Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2022-02-08, 08:07


3 lutego odbyła się XLVI Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. W obradach uczestniczyło 13 Radnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem.

Propozycję zmian do porządku obrad zgłosił Radny Wrzesław Żurawski. Prosząc o wyłączenie z porządku obrad punktu szóstego dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 “Rokiem Historii Miasta Łańcuta”.

Proszę o wyłączenie tego punktu ponieważ rozmawialiśmy o tym już na poprzednim posiedzeniu. W dokumencie jest załączone pismo z 1 lutego kierujące przez pana przewodniczącego sprawę do Komisji Kultury. Po ponownym zebraniu się Komisji Kultury i ponownych obradach na ten temat, zostanie wystawiona opinia i wtedy będziemy gotowi do dalszej dyskusji na ten temat – uzasadnił Radny Żurawski.

Wyjaśnienie przedstawił przewodniczący Rady:

Taki wniosek został postawiony na wspólnym posiedzeniu Komisji aby punkt szósty został usunięty. Ten punkt znajduje się w naszych informacjach, ponieważ taki był plan na tą Komisję i nie możemy tak sobie go ściągnąć jeżeli teraz tego nie uchwalimy – wyjaśnił Mirosław Rzeszótko. – Zostanie zwołana osobna Komisja dotycząca tego punktu – dodał.

Punkt został zdjęty z porządku obrad, za zdjęciem głosowało 13 Radnych.

Kolejny punkt to przyjęcie protokołu Nr XLIV/2021 z XLIV Sesji oraz Nr XLV/2021 z XLV Sesji Rady Miasta Łańcuta. W obowiązującym terminie Radni nie zgłosili żadnych wniosków do Protokołu.

Punkt czwarty dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2022. Uzasadnienie przedstawiła Alicja Helbin, skarbnik Miasta Łańcuta.

Zmiany w budżecie dotyczą następujących pozycji: zwiększa się dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Łańcuta o kwotę 2991618,00 zł, zmiany dotyczą zintegrowanego i uspołecznionego modelu planowania przestrzennego na kwotę 5050 zł, jak również dotacji w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich na przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie na kwotę 2216568,00 zł. Tym samym zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 478010,00 zł. Zmiany te dotyczą zmniejszenia środków na zadanie wymiana źródeł ciepła, realizacja zostaje przesunięta na rok 2023. Jeżeli chodzi o wydatki budżetu to zwiększa się je o kwotę 3832050,00 zł i one dotyczą przebudowy ul. Głuchowskiej w Łańcucie, zadanie będzie dotyczyło wykonania odwodnienia korpusu drogi 68000,00 zł, zadanie budowa przejścia dla pieszych na drogach gminnych 34000,00 zł, przebudowa skrzyżowania ul. Matejki i ul. 10 PŁK Strzelców Konnych 60000,00 zł i pomoc finansowa dla Gminy Białobrzegi na zadanie budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej 100000,00 zł.

Szczegółowe uzasadnienie dotyczące zmian w budżecie znajduje się TUTAJ.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, tym samym uchwała została podjęta.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta to kolejny punkt czwartkowych obrad. Tutaj również uzasadnienie przedstawiła pani skarbnik.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łańcuta dotyczą przesunięcia wydatków z roku 20 na rok 23 i dotyczą przedsięwzięć wymiany źródeł ciepła na terenie ROF i dokumentacji projektowej ul. Dębnik z ul. Kochanowskiego.

Uchwała została podjęta, za przyjęciem głosowało 12 Radnych, jeden Radny wstrzymał się.

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej. Uzasadnienie przedstawił kierownik wydziału gospodarki komunalnej i inwestycji, Piotr Skitał.

Droga przy ul. Jana Kasprowicza w Łańcucie zaliczona jest do kategorii dróg publicznych gminnych. Część pasa drogowego przeznaczona do wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej w chwili obecnej zagospodarowana jest jako pas zieleni. Właściciel działki przyległej do pasa drogowego wystąpili do Burmistrza Miasta Łańcuta z prośbą o wykupienie działki nr 3449/1 (łącznie 0,0254 ha) i przeznaczenie jej na powiększenie i poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 3415/2, zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznym. Pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. W dniu 16 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu Łańcuckiego podjął Uchwałę nr 333/2021 wyrażając pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Następny punkt dotyczył uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej.

Droga przy ul. Walerego Wróblewskiego w Łańcucie zaliczona jest do kategorii dróg publicznych gminnych. Część pasa drogowego przeznaczona do wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej w chwili obecnej zagospodarowana jest jako pas zieleni. Właściciel działki przyległej do pasa drogowego wystąpił do Burmistrza Miasta Łańcuta z prośbą o wykupienie działki nr 5662/2 (łącznie 0,0015 ha) i przeznaczenie jej na powiększenie i poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznym – uzasadnił kierownik Skitał.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, jeden Radny wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Punkt ósmy to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Białobrzegi.

Szczegółowe uzasadnienie dostępne jest TUTAJ. Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi i spożywczymi.

W celu zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechnienia produktów lokalnych, skracania i dywersyfikacji kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych, ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wprowadziła ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty dla rolników i ich domowników wyznacza rada gminy w drodze uchwały. Jest ono zlokalizowane blisko centrum miasta, w miejscu atrakcyjnym turystycznie, z dogodną komunikacją. Nieruchomość, na której znajduje się plac targowy stanowi własność Gminy Miasto Łańcut. Przedmiotem handlu będą produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwach rolnych. Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel na podstawie ww. uchwały są zwolnieni z opłaty targowej – uzasadnił podczas Sesji zastępca burmistrza, Michał Mglej.

W dyskusji głos zabrał Radny Wrzesław Żurawski:

Jak można sprawdzić czy ktoś jest domownikiem rolnika czy nie, bo z treści uchwały wynika, że ktoś to będzie kontrolował i to pojęcie „domownika rolnika” może być bardzo płynne. Zastanawiam się skąd się wzięła taka treść, „rolników” rozumiem natomiast co to znaczy „domowników rolników” raczej zamieniłbym to na „rodzin rolników”.

Odpowiedzi udzielił zastępca burmistrza: nie zmienimy tego ponieważ tak wynika z uchwały, natomiast w sprawie kontroli również pracujemy nad regulaminem, bo tak naprawdę weszła ustawa, natomiast wytyczne do tej ustawy nie poszły za tym. Jest taka instytucja KRUS, przez którą można sprawdzić czy ktoś jest rolnikiem i również ma wykaz domowników.  

Ostatecznie uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Punkt dziesiąty dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

Po przeprowadzonej analizie stanu zachowania zabytków, przestrzeni publicznej, rozpoznania potrzeb w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, konsultacji a także realnych możliwości budżetu miasta przystępuje się do udzielenia dotacji na budynek mieszkalny przy ul. Moniuszki 9 w Łańcucie zbudowanego w roku 1930, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków miasta Łańcuta pod numerem 293/1713 oraz w ramach układu urbanistycznego miasta Łańcuta decyzją nr A-320 z dnia 18.10.1968 r. Realizacja uchwały przyczyni się m. in. do zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego, do podniesienia świadomości, tożsamości kulturowej mieszkańców Łańcuta, poprawy jakości ich życia w przestrzeni publicznej, poprawy atrakcyjności turystycznej miasta oraz jego promocji – czytamy w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

Za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

Kolejny punkt wczorajszych obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Treść uchwały brzmi:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 3. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 1. gdy na nieruchomości zamieszkuje od 1 do 5 osób – stawka opłaty wynosi 26,00 zł od mieszkańca miesięcznie; 2. gdy na nieruchomości zamieszkuje 6 i więcej osób – stawka opłaty wynosi 23 zł od osoby miesięcznie.

§ 4. Ustala się następującą podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku segregowania odpadów, w wysokości 90,00 zł, stanowiącą iloczyn ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miasta Łańcuta Nr XXII/145/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz Uchwała Rady Miasta Łańcuta Nr XXIII/150/2020 z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/145/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty. Uchwała wejdzie w życie od 1 marca br.

Jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami komunalnymi to utrzymanie czystości i porządku w gminie reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina ma obowiązek pokrywać koszty opłat za odbiór, za gospodarowanie odpadów komunalnych, które zobowiązani są wnosić na rzecz gminy i jej mieszkańców. Wzorem lat ubiegłych został ogłoszony przetarg nieograniczony na odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 r. Przetarg ten został ogłoszony 14 grudnia na stronie internetowej. W dniu 12 stycznia dokonano otwarcia oferty, która została złożona w przetargu. Została złożona tylko jedna oferta przez Łańcucki Zakład Komunalny. Opiewała ona na kwotę 4650839,54 zł. Z analizy przedłożonej kalkulacji wynika, że na przestrzeni 2021 roku zwiększeniu uległa ilość odbieranych odpadów szczególne w grupach: odpady zmieszane, ulegające biodegradacji i wielkogabarytowe, a ponadto zwiększeniu uległy koszty pracy – czytamy w uzasadnieniu. – Zestawiając kwotę zaoferowaną w przetargu, z kwotą jaką Miasto Łańcut dysponowało na dzień 01.01.2022 r. tj. 3 737 200,00zł – powstaje różnica w wysokości 913 639,54 zł, która to kwota zgodnie z powołanymi na wstępie zapisami ustawy powinna zostać pokryta przez mieszkańców miasta. W przeliczeniu na jednego mieszkańca /na dzień 31.12.2021 r. systemem objętych jest 15 440 osób/ otrzymujemy kwotę 5 zł /miesiąc, o którą należy zwiększyć wysokość opłat aktualnie wnoszonych przez mieszkańców. W tym miejscu trzeba zauważyć, że na dzień 1 stycznia 2022 r. na terenie Miasta Łańcuta zameldowanych jest 17 126 osób. Porównując przytoczone ilości osób stwierdzamy, że 1686 osób nie widnieje w systemie gospodarowania odpadami, trzeba więc prowadzić ciągłe działania zmierzające do uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami, aby objąć nim wszystkie osoby zamieszkujące na terenie miasta.

W dyskusji głos zabrał Radny Andrzej Barnat.

Ta podwyżka jest znaczna ale też z tego względu jak pan tu powiedział 1700 osób nie ma w systemie. Gdyby te osoby były w systemie to pewnie w tej chwili nie rozmawialibyśmy o podwyżkach. Na komisji zasugerowałem, że może warto zakupić aplikację, która wyszukuje takie osoby niepłacące (wzorem innych gmin), ponieważ tutaj osoby, które uczciwie płacą są karane za to, że inni unikają tej opłaty.

Swoje zdanie wyraził także Radny Piotr Grabowski.

Warto podkreślić fakt, że oprócz ŁZK żaden inny podmiot nie wystartował w przetargu. To też świadczy jakby o tym, że nie każdy chce tą „rękawicę” podjąć. A tutaj odnośnie tego co dotychczas wokół nas się działo czyli szeroko pojętego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym lokalnym środowisku, chyba wszyscy się zgodzimy, że ta „robota” wykonywana jest solidnie i tutaj należą się pochwały panu prezesowi Zakładu Komunalnego za dotychczasową pracę no i liczymy na to, żeby tak było dalej.

Kolejno głos zabrała Radna Karolina Pill-Sowa.

Chciałam poinformować, że w tym roku Komisja Rewizyjna przeanalizowała sprawozdanie ŁZK. Podczas tej analizy bardzo szeroko i długo dyskutowaliśmy z panem prezesem, który przedstawił nam szczegółowe sprawozdanie z działalności spółki. Jesteśmy w sytuacji kiedy nikt inny nie wystartował do tego przetargu a jesteśmy uważam w bardzo dobrej komfortowej sytuacji, bo np. nie zdarzyło mi się odkąd pan prezes zarządza tą spółką, problemy typu: ktoś daje więcej, ktoś daje mniej, mamy pszok gdzie zawsze można wywieźć śmieci, gdzie np. inne jednostki (Gmina Łańcut) nie ma takiej możliwości i uważam, że ta podwyżka po prostu wynika z sytuacji ekonomicznej w tym momencie.
Radni podczas posiedzenia, fot. P. Dubiel

Temat śmieci jest tematem trudnym i nie dotyczy tylko Łańcuta ale też wszystkich gmin i wszystkich samorządów. Jest ustawa, która coś pozwala, czegoś zabrania i ciężko tutaj z tym dyskutować. Myślę, że cała zmiana generalna ustawy mogłaby spowodować, że ten system trochę „ozdrowieje”. Na razie nie ma na to pomysłu, dlatego opieramy się o to co mamy. Jeżeli chodzi o aplikację to aplikacja jest darmowa i mamy taką aplikację, z której korzystamy ale nie tylko. Udało nam się już kilkaset osób znaleźć, które tych opłat unikały. Ale też żadna aplikacja tego typu nie jest stuprocentowo skuteczna, która pozwoli wyłapać wszystkie osoby. Jest problem z osobami, które są zameldowane ale nie mieszkają, są też osoby, które mieszkają ale nie są zameldowane i tutaj jest ta luka – wyjaśnił zastępca burmistrza Michał Mglej.

Uchwała została podjęta, za podjęciem głosowało 10 Radnych, jeden Radny był przeciwny, dwóch Radnych wstrzymało się od głosu. 

Następny punk dotyczył rozpatrzenia petycji. W dniu 26 listopada 2021 r. wpłynęła do Rady Miasta Łańcuta petycja od Pani Joanny Suskiej reprezentującej Stowarzyszenie Inicjatywa Wolność. W wyżej wymienionej petycji Stowarzyszenie Inicjatywa Wolność wnosiło o podjęcie uchwały. Z petycją oraz szczegółowym uzasadnieniem można zapoznać się TUTAJ.

Petycja została przekazana przez przewodniczącego Rady Miasta do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Petycja trafiła pod obrady wyżej wymienionej Komisji celem jej rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Miasta opinii w sprawie, której petycja dotyczy. Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisja uznała, że petycja nie zasługuje na pozytywne rozpatrzenie i uwzględnienie. 

Za odrzuceniem petycji było 11 Radnych, dwóch Radnych wstrzymało się od głosu.

Punkt 13 dotyczył sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta Łańcuta. Podczas posiedzenia każda z Komisji przedstawiła swoje sprawozdanie z działalności za rok 2021. 

Następny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2022. Plan Pracy przedstawiła podczas posiedzenia Radna Karolina Pill-Sowa. W dyskusji nikt nie zabrał głosu, uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 Radnych.

Punkt 15 to przyjęcie Planów Pracy Komisji Rady Miasta Łańcuta na rok 2022.

Plan Pracy Rady Miasta Łańcuta na rok 2022 dostępny TUTAJ. Za przyjęciem Planu Pracy głosowało 13 Radnych.

Kolejny punkt dotyczył przyjęcia Planów Pracy Komisji Rady Miasta Łańcuta na rok 2022.

Punkt siedemnasty dotyczył informacji Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym. Z informacją można zapoznać się TUTAJ. Kolejny punkt również dotyczył informacji Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XLIV a XLVI Sesją Rady Miasta Łańcuta. Informacja dostępna TUTAJ.

W punkcie wolnych wniosków i oświadczeń odnośnie zadanego pytania przez Radnego Bieleckiego dotyczącego przystanków, zastępca burmistrza poinformował, że w tym roku zostaną postawione kolejne przystanki autobusowe i sukcesywnie będą uzupełniane przy drodze krajowej nr 94.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, przewodniczący zamknął XLVI Sesję Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji.

Retransmisja z Sesji dostępna TUTAJ.

Tekst: S. Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

Kulturalno – charytatywna sobota w Łańcucie

Miniona sobota upłynęła w Łańcucie w wyjątkowej atmosferze.

Czytaj więcej

W najbliższą sobotę koncert „Serca sercom”

„SERCA SERCOM” to koncert charytatywny, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej GEST wraz z Zespołem Tanecznym „Iskierka”. Wydarzenie to ma na celu niesienie pomocy innym.

Czytaj więcej

Ferie zimowe w Łańcucie

Niektórzy z Was mają ograniczone możliwości wyjazdu poza miejsce zamieszkania podczas ferii zimowych. I tu nasuwa się pytanie czy da się w ciekawy sposób zaplanować ferie w mieście? Zobacz propozycje spędzania wolnego czasu w trakcie ferii.

Czytaj więcej