł. Ponadto do wieloletniej prognozy wprowadza się remont drogi gminnej ul. 3 Maja, gdzie przewiduje się wydatki w 2023 roku w kwocie 2 tys. natomiast w 2024 r. 158 tys. zł. Kolejne zadanie to przebudowa rowu na działce w Bażantarni  to jest limit wydatków na 2023 r. 1000 zł, natomiast na 2024 r. 40 tys. – poinformowała pani Helbin.

Więcej na temat wprowadzonych zmian TUTAJ.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 9 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – to szósty punkt wczorajszych obrad.

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łańcuta w następujących wysokościach:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,06 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,83 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,53 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkalną, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,82 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 29,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

2) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jak widać nowe kwoty stawek podatku od nieruchomości podwyższone o 6%, są nadal dużo niższe od podniesionych o 15% górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych na 2024 rok.

Za podjęciem uchwały głosowało 10 Radnych, nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał.

Radni podczas obrad, fot. Piotr Dubiel

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łańcuta na lata 2024-2027” – to kolejny punkt wczorajszych obrad.

W uzasadnieniu czytamy: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Łańcuta na lata 2024-2027 jest już czwartym tego typu dokumentem opracowanym staraniem samorządu miasta zgodnie z ustawowym obowiązkiem na okres czterech lat. Przy sporządzaniu programu pod uwagę wzięto przede wszystkim realne, lokalne uwarunkowania i możliwości samorządu w zakresie realizacji celów wyznaczonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wskazane kierunki działań i zadania własne są wynikiem analizy nie tylko zagadnień prawnych, dokumentów i programów różnych szczebli, zasobu szeroko pojętego dziedzictwa miasta, lecz również stanu jego zachowania oraz działań podjętych w kierunku jego ochrony w ostatnich latach. Realizacja programu przyczyni się m. in. do zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego, do podniesienia świadomości tożsamości kulturowej mieszkańców Łańcuta, poprawy jakości ich życia w przestrzeni publicznej, poprawy atrakcyjności turystycznej miasta oraz jego promocji.

Uchwała została podjęta, za pojęciem głosowało 10 Radnych.

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026.

Zaplanowane na lata 2024-2026 zadania, są kontynuacją działań realizowanych w latach ubiegłych, nawiązują do celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia, uwzględniając profilaktykę uzależnień od alkoholu i narkomanii oraz zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym. Ponadto Program stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łańcut na lata 2021-2026. Źródłem finansowania Programu będą dochody Miasta Łańcuta, uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz środki finansowe pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – tzw. „małpkowe”, określone w budżecie Miasta na dany rok – uzasadniła Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia, Ewa Wolińska.

Za podjęciem uchwały głosowało 10 Radnych.

Dziewiąty punkt obrad to podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z Gminy Miasto Łańcut. Tutaj również projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wolińska.

Niniejszy projekt uchwały jest kontynuacją dotychczasowej współpracy z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie partycypacji w kosztach związanych ze sprawowaniem opieki nad osobami nietrzeźwymi, dowiezionymi z terenu naszego miasta do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. Corocznie, na podstawie zawieranego porozumienia międzygminnego, udzielana jest Gminie Miasto Rzeszów dotacja celowa. Środki finansowe na powyższe zadanie, zabezpieczone zostały w budżecie Miasta Łańcuta na 2024 rok, w dziale związanym z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniem Narkomanii na lata 2024-2026. Proponowana kwota dotacji na 2024 rok, w wysokości 18 tysięcy złotych, została wyliczona na podstawie iloczynu opłaty za pobyt w tej placówce (w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Rzeszowa) oraz średniej liczby osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu naszej gminy (tych którzy nie uiściły opłaty za pobyt) z okresu trzech ostatnich lat.

Po pozytywnym zaopiniowaniu, uchwała została podjęta. W głosowaniu za podjęciem było 10 Radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok – to kolejny punkt. Uzasadnienie podczas obrad przedstawił Kierownik Wydziału Sportu, Promocji i Turystyki Michał Mac:

Niniejszy dokument stanowi ramy współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku. Określa cele, zasady oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy współpracy, okres i sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację programu, które docelowo zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej oraz źródła finansowania, także priorytetowe zadania publiczne, tj. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, ratownictwo i ochrona ludności, pomoc społeczna, oświata i wychowanie oraz ochrona zdrowia. Kolejne elementy programu to tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach. Program zawiera również informację o sposobie jego tworzenia i przebiegu konsultacji społecznych oraz sposób oceny jego realizacji w tym tradycyjnie zobowiązanie do przedstawienia Wysokiej Radzie szczegółowego sprawozdania, które tradycyjnie jest też przez nas podawane do publicznej wiadomości. Program zakłada kontynuację polityki mocnego wspierania organizacji pozarządowych działających na terenie Łańcuta zarazem tego finansowego jak i poza finansowego.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 10 Radnych. Kolejny punkt to informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym oraz informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy LXI a LXVII Sesją Rady Miasta Łańcuta. Dokumenty zostały przedstawione Radnym drogą elektroniczną. Można z nimi zapoznać się TUTAJ.

Ostatni punkt to wolne wnioski i oświadczenia. Głos zabrał Radny Wrzesław Żurawski poruszając temat m.in. planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów budowy bloków przy ul. Kasprowicza oraz ul. Piekarskiej. Wyjaśnienie uwag  Radnego dostępne TUTAJ.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LXVII Sesji Rady Miasta Łańcuta.

Retransmisja dostępna TUTAJ.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

„Innowacje w Edukacji” w Łańcucie [wideo]

Przez dwa dni w Łańcucie odbywa się konferencja edukacyjna „Innowacje w Edukacji”. Tematem przewodnim tej edycji jest „wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji”, a co za tym idzie, poszerzenie informacji na temat możliwości adaptacyjnych systemów nauczania, personalizacji procesu edukacyjnego oraz wykorzystania algorytmów do tworzenia indywidualnych ścieżek uczenia się.

Czytaj więcej

Jutro posiedzenie Rady Miasta Łańcuta

Już jutro o godzinie 15:00 rozpocznie się kolejne posiedzenie Rady Miasta Łańcuta. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Czytaj więcej

“ZDROWE MIKOŁAJKI” w Centrum Medycznym Haw-Med

Już 1.12.2023 (piątek) od 8:00 w Centrum Medycznym Haw-Med przy ul.Wałowej 25
odbędzie się akcja “ZDROWE MIKOŁAJKI’’.

Czytaj więcej