Sprawy społeczne

Redaktor:

|

Data publikacji: 2021-02-01, 12:24


W dnu 28 stycznia br. odbyła się XXXV Sesja Rady Miasta Łańcuta VIII Kadencji. W posiedzeniu uczestniczyło 15 Radnych.

Do porządku obrad dołączono punkt dotyczący przekazania petycji do podmiotu właściwego. Wniosek został przyjęty – za przyjęciem głosowało 14 Radnych, jeden wstrzymał się.

Według porządku obrad kolejnym punktem było przyjęcie Protokołu Nr XXXIII/2020 z XXXIII Sesji oraz Nr XXXIV/2020 z XXXIV Sesji Rady Miasta Łańcuta.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dotacja obejmuje Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie, w kwocie 8,900 zł na remont budynku w zakresie naprawy balkonów i pokrycia dachowego (dotyczy to budynku Urzędu Skarbowego w Łańcucie) oraz remont budynku wpisanego do rejestru zabytków jako kamienica narożna z oficyną przy ul. Rynek 32/Kościuszki 1 w Łańcucie w łącznej kwocie 50 000 zł.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.

Kolejny punkt czwartkowych obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu.

Miasto Łańcut jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej położonej w Łańcucie przy ul. Kochanowskiego. Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ale zgodnie z ustaleniami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łańcuta działka znajduje się w obszarze komunikacji – wyjaśniła w uzasadnieniu Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mieniem Beata Kałamarz-Tworek. – W związku z powyższym Miasto zamierza ją zbyć w drodze przetargu ograniczonego z zachowaniem obowiązującej procedury. Cena wywoławcza uzależniona będzie od wartości określonej przez rzeczoznawcę. Uzyskane środki ze sprzedaży nieruchomości będą wydatkowane na realizacje zadań gminnych – dodała.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.

Punkt szósty porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/260/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Przywołany projekt uchwały zakłada zmianę jednego z kryteriów, które zostały określone w uchwale z 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych – uzasadnił Grzegorz Paczocha Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia. – Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W związku z powyższym zwiększono liczbę pkt za zamieszkanie na terenie Miasta Łańcuta do 20.

W dyskusji zabrał głos Radny Wrzesław Żurawski.

Co do punktów dotyczących rekrutacji, uważam, że jest to jednak niesprawiedliwe. Mamy wiele innych sposobów na to, żeby promować mieszkańców miasta, by pomagać im, natomiast jeśli chodzi o rekrutację do szkół to uważam jednak, że punkty za to , że się mieszka w Łańcucie a nie poza Łańcutem zupełnie niepotrzebnie mogą budzić jakieś emocje i konflikty. Miasto jest centrum powiatu, wszyscy, którzy mieszkają poza granicami miasta powinni mieć dostęp do szkół i myślę, że tak jak jest do tej pory jest zupełnie dobrze. Ta polityka promowania dzieci mieszkających w Łańcucie niekoniecznie musi odbywać się w ten sposób.

Taka jest nasza rola, jako samorządu, że mamy zapewnić miejsca w przedszkolach, szkołach dla dzieci z terenu miasta Łańcuta. Nakłady jakie samorządy ponoszą na edukację, jeżeli się mieszczą tak mniej więcej w 1/4 budżetu to i tak jest całkiem nieźle. Ta punktacja ma na celu, żebyśmy przede wszystkim zapewnili naszym dzieciom miejsce oraz promujemy przez to nasze łańcuckie dzieci – wyjaśnił Burmistrz Miasta Rafał Kumek.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, jeden wstrzymał się, jeden był przeciw.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie. O tym punkcie szczegółowo pisaliśmy TUTAJ.

Przypomnijmy, że uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 11 Radnych, wstrzymało się dwóch, a dwóch było przeciwko.

Po krótkiej przerwie pochylono się nad punktem ósmym porządku obrad. Dotyczył on podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/166/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Gminy Miasto Łańcut.

W uzasadnieniu do uchwały Michał Mac Kierownik Wydziału Sportu, Promocji i Turystyki wyjaśnił, że:

Zmiana dotyczy jednego paragrafu. Z opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych zwolnieni są uczniowie szkół i placówek, dla których Gmina jest organem prowadzącym jako uczestnicy zajęć lekcyjnych i zorganizowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych. Z opłat zwolnieni są również weterani oraz weterani poszkodowani za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. Jest to narzucony na nas obowiązek na mocy ustawy.

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych, wszyscy byli za.

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/254/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łańcucie.

Uzasadniając powyższą uchwałę: w ostatnim okresie baza obiektów sportowych, którymi administruje MOSiR, powiększyła się o nowy plac zabaw przy ul. Kąty, a także boisko do piłki nożnej plażowej przy ul. Składowej, bulodrom i siłownię plenerową przy ul. Armii Krajowej 57. Dodatkowo MOSiR prowadzi działalność w oparciu o obiekty wynajmowane (korty tenisowe w Parku). Aktualizacji wymaga również plac zabaw przy ul. Zielonej, który w Statucie MOSiR widnieje pod poprzednią nazwą „ul. Szenwalda”.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.

Jednogłośnie podjęto kolejną uchwałę dotyczącą zmiany Uchwały Nr XXXIII/209/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

W punkcie 11 porządku obrad podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021.

O autopoprawkach w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2021 poinformowała Skarbnik Miasta Łańcuta Alicja Helbin. Ze szczegółowymi poprawkami można zapoznać się TUTAJ.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, dwóch wstrzymało się.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta. Z autokorektą do projektu uchwały można zapoznać się TUTAJ.

14 Radnych głosowało za, jeden wstrzymał się.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łańcut do udziału w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, w charakterze Beneficjenta Projektu – to kolejny punk czwartkowych obrad Rady Miasta.

Uchwała została jednogłośnie podjęta.

Podczas czwartkowej Sesji podjęto również uchwałę dotyczącą przekazania petycji do podmiotu właściwego.

Petycja została złożona przez Fundację „Tradycyjne Podkarpacie” i dotyczyła sprawy przyjęcia uchwały dotyczącej uzyskania pisemnej gwarancji Rządu RP ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 o przyjęciu i poniesieniu wszelkich kosztów prawnych oraz finansowych w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepieniowych.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Łańcuta uznała, że wniesiona petycja przekazana zostaje zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez właściwe organy posiadające inicjatywę ustawodawczą. Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Miasta przedstawił uzasadnienie uchwały dotyczącej przekazania petycji do podmiotu właściwego. Petycja została złożona przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO. Tutaj również Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Łańcuta uznała, że wniesiona petycja przekazana zostaje zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez właściwe organy posiadające inicjatywę ustawodawczą. Za podjęciem głosowało 14 Radnych, jeden wstrzymał się.

Podczas XXXV Sesji Rady Miasta Komisje Rady Miasta Łańcuta przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności za rok 2020.

Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2021. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Kolejno przyjęto Plan Pracy Rady Miasta Łańcuta na rok 2021. Szczegółowy Plan Pracy przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Łańcuta Mirosław Rzeszótko. TUTAJ Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

Przyjęcie Planów Pracy Komisji Rady Miasta Łańcuta na rok 2021 to kolejny punkt obrad. Swój plan pracy przedstawiły kolejno Komisje:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Gospodarki Miejskiej
Komisja Spraw Społecznych
Komisja Kultury.

Za przyjęciem Planów Pracy poszczególnych Komisji głosowano jednogłośnie.

Kolejny etap posiedzeń dotyczył informacji Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym oraz informacji z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXII a XXXV Sesją Rady Miasta Łańcuta.

W punkcie wolnych wniosków i oświadczeń głos zabrał Radny Andrzej Barnat. Pierwszy wniosek dotyczył możliwości przeniesienia filii MDK znajdującej się na Przedmieściu do nowo wyremontowanego budynku filii MBP na os. G. Maczka. Drugi wniosek dotyczył zapewnienia mieszkańcom możliwości korzystania z piasku bądź soli, gdyż mieszkańcy skarżą się, że nie mają czym posypywać chodników.

Jak zapewnił Burmistrz Miasta na ulicach pojawiło się więcej takich pojemników, z których mieszkańcy mogą korzystać, niż w roku ubiegłym.

Tekst: S. Markowicz-Hołub

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu Łańcut News nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ostatnie posty

O co chodzi w sprawie dwóch łańcuckich przedszkoli?

Od kilku dni w naszym Mieście rozgorzało zamieszanie wokół zamiaru połączenia Przedszkola Miejskiego nr 1 oraz nr 5. Skąd tak duże emocje w tej sprawie i jakie są fakty?

Czytaj więcej

Nagrody za konkurs na najbardziej kreatywnego bałwana

Od wtorku spływają do nas powoli Wasze zdjęcia konkursowe.

Czytaj więcej

Kartka z kalendarza. Łańcut w 1984 r.

Podczas wydania Dziennika Telewizyjnego z 19.07.1984 roku widzowie mogli podziwiać nasze miasto.

Czytaj więcej