Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2020-12-07, 10:38


Na ostatniej Sesji Rady Miasta Łańcuta podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łańcut na lata 2021-2026. Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze miasta. Dokument stanowi podstawę do realizacji działań rozwojowych w obszarze pomocy społecznej, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz doprowadzić do ich integracji z lokalną wspólnotą.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łańcut jest wieloletnim, strategicznym dokumentem dziedzinowym stanowiącym materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów z zakresu pomocy społecznej – informuje Marek Rupar, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie.

Strategia ma charakter otwarty, co oznacza, że zawarte w niej zapisy mogą podlegać modyfikacjom w zależności od zmiany sytuacji społecznej czy pojawiających się nowych wyzwań i potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Planowanie strategiczne zakłada myślenie długofalowe, skupione na dążeniu do realizacji określonego strategicznego celu działań – w obszarze rozwiązywania problemów społecznych, jest to przede wszystkim integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, a w konsekwencji zachowanie lub podniesienie spójności społecznej w społeczności lokalnej.

Planowaniem strategicznym objęto następujące dziedziny: wspieranie rodziny, wsparcie osób niepełnosprawnych, zdrowie psychiczne, profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, aktywność i integrację społeczną seniorów, promocję zatrudnienia, reintegrację zawodową i społeczną osób podlegających wykluczeniu społecznemu, wsparcie osób z problemem ubóstwa, problem przestępczości, rewitalizację społeczną.

W rozwiązywanie problemów społecznych powinni zostać zaangażowani różni przedstawiciele społeczni – poza przedstawicielami sektora publicznego także przedstawiciele sektora pozarządowego oraz pozostali członkowie wspólnoty samorządowej miasta Łańcuta – dodaje Dyrektor MOPS-u.
fot. Piotr Dubiel, Posiedzenie Rady Miasta Łańcuta

Z jednej strony Strategia proponuje zmianę stosowanych metod tak, by chronić przed zagrożeniami społecznymi, z drugiej zaś wskazuje na konieczność przejścia do prewencji trudnych sytuacji życiowych, tak aby nie dopuścić do ich wystąpienia lub maksymalnie skrócić czas ich trwania.

Strategia zakłada cele oraz kierunki działań, które zostały sformułowane w oparciu o analizę systemu pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień i sytuację na lokalnym rynku pracy. Zakłada ona również rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, szeroką współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej. W myśl ustawy o pomocy społecznej, podejmowane działania powinny doprowadzić, w miarę możliwości, do życiowego usamodzielnienia się objętych nią osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem – tłumaczy Marek Rupar.

W ramach wypracowanej Strategii przyjmuje się podejście nastawione przede wszystkim na: wzmocnienie postaw aktywnych; wdrożenie modelu pomocy zintegrowanej; partnerskie działania instytucji i organizacji pozarządowych w stworzeniu lokalnego systemu rozwiązywania problemów społecznych.

Analizując problemy społeczne, zwraca się również uwagę na trudne sytuacje, nie tylko materialne, które pojawiły się w efekcie zmian zwłaszcza demograficznych.

Zapisy zawarte w Strategii realizowane będą zgodnie z wytyczonymi działaniami, ale w skali i harmonogramie zależnym od możliwości finansowych. Będzie podlegać okresowym weryfikacjom i niezbędnym modyfikacjom związanym ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno-ekonomiczną, zidentyfikowanymi potrzebami mieszkańców miasta Łańcuta i przepisami prawa. Wielość i różnorodność potrzeb społecznych, przy istniejących ograniczeniach budżetowych, oznacza potrzebę zwiększenia efektywności pomocy społecznej poprzez racjonalne określanie wydatków, maksymalne wykorzystanie istniejącego potencjału oraz stosowanie rozwiązań o charakterze bardziej systemowym niż akcyjnym – czytamy w dokumencie Strategii.

Przyjmuje się w niniejszym dokumencie, że osiągnięcie zamierzonego rezultatu będzie możliwe dzięki:

  • podejmowaniu działań wspierających rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz ścisłej korelacji tych działań z potrzebą zapewnienia osobom pracującym warunków do wychowywania dzieci,
  • dostosowaniu oferty usług do potrzeb starzejącego się społeczeństwa; działania będą ukierunkowane na wspieranie rozwoju rynku usług dla seniorów, ale również na ich wszechstronną aktywizację,
  • podniesieniu kapitału społecznego poprzez wzmacnianie potencjału istniejących
  • i nowopowstających organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego, które swoją działalnością wspierają społeczeństwo,
  • wspieraniu działań prospołecznych, wolontarystycznych i samopomocowych oraz rozwijaniu umiejętności współpracy, w tym relacji Miasto – Obywatel,
  • promowaniu i rozwijaniu inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej,
  • doskonaleniu dialogu społecznego poprzez badanie opinii i potrzeb lokalnych,
  • propagowaniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  • zwiększeniu dostępu do informacji o działaniach w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej oraz wsparciu rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, chorych i starszych,
  • interdyscyplinarnej i wielosektorowej współpracy z instytucjami i organizacjami mającymi wpływ na budowanie kolejnych narzędzi na rzecz zabezpieczenia potrzeb mieszkańców Miasta.

Podsumowując, głównym założeniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest to, że jej realizacja powinna przyczynić się do dobrej jakości życia mieszkańców miasta Łańcuta, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób starszych oraz grup osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tak więc, dobrem nadrzędnym Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest człowiek – jego potrzeby zarówno w kontekście indywidualnym, jak i społecznym. Strategia jest dokumentem opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska w tym obszarze rzeczywistości, od którego zależy stworzenie wizji godnego życia zarówno jednostki, jak też grupy społecznej, jako całości.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest podstawowym dokumentem niezbędnym przy realizacji wielu zadań gminy, stanowi podstawę ubiegania się o  dofinansowanie wielu projektów opracowywanych i realizowanych zarówno przez jednostki organizacyjne gminy, jak i przez organizacje pozarządowe.

Tekst: S. Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Pomóż Dorocie wrócić do rodziny – Zostań Dawcą szpiku!

Fundacja DKMS po raz kolejny organizuje akcję rejestracji potencjalnych Dawców komórek macierzystych krwi i szpiku na terenie powiatu łańcuckiego i okolic. Tym razem w nowych warunkach, ponieważ ze względu na Covid-19 większość działań zostało przeniesione do internetu. Mieszkańcy powiatu łańcuckiego wielokrotnie okazali solidarność z osobami chorymi na nowotwory krwi tłumnie rejestrując się w bazie potencjalnych Dawców Szpiku.

Czytaj więcej

Pierwsze serce na nakrętki zapełnione!

Przypomnijmy, że końcem listopada w Łańcucie pojawiły się po raz pierwszy czerwone pojemniki w kształcie serca przeznaczone na plastikowe nakrętki, przy ul. Kościuszki oraz ul. Wyszyńskiego.

Czytaj więcej

XXI Sesja Rady Powiatu

Dnia 30.11.2020 odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną obrady, tak jak wcześniejsze odbywały się za pomocą platformy internetowej.

Czytaj więcej