Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2023-03-05, 13:24


27 lutego br. odbyła się LVII Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. W obradach uczestniczyło 13 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Punkt pierwszy dotyczył przyjęcia porządku obrad Sesji. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 Radnych. Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2023. Uzasadnienie Radnym przedstawiła skarbnik Miasta Łańcuta Alicja Helbin:

Zmiany w uchwale na rok 2023 w budżecie miasta dotyczą zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 700000 zł, dochody pochodzą z wpłat mieszkańców za węgiel, z tego samego tytułu też zwiększamy wydatki budżetu, które będą przeznaczone na zakup węgla. Dokonuje się również zmiany w dziale 600 transport i łączność na kwotę 60880 zł, kwota dotyczy podatku od nieruchomości. Z tego tytułu zwiększamy dochody budżetowe i zwiększamy wydatki budżetowe. Jeśli chodzi o gospodarkę mieszkaniową zwiększa się środki na zadaniu przebudowa przestrzeni miejskiej w Łańcucie o kwotę 100000 zł, a zmniejsza się środki na zadaniu przebudowa ul. Kraszewskiego.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przedmiotowej uchwały, została ona podjęta. Za podjęciem głosowało 12 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Kolejny punkt obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2021 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut.

Podwyżki cen towarów i usług, a także wzrost kosztów zatrudniania personelu oraz utrzymania placówek spowodowały znaczne zwiększenie kosztów pobytu dzieci w Żłobkach Miejskich, w związku z tym proponuje się podwyższenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku z kwoty 500 zł do 700 zł. Od 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. 2021 r. poz. 2270). Wprowadziła ona nowe świadczenie, w ramach którego rodzice najmłodszych dzieci mogą liczyć na 12.000 zł dodatkowego wsparcia. Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35. miesiąca życia. Wypłacane jest w wysokości 1 000 zł miesięcznie przez rok lub po 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane. Z kolei od kwietnia 2022 r. na podstawie znowelizowanych przepisów powołanej ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, rodzice mogą korzystać z dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie przysługuje rodzicom na dziecko uczęszczające do tychże instytucji opieki i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego; dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko. Pieniądze trafiają na konto Gminy Miasto Łańcut, jako organu prowadzącego, a rodzice, którym przysługuje to dofinansowanie mają obniżone opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie, w tym w również maksymalna wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku, która nie może być wyższa niż 9 zł – uzasadniła Ewa Wolińska, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia.

Uchwał została podjęta, za podjęciem głosowało 11 Radnych, dwóch Radnych wstrzymało się od głosu.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łańcut na rok 2023 – to kolejny punkt poniedziałkowych obrad. Uzasadnienie przedstawił Aleksander Ziaja z Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami:

Co roku do końca marca Rada Miasta powinna Program opieki nad zwierzętami zaakceptować oraz podjąć uchwałę w tym zakresie. W związku z powyższym został przygotowany Program na rok 2023. Jest on dostępny TUTAJ. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjna kastracja zwierząt w schronisku;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt;

9) kastracja kotów w ramach programu „ŁAŃCUT DLA ZWIERZĄT”.

Projekt Programu był konsultowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łańcucie, Kołem Łowieckim – Klub Myśliwych „Diana” w Łańcucie oraz Kołem Łowieckim „Ryś”. Projekt Programu został także podany do publicznej wiadomości celem zaopiniowania przez organizacje społeczne, działającym na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Środki na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Miasto Łańcut na rok 2023.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu.

Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Tutaj również uzasadnienie przedstawił Pan Ziaja:

Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) gdy na nieruchomości zamieszkuje od 1 do 5 osób – stawka opłaty wynosi 31,00 zł od mieszkańca miesięcznie;

2) gdy na nieruchomości zamieszkuje 6 i więcej osób – stawka opłaty wynosi 28,00 zł od osoby miesięcznie.

Ustala się następującą podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku segregowania odpadów, w wysokości 90,00 zł, stanowiącą iloczyn ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Jeszcze do sierpnia 2021 r., powołana na wstępie ustawa jednoznacznie stwierdzała, że system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Jednak od września weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której wprowadzony został przepis, że gmina może postanowić o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty. Należy zauważyć, że na dzień dzisiejszy budżety większości gmin są bardzo napięte i samorządy nie posiadają wolnych środków, które mogłyby przeznaczyć na dofinansowanie gospodarki odpadami – czytamy w uzasadnieniu. – W dniu 21.02.2023 r. dokonano otwarcia 1 oferty, która została złożona w ramach prowadzonego postępowania przez Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. Złożona oferta opiewała na kwotę 4 653 461,80 zł. Z analizy przedłożonej kalkulacji wynika, że na przestrzeni 2022 roku zwiększeniu uległa ilość odbieranych odpadów szczególne w grupach: odpady zmieszane, ulegające biodegradacji i wielkogabarytowe, a ponadto zwiększeniu uległy koszty pracy. Zestawiając kwotę zaoferowaną w przetargu, z kwotą jaką Miasto Łańcut dysponowało na okres 12 miesięcy roku 2023 tj. 4 675 600,00 zł., co po przeliczeniu na 10 miesięcy daje kwotę 3 896 333,30 – powstaje różnica w wysokości 757 128,50 zł, która to kwota zgodnie z powołanymi na wstępie zapisami ustawy powinna zostać pokryta przez mieszkańców miasta. W przeliczeniu na jednego mieszkańca /na dzień 31.12.2022 r. systemem objętych jest 15 500 osób/ otrzymujemy kwotę 5 zł /miesiąc, o którą należy zwiększyć wysokość opłat aktualnie wnoszonych przez mieszkańców.

Głos zabrał prezes ŁZK Wincenty Szylar: Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca w województwie podkarpackim systematycznie rośnie. Według danych GUS średnia roczna ilość odpadów w 2021 r. wynosi 358 kg/os. W 2022 r. była to ilość 342 kg/os. W naszym mieście ta ilość wynosi 374 kg/os.

Dyskusja dotycząca wyżej wymienionej uchwały w całości dostępna jest TUTAJ.

Uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 8 Radnych, trzech Radnych było przeciw, a dwóch Radnych wstrzymało się od głosu.

Ostatni punkt dotyczył wolnych wniosków i oświadczeń. Głos zabrał Radny Adam Bielecki, prosząc o podanie aktualnych informacji dotyczących remontu ul. Kazimierza Wielkiego. Z odpowiedzi, której udzielił Burmistrz Miasta dowiadujemy się , że był ogłoszony drugi przetarg na ul. Kazimierza Wielkiego. Oferta, która została złożona przekracza założony przez Miasto budżet (cena oferty: 3 240 000 zł). Na remont tej ulicy Miasto przeznaczyło 2 100 000 zł. Niestety będziemy musieli poprzesuwać niektóre zaplanowane zadania. Chcemy w końcu wyremontować tę ulicę, dlatego podpiszemy umowę z wykonawcą na ofertę złożoną w przetargu.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, wiceprzewodniczący Adam Opałka zamknął LVII Sesję Rady Miasta Łańcuta.

Tekst: Sylwia Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Rekrutacja do łańcuckich szkół i przedszkoli

Luty i marzec to czas rekrutacji w placówkach oświatowych. Również w Łańcucie wiąże się on z rekrutacją do przedszkoli miejskich oraz szkół podstawowych.

Czytaj więcej

Dzisiaj rocznica ataku Rosji na Ukrainę

W czwartek 24 lutego 2022 r. o godz. 3.45 rosyjska telewizja wyemitowała wystąpienie prezydenta Rosji Władimira Putina, podczas którego ogłosił on rosyjską „specjalną akcję militarną”. Operacja ta miała na celu „odbicie” samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy, które Rosja kilka dni wcześniej uznała za niepodległe państwa.

Czytaj więcej

Jak rozliczyć swój podatek z zyskiem dla miasta? #PoliczSięZŁańcutem

15 lutego rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2022 r. Jak co roku przypominamy, iż można złożyć swoją deklarację podatkową w taki sposób, aby zyskało na tym nasze miasto.

Czytaj więcej